Index to Jin Qizong's 1984 Jurchen Dictionary

《女真文辞典》索引

This is an edited transcription of the index to Jīn Qǐzōng's 1984 dictionary of Jurchen. Obvious errors (including errors in the phonetic transcription) have been silently corrected.


Index Ref. Jurchen Word Chinese Gloss Page Refs.
1-1ɑbxɑ9
1-2ɑbxɑ xɑlə-xɑ天晴9, 94
1-3ɑbxɑi天的、天9, 96
1-4ɑbxɑi i ʤui天子265
1-5ɑbxɑi i əndəwə天罰9
1-6ɑbxɑi i fəʤïlə天下9
1-7ɑbxɑ non-ɡiɛn天責9, 246, 261
1-8ɑbxɑ tulun天陰9, 62, 184
1-9ɑbuxɑ47, 229
1-10ɑbulɑŋ阿卜蘭(人名)37
1-11ɑdɑ騸馬90, 101, 215, 244
1-12ɑdi182
1-13ɑdiɑ68
1-14ɑdiɑn68
1-15ɑdiɑn ɡəsə tɑli ɡəsə如霆如雷68, 186
1-16ɑ ʤən xo wei阿真河衛154, 279
1-17ɑ ʤïr ɑniɑ元年106, 178
1-18ɑ ʤïr morin兒馬90, 106, 215, 244
1-19ɑ ʤuŋ xɑ阿真哈(人名)37
1-20ɑ fi獅子37, 117
1-21ɑɡɑ15, 188
1-22ɑxɑ阿哈(人名)37
1-23ɑxɑ奴隸、奴才274
1-24ɑxɑ-ɑi, ɑxɑi奴婢293
1-25ɑxɑi阿海(人名)37, 225
1-26ɑxɑi bɑi-fu阿海伯富(人名)252
1-27ɑxɑnbɑ阿罕把(女真姓)15
2-1ɑxɑnbɑ sɑin阿罕把賽音(女真人名)15
2-2ɑxu, ɑxun哥哥、兄31, 62
2-3ɑxu dou兄弟31
2-4ɑi157
2-5ɑi如何、何有、甚麽134, 284
2-6ɑixumɑ10
2-7ɑi-ku沒有134, 285
2-8ɑin90, 134, 285
2-9*ɑin bie ʧïbɑl務要134, 165, 189, 244, 285
2-10ɑi-ʃï ɡoi-y非利68, 203, 285
2-11ɑi-ʃï xɑ矮失哈(人名)157
2-12ɑi-ʃïn愛申(女真姓)134, 285
2-13ɑi-ʃïn ʃïbuɑ愛申失卜阿(人名)134, 285
2-14ɑiwɑndumei38, 235, 280
2-15ɑjɑŋ fibun燭、蠟21, 37, 117
2-16ɑjy-buru202
2-17ɑlɑ-mɑi178, 232
2-18ɑlɑxɑ17, 134
2-19ɑlɑxɑ134
2-20ɑlɑ-ru134
2-21ɑlɑ-ul-çin休、祜134
2-22ɑlɑwɑ57
2-23ɑlɑwɑ doro16
2-24ɑlɑwɑ ɡi以勅226
2-25ɑlbɑ -xuwə135
2-26ɑlbɑ-səri阿拉巴塞里(人名)135
2-27ɑli阿里(人名)37
2-28ɑli-bɑ264
2-29ɑli-buwi259, 264
2-30ɑli-ku264
3-1ɑliluxɑi接受256, 264
3-2ɑli-buwi bu-ur-wə(o)給與74, 259, 264, 286
3-3ɑlin89, 244, 264
3-4ɑlunɡə阿隴哥(人名)37
3-5ɑ-luŋ wei阿倫衛(衛所名)37, 278
3-6ɑmbɑ dixɑ大船245
3-7ɑmbɑ-ə ʤə-xə大衘245
3-8ɑmbɑlɑ多、大36, 245
3-9ɑmbɑlɑ ʤɑsɑxɑi大業245
3-10ɑmbɑlɑ mutəbuxei nonoɡo大成殿162, 245
3-11ɑmbɑlɑ tuwəxə大授245
3-12ɑmbɑn80, 245
3-13ɑmbɑn ɑlɑ ulçin閎休81, 245
3-14ɑmbɑn ɑnʧun ɡurun大金國80, 224, 245
3-15ɑmbɑn ɑnʧun ni大金的245
3-16ɑmbɑn ɑnʧun ni xutu-ŋɡi-ɡɑ-mɑ in wə-uŋ大金得勝陀頌224
3-17ɑmbɑn ədun大風81, 245, 294
3-18ɑmbɑn əxə大安(年號)80, 238, 245
3-19ɑmbɑn xutur洪福81, 237, 245
3-20ɑmbɑn morin大馬215
3-21ɑmbɑn nɑnxɑxɑi大定(年號)81, 128, 195, 245, 256
3-22ɑmbɑn weilə大事27
3-23ɑmbɑ oso大小243, 245
3-24ɑmbɑ-sɑ巨大245
3-25ɑmin45
3-26ɑmin mɑfɑ父、祖45
3-27ɑm-ŋɑ266, 294
3-28ɑm-ʧɑ-bie294
3-29*ɑmʧɑbie fɑnʤu mei追究38, 294
3-30ɑmu-lu149
4-1ɑmuluɡɑi後、後啊51, 149, 159
4-2ɑndɑxɑi niɑlmɑ賓客176-7, 207, 242, 256
4-3ɑndɑndo沿途7, 69, 115
4-4ɑn-ɡɑo ʤu-(ɡ)u慈悲之道284
4-5ɑniɑ178
4-6ɑniɑ-ʃïn年間178
4-7ɑnʧun62, 224
4-8ɑnʧun ɡurun金國224
4-9ɑnʧun kije金闕223, 224
4-10ɑnʧu-lɑ-buru金製的202
4-11ɑnʧu-lɑ-buru ɡi以金製226
4-12ɑnʧun-lɑ-xɑi織金36, 224, 256
4-13ɑnʧun soɡiɛn金黃186, 224, 246
4-14ɑo-tun奧屯(女真姓)57, 108
4-15ɑo-tun ei-əlu奧屯愛厄魯(人名)108, 186
4-16ɑo-tun xɑ-əlu奧屯合厄魯(人名)108, 186
4-17ɑo-tun ʃun-tçiŋ奧屯舜卿(人名)108
4-18ɑo-tun ʧɑo-xɑ奧屯鈔合(人名)108
4-19ɑo-tun ulu奧屯兀魯(人名)108, 272
4-20ɑr-bə-xə出產95, 139, 241
4-21ɑ-sui25, 37, 180
4-22ɑ-sur阿素魯(人名)63, 154, 229
4-23ɑʃïnxɑ阿申哈(人名)37
4-24ɑ-tɑi阿迭(女真姓)229
4-25ɑʧï241
4-26ɑʧï-buru234
4-27ɑʧï-buru ɑnʧun ni ɑbxɑ i ʤui聖金天子225
4-28ɑʧï-buru bɑ mər-wei述聖196
4-29ɑʧï-buru bəje聖身、聖質70, 202, 234
4-30ɑʧï-buru ʤï聖旨163, 202, 234
5-1ɑʧï-buru ə-xə聖明235, 238
5-2ɑʧï-buru ər-wə-ə聖容235
5-3ɑʧï-buru xɑʧï-in聖節89, 202, 234
5-4ɑʧï-buru mɑ-fɑ聖祖234
5-5ɑʧï-buru mutəbuxei聖功235
5-6ɑʧï-buru niɑlmɑ聖人202, 207, 235
5-7ɑʧï niɑlmɑ ɑdi梗化人等242
5-8ɑu-lə210
5-956
5-10bɑ-ʤu bɑ ɑnɑ-ru敗敵196
5-11bɑ-ʤu-xɑi54, 188
5-12bɑʤumei di對敵38, 188
5-13bɑxɑbie得、獲29, 65
5-14bɑxɑbie mɑin享祿29, 90, 232
5-15bɑxɑbie mulu得了116
5-16bɑxɑti29, 209
5-17bɑi236
5-18bɑi百夷34, 236
5-19bɑi-fu伯富(人名)236
5-20bɑi xu百戶11, 236
5-21*bɑi-i--ʃɑ-mɑi ən謝恩29, 146, 164, 232, 293
5-22bɑi-jɑŋ236
5-23bɑi-li boŋ恩榜293
5-24bɑi-ʃïn討、尋169, 236
5-25bɑi-tɑ-ɡɑ器物188, 236
5-26bɑi ʧɑ ʧun求諸、求之236
5-27bɑndi-bie-'ə8, 113
5-28bɑndibuxɑi使生了7, 113
6-1bɑndixɑi1, 256
6-2bɑndi-lu-bo生、出生的、土住51, 185
6-3bɑndiluxɑi所生的7
6-4bɑndiluru237
6-5bɑ-nu-xuŋ惰、懶惰147, 252
6-6bɑ-oŋ-mɑi236
6-7bɑrxɑ巴兒哈(人名)56
6-8bɑ-sɑ56, 185
6-9bɑ wɑŋ mɑi56
6-10bei-ʤul-ə won河北東路(金代路名)261
6-11bə(ɡ)i-in孛堇、部長74, 184, 245
6-12bə-xə95, 139
6-13bə(ɡ)i-lə官、臣、勃極烈210
6-14bə(ɡ)i-lə̄臣等、官們74, 184, 210
6-15bə(ɡ)in孛堇、官252
6-16bə(ɡ)in i wun孛堇之文96
6-17bə(ɡ)i-sə諸孛堇、官們、臣等75, 252
6-18bəje身、態70
6-19bəje xu-ʒu-rɑ鞠躬70, 112, 155, 228
6-20bən208
6-21bən-fəʤï-çi本部208, 250
6-22bəri247
6-23biɑ254
6-24biɑ tu-wə-xei月落26, 157, 174, 254
6-25bie-ə132
6-26*bie-ə ʤo-ur-buliɛn有違119, 132, 262, 273
6-27*bie-ə sɑin-bie有益90, 132
6-28bie-fo-ɡiɑ別伏加(人名)133
6-29bie-fumə133
6-30*bie-fumə ɑm-lu-ɡɑi在後133, 149, 159
7-1*bie-fumə ʤə-ʧə在邊133
7-2bie-fu-wei163
7-3bie-fu-wei bə132
7-4bie-xɑ有啊132
7-5bie-xei weile fu-ə fïrɑ自古有之197
7-6bie-i wə-xə碑石174
7-7bie iɛn çiu ɡuɑn編修官17, 133, 199
7-8bie-mei有而132
7-9bie-o有啊132
7-10bie-sui25, 132, 180
7-11bie-ʧï若有132, 165
7-12bie-ʧï-bɑl若要、然則132, 165, 189
7-13bi-xɑn必罕(原野的原)184, 269
7-14birɑ189
7-15birɑ ʤə-ʧə河邊189
7-16bitxə文、書、文字209
7-17bitxə bə(ɡ)i-lə文官75, 184, 209, 210
7-18bitxə i ʤu-(ɡ)u文字之道210
7-19bitxə-ʃï吏、書記148, 209
7-20bo後置詞處置格字55, 56
7-21bodolo115, 125, 190, 294
7-22boɡo43
7-23bo-(ɡ)u家族43, 167
7-24bo-xo160, 185
7-25bolu-(x)un45, 55, 127
7-26bonon55
7-27boŋ55
7-28boro-əri129, 261
7-29bosï-ʧɑo布鈔55
7-30bosu55, 79
8-1bu卜(漢姓)112
8-2buɑ地方71
8-3buɑ do地面71, 115
8-4buɑ i地方的71, 96
8-5buɑ du於地方71
8-6bu-çien-mei54, 74
8-7bu çiu xuŋ卜修洪(人名)3, 112
8-8budixə27, 139
8-9budu-ɡoi115, 203
8-10bu-ʤo-wə孛朮魯(女真姓)74, 262
8-11buʤowə ʧɑŋ-xo孛朮魯長河(人名)74
8-12buʤowə ʧən-xulɑ-ɡə孛朮魯千忽剌哥(人名)74
8-13bu-ɡo190
8-14bu-ɡu鹿112, 168
8-15bu-ɡu ɡɑ-ʃɑ卜古村112, 168
8-16bui-je ɡi以愛198
8-17bui-je mei37, 85, 198
8-18bui-omi-r(ru)國相198, 237
8-19bulə47, 210
8-20buləɡəmɑixu不勒堇買忽(人名)74
8-21buləxei仙鶴25, 74, 210
8-22bu-lo卜羅(人名)74
8-23bun62, 107
8-24bunəku鏡子48, 285
8-25bun ʃïrɑxɑti自古107, 197, 209
8-26burə-ki3, 13, 59
8-27buru19, 74
8-28buru-wə(o)-xəi286, 191
8-29buru-wə-o失啊132, 191
8-30buru-wə(o)-ʧun208, 286
9-1bu-ʃï-ku卜失庫74
9-2buʧəxei25, 74, 99
9-3buʧu-ɡɑi134, 230
9-4buʧu-tu-ŋɡi101, 230, 272
9-5buwə'ə35, 213
9-6çiɑŋ158, 265
9-7çiɑo學、學校70, 108
9-8çiɑo ɡuiŋ學規70, 108, 130, 243
9-9çiɑ-yn權、權尚書的權70
9-10çi-dɑi54
9-11çie, çien54
9-12çie-iɑm ʧï-iŋ wei玄城衛54, 279
9-13çiɛn137
9-14çi-fɑn西番16, 175
9-15çir (ɡ)ə23, 53
9-16çiʃï31
9-17çi-tɑn契丹54, 201
9-18çi-tiɛn西天16, 71
9-19çi-ʧu-rə54, 204, 258
9-20çi ʤu-ɑn修撰220
9-21çiu nu-wei sï修内司163
9-22çi uje-xə犀角16, 79, 139
9-23çi-yŋ ʤou雄州54, 110, 23
9-24çi-yŋ ʤou won雄州路48, 54
9-25çy ʤou çiɛn曲周縣137, 228
9-26çy-uŋ99, 228
10-1根本、首領11
10-2dɑb-sun150, 256
10-3*dɑbie-rɑru備寫21, 66, 155, 183
10-4dɑ-doro地、輿地242
10-5dɑ əmu xu xuŋ穆穆之穆242
10-6dɑɡi以首12
10-7dɑɡi təkdənʧəxei狀元12, 230
10-8dɑxɑ體、從、順、服從77, 128
10-9dɑxɑbie順從、隨、依照、服從66, 77, 128
10-10dɑ-xɑlɑ隨從77
10-11dɑ-xɑlɑ-lu jɑm-xon70, 77
10-12dɑxɑmei從、依照、按38, 77, 128
10-13dɑxɑrɑ歸服77, 128
10-14dɑi帶子5
10-15dɑi ʤɑn ʥyn大將軍196
10-16dɑi-fu大夫5
10-17dɑi ɡə-lə-ɡi依例77, 96
10-18dɑi miŋ大明5, 176
10-19dɑi-miŋ-fu won大名府路5, 42, 176
10-20dɑi-ʤu-xu台住忽(人名)5
10-21dɑi miŋ xɑ(ɡ)ɑn大明汗、大明皇帝5, 191
10-22dɑi su歹素(人名)5
10-23dɑlɑ36
10-24dɑlɑ usu-wei未備183
10-25dɑlbɑ60
10-26dɑlbɑlɑ在傍36, 60
10-27dɑlbɑ-ʃïn60, 169
10-28dɑ-lo-ɡi荅羅吉(地名)53
10-29dɑloɡi moumuxuwə荅羅吉謀克53
10-30dɑluŋxɑ荅籠哈(人名)0
11-1dɑnfuŋ duxɑ丹鳳門33, 69, 99
11-2dɑolimei38, 211, 263
11-3dɑo-ʃï道士93, 263
11-4dɑrxon十七83
11-5dɑrxon inəŋɡi十七日83
11-6dɑʃïmei覆蓋之覆38, 170
11-7dəçi四十23
11-8də'ə臉面、高159, 140
11-9dədu-rə240, 255
11-10dəɡə高、高阜6, 140, 159, 295
11-11dəɡə mɑfɑ高祖6, 10, 140, 264
11-12dəjemei37, 85, 158
11-13de-je-o起呵85
11-14dəl-xə139, 260
11-15dəltumei usətiɛnbə別種38, 71, 95, 115, 142
11-16dən-də-ru281
11-17dən-də-usu-wei未能163, 281
11-18də-sui140
11-19də-u德武(人名)159, 195
11-20diɛn殿276
11-21diɡɑsɑ17, 248, 295
11-22di-(ɡ)un221, 248
11-23di-(ɡ)un ɑniɑ來年221, 248
11-24di-xɑ248
11-25di-xɑ128, 248
11-26di-xɑi249, 255
11-27di-xəri-ɡi169, 248
11-28di-xəri-ɡi dɑ-xɑ歸順77, 169, 227, 248
11-29di-i稱、稱爾戈之稱88
11-30di-i ʧɑ-xɑi舉、舉進士的舉146, 255
12-1dilɡɑn193
12-2dili的里(人名)249
12-3di-li-ɡi的力吉(人名)249
12-4di-mei249
12-5diŋ-ʤu丁住(人名)231
12-6dirmei38, 43
12-7dir(ɡ)ɑn do于樂9, 92
12-8dirɡɑrɑ樂、快樂17, 92, 155
12-9di-ʃun帝舜(人名)140
12-10di-un ɑniɑ來年178
12-11di-wɑŋ帝王140
12-12do115
12-13dobibonon115, 269
12-14doxo-mo73, 109
12-15do-liŋ-ʃɑn we朶林山衛279
12-16dolo中、内115, 125
12-17dolobumə好、愛好17, 104, 148
12-18dolō17, 49, 104
12-19dondi-bie66, 217
12-20dondi-əmxuxuŋ穆穆147
12-21dondi-(ɡ)u46
12-22dondi-lu聞、聽了217
12-23dondi-lu-xɑi256
12-24dondi-lu-sui25, 51, 180, 217
12-25dondi-sun150, 217, 227
12-26*dondisun ʤɑluɡi聽令7, 150, 217, 227
12-27*dondisun xɑdɑxɑi聽信21, 65, 150, 217, 256
12-28dondi-ʧï165, 217
12-29dondi-u217
12-30dorbi朶兒必(人名)115
13-1dorbi137
13-2dorxon133
13-3dorō i bə(ɡ)i-sə禮官16, 75
13-4doro'o16
13-5doron印、璽16, 62
13-6*dorōbo tiktɑnbɑ法度56, 227
13-7doʃïn213
13-8do-ʃïn115, 169
13-9*do-ʃïn-iŋ-lə引類115, 169, 210, 243
13-10do-ʃïn-mɑi232
13-11doun62
13-12du于、於44
13-13du(b)ə'ə末、端210
13-14dudu都督14
13-15dudu ʧəʃï都督僉事14
13-16du-du tuŋʤï都督同知14
13-17du-ʤï-xuei都指揮240, 280
13-18du-ʤï-xuei-ʃï都指揮使280
13-19du-ʤï-xuei ʧə-ʃï都指揮僉事280
13-20du-ʤï-xuei tuŋ-ʤï都指揮同知280
13-21du-ʣï都司96, 280
13-22du-ɡi227, 280
13-23duɡumei遊、巡察38
13-24du-xɑ128, 280
13-25du-x(k)ɑ33
13-26duxə-lə-(ɡ)ə-bie降落133
13-27du-xi從彼280
13-28duin58
13-29duin-biɑ四月58, 254
13-30duin-ə ei-ə不蕃58, 221
14-1duin turi lə四夷58
14-2duin-turilə-çie-ɑndɑxɑi四夷咸賓55, 58
14-3dulən bie29
14-4dulənmei29, 32
14-5duli-bə254
14-6dulilɑ2, 36, 254
14-7dulilɑ ɡurun ni中國、中國的36, 123, 254, 287
14-8dulilɑ ɡurun ni ulu-mɑ fusə-dən中國強盛123
14-9dulin ɡi ʤɑxɑ中甲254
14-10dulun溫、陽127, 149, 180
14-11du-lu-xuɑ都魯花280
14-12dumei38, 120, 280
14-13duŋ-fiŋ-fu won東平府路121, 271, 243
14-14durxon十四83
14-15duʃɑnbie30, 65, 165
14-16du-sï都司(官名)166
14-17du-ʃï都失(人名)280
14-18duxuxuŋ117, 147
14-19dutɑ-xuŋ180
14-20du-tɑŋ都堂(明代堂上官之稱)108, 158, 280
14-21du wei巔、頂、尖端163, 280
14-22du-tə-ɡiɑ miŋɡɑn都忒甲猛安138
14-23duwə-bə季、末、終228
14-24ʣo181
14-25ʣo ʣə-(ɡ)un左右181
14-26ʣo-ʃïn左申(地名)181
14-27ʣo-ʃïn miŋɡɑn左申猛安181
14-28ʣo-ʃïn bi-xɑn miŋɡɑn左申必罕猛安269
14-29ʣuŋ宗(譯音)161
14-30ʣuŋ ŋyiɛn宗元161
15-1ʤɑ-ɑ-ɡi賤、輕、易54, 226, 229
15-2ʤɑ-fɑi-sï令牌167
15-3ʤɑŋ張(漢姓、女真姓)67, 158
15-4ʤɑŋ ɑ xɑi張阿海(人名)67
15-5ʤɑŋ dei彰德(金代府名)67, 219
15-6ʤɑŋ din ŋɑ張定安(人名)67
15-7ʤɑŋ ʤu-(ɡ)u tɑ張住兀塔(人名)67
15-8ʤɑŋ ər張二(人名)67
15-9ʤɑ-bie駐、駐蹕66, 67
15-10ʤɑ-bin-ɡiɑ扎賓加(人名)152, 193
15-11ʤɑ-bin-lo罷了152, 193
15-12ʤɑ-bu67
15-13ʤɑ dɑ ʃïn張得勝(人名)81, 85
15-14ʤɑ ʤən wei劄真衛(明衛、所名)67, 279
15-15ʤɑfɑ-bie擒、捕65, 92
15-16ʤɑxɑ令、件、甲7, 128, 289
15-17ʤɑ(ɡ)ɑn9
15-18ʤɑxɑɡitun miŋɡɑn扎合吉屯猛安98, 167
15-19ʤɑxudɑi扎忽帶(人名)81, 112
15-20ʤɑkɑn20
15-21ʤɑkɑn biɑ八月254
15-22ʤɑkɑnʤu八十63
15-23ʤɑkɑn inəŋɡi八日20
15-24ʤɑlɑ世、世帶165
15-25ʤɑlɑn36, 164
15-26ʤɑlɑn-burə ei'ə不息3, 59, 164
15-27ʤɑ-li-ɡi劄里吉(人名)67
15-28ʤɑl-li-ɡi以爲164
15-29ʤɑluxɑ盈、滿46, 128, 164
16-1ʤɑlur滿164
16-2ʤɑn282
16-3ʤɑn ʥyn將軍28, 196
16-4ʤɑn fɑisï令牌7, 9, 44
16-5ʤɑn ɡu ʧï站古赤(村)282
16-6ʤɑn-ɡu-ʧï ɡɑ-ʃɑ站古赤村282
16-7ʤɑn-ʃu站所52, 282
16-8ʤɑo-lɑ-ɡisɑ奏呀78, 149, 201
16-9ʤɑo-lɑ-mɑi149
16-10*ʤɑolɑmɑi ʤoərimei奏報36, 38, 64, 149, 232
16-11*ʤɑolɑmɑi weiləbə奏事27, 36, 95, 149, 232
16-12ʤɑo-ʃïn çiɑo wei昭信校尉(官名)149, 158
16-13ʤɑo y-uŋ dɑi ʤɑn ʥyn昭勇大將軍150
16-14ʤɑrxu豺、狼266
16-15ʤɑ-sɑ-fu252, 296
16-16ʤɑ-sɑ-xɑi67, 255, 296
16-17ʤɑ-sɑ-mɑi整治67
16-18ʤɑ-ʃï-fi分付67, 121, 171
16-19ʤɑ-ʧï-li帳房67, 165, 211
16-20ʤɑ tuŋ r張童兒(人名)67
16-21ʤə-ʤï-mei194, 240
16-22ʤəfu40, 119
16-23ʤə-ku119, 285
16-24ʤən dei正德(明朝年號)84
16-25ʤənfu鎮撫40, 84
16-26ʤənlɑmɑi36, 84
16-27ʤə-ʃï-ɡisɑ哄誘171, 194, 201
16-28ʤə-ʧə邊塞、邊境156, 193
16-29ʤəʧə fɑdɑn藩籬81, 156, 176, 193, 264
16-30ʤən-ʧən-xu正千戶131
17-1ʤə-un119, 221
17-2ʤən tun正統(年號)84
17-3ʤï-diŋ-ku102, 231, 285
17-4ʤï-diŋ-ku mo102, 109, 231, 285
17-5ʤï-ʤuŋ治中(官名)99, 239
17-6ʤï-əŋ222
17-7ʤï-xɑ錢、光浮81, 127, 239
17-8ʤï-xuei指揮163
17-9ʤï-xuei-ʃï指揮使163
17-10ʤï-xuei tuŋ-ʤï指揮同知163
17-11ʤïlɑçin憐憫36, 251, 284
17-12ʤï-lɑ-mɑi憐、慈愛232, 251
17-13ʤïlɑmei憐、慈愛36
17-14ʤï-lu-ŋɡu-su只魯古素(人名)239
17-15ʤïrxon十二204
17-16ʤïriʤïxəi麻雀25, 41, 240
17-17ʤïsuru207, 21
17-18*ʤïsu-rɑ ərə-bə做歹、作歹207, 95, 125
17-19ʥiɑxun-un ɑlin moumukə夾渾山謀克106
17-20ʤo2
17-21ʤo ɑniɑ二年2
17-22ʤo biɑ二月2, 254
17-23ʤo-bin-lo罷了67
17-24ʤo-bo-(x)un艱難55, 127, 190
17-25ʤo-bo-mei思想190
17-26ʤo-buru思念的190, 123
17-27ʤo ʤuɑ ɑniɑ二十年2
17-28ʤo ʤuɑ ʤo ɑniɑ二十二年179
17-29ʤo ʤuɑ ʤo inəŋɡi二十二日124
17-30ʤo ʤuɑ inəŋɡi二十日2
18-1ʤo ʤuɑ niŋɡu niɑlmɑ二十六人2
18-2ʤo-əri-mei130
18-3ʤo-əri-mei weilə-bə報事64, 130
18-4ʤo-ərin-ŋi報、所報的145, 152
18-5ʤo-lɑ-mɑi ʤo-əri-mei奏報130
18-6ʤo-mu-ʃïn64, 164, 169
18-7ʤon-bie思、考慮、追懷66, 111, 190
18-8ʤo-in-bə dɑ-ʧu-ɡi鋒銳95, 176, 190, 226, 258, 288
18-9ʤou u周武、周武王199
18-10ʤu30
18-11ʤū167
18-12ʤuɑ18
18-13ʤuɑ24
18-14ʤuɑ ɑniɑ十年25, 178
18-15ʤuɑ biɑ十月25, 254
18-16ʤuɑ duin ɑniɑ十四年58
18-17ʤuɑ-ʤo biɑ十二月254
18-18ʤuɑ ʤɑkun inəŋɡi十八日20
18-19ʤuɑ əmu ɑniɑ十一年25
18-20ʤuɑ əmu biɑ十一月254
18-21ʤuɑ əri夏季18, 129
18-22ʤuɑ-əri duin biɑ夏四月18
18-23ʤuɑ ilɑn inəŋɡi十三日124
18-24ʤuɑ nɑdɑn ɑniɑ十七年178
18-25ʤuɑ miŋɡɑn十猛安25
18-26ʤuɑ ʃunʤɑ inəŋɡi十五日25, 124
18-27ʤuɑ ujewun十九18
18-28ʤuɑn41, 142
18-29ʤū-bə dei道德95, 167, 219
18-30ʤubu注簿(官名)30
19-1ʤu-ɡie註解30, 277
19-2ʤu(ɡ)u路、道30
19-3ʤu(ɡ)u-bə道、大道31, 95
19-4ʤu-(ɡ)u-ɡi以道226
19-5ʤu-(ɡ)u-ŋɡu道(者)31, 167
19-6ʤu-(ɡ)u ɡoi-y非道31, 68, 167
19-7ʤu-(ɡ)u-tə-xei31, 162
19-8ʤu-xə139, 287
19-9ʤu-xə xusuruɡɑi朮虎胡素魯改(人名)31
19-10ʤuxuŋ朮虎(女真姓)31
19-11ʤuxuŋ ətə朮虎訛特(人名)31
19-12ʤui-i孩兒146, 225, 264
19-13ʤui omolo子孫96
19-14ʤui omolo i ʤɑl lɑ do子孫之世、子孫後代225, 264
19-15ʤu kuŋ ɡə竹孔革(人名)300
19-16ʤul-buru198
19-17ʤul-'ə198, 210
19-18ʤul-'ə ər-ɡə前方、東方172, 198, 291
19-19ʤul-'ə ɡin東京100, 292
19-20ʤul-'ə sə比先100, 198, 252
19-21ʤul-lə198
19-22ʤul-lə ə-ʤə-xei前職198
19-23ʤul-ʃï171, 198
19-24ʤul-ʃï du-ɡu-mei東巡198
19-25ʤun-li-ɡi英雄90, 211, 226
19-26ʤuŋ du中都31, 281
19-27ʤuŋ ɡin中京99, 31, 297
19-28ʤuʃə女真(民族名)30, 118, 168-9
19-29ʤuʃə-bitxə女真文31, 209
20-1ʤu-çiɛn女真118, 141
20-2ʤu-çiɛn udi-ə niɑlmɑ女真野人118, 141
20-3ʤū-tə尊敬31
20-4ʤūtəmei31, 38, 80, 162
20-5ʣï-dei dɑi-fu資德大夫174
20-6ʣï fə-iɛn dɑi fu資善大夫174
20-7ʣïlɑmɑi36, 174
20-8ʣuŋ ŋyiɛn宗元11
20-9ei-ə丈夫53, 221
20-10ei-əlu愛厄魯(人名)42
20-11ei-fu墳墓221
20-12ei-ɡisɑ不可201, 221
20-13ei-xə不曾139, 221
20-14eixən174
20-15ei-je-ku愛也窟(地名)85, 221, 285
20-16ei-je-ku miŋɡɑn愛也窟猛安221
20-17ei-ten一切221
20-18ei-ten xɑʧïn-in一切財物221
20-19ei-uei(ten)一切0
20-20ə-bi-rə192, 240, 269
20-21əb-ʃï171, 173
20-22ədu-ə miŋɡɑn訛都厄猛安294
20-23ədun294
20-24ədun ni idi mɑi櫛風294
20-25ə-ʤə-xə官職192
20-26ə-ʤə-xei192
21-1ə-ʤə-xei weilə bə職事192
21-2əʤən6
21-3əʤən ni fu主輔6, 287
21-4əʤən ni muʤïlən君心6
21-5əʤən ni niɑlmɑ主人6, 207, 287
21-6əxə125
21-7ə-xə238
21-8əxə-bə95, 125
21-9əxə-bə niɑlmɑ惡人95, 207
21-10ə-xə-ɡi139, 238
21-11ə-kə-xuŋ減少138, 147, 228
21-12əjun62, 72
21-13ə-lə-xə自在139, 210, 238
21-14əlxə bɑxɑ得安29
21-15əlxə doro安樂罷16
21-16əlxə ɡi以安227
21-17ə-lije-sə-nə厄列塞捏(人名)192
21-18əlu-ə斡留(姓)186
21-19əlu-ə o-on斡留斡晚(人名)186
21-20əm-ʤï238, 239
21-21əm-xuŋ238
21-22əmlɑ içyɛndu互相34, 36, 236, 238, 280
21-23əmu1
21-24əmu dejemei niɑlmɑ一起人1
21-25əmu diŋ一頂(盔)1
21-26əmu ʤɑŋ一張(弓)1
21-27əmu fu一副(甲)1
21-28əmu fɑnɑr一旗1, 205
21-29əmu ɡə一個1
21-30əmu xər-(ɡ)ə-ɡi一級226
22-1əmu joçi一套(衣)1
22-2əmu-ni ɡə-sə一般1, 186, 197, 287
22-3əmu mie-ə一連(海東責)1
22-4əmu miŋɡɑn一千1
22-5əmu pi一匹(馬)1, 55
22-6əmu tɑŋɡu əmu ʤuɑ niŋɡu ɡəbu一百一十六名1
22-7əmu tɑŋɡu duin ʤuɑ niɑlmɑ一百四十人1
22-8əmu tɑŋɡu ʤɑŋ一百張(皮)1
22-9əmu tɑŋɡu ɡin一百斤1
22-10əmu ʧəni一遭1, 274, 288
22-11ən28
22-12əndəxei罪、罰29, 140
22-13ənɡəmər113, 218, 274
22-14ənin母親、額娘71
22-15ənʃənɑn29
22-16ər-bəri-ə聖容之容247
22-17ər-də早、朝140, 290
22-18ərə此、這個19
22-19ərəɡə ʤɑi因此19
22-20ərə-ɡi ʤɑ-i因此96, 167, 226
22-21ərə ... səru此 ... 也19
22-22ərɡə方、左方之方172, 295
22-23ərɡəi xɑʧïn方物45, 90, 96, 172, 295
22-24əri129
22-25əri(ɡ)ə53, 128
22-26əri-in130
22-27ərruje42, 237
22-28əsə ʤuɑ miŋɡɑn這十個猛安83
22-29əʃï-in90, 132, 244
22-30əʃï-in dən-də不會90, 132, 140, 245, 281
23-1əs-xuŋ uru-xə生熟139, 147, 187, 196
23-2əʃï-in sɑ-çi不知90, 132, 244
23-3ə-surə-ku厄素勒苦(人名)68
23-4ətə(əri)-in相同173
23-5ətə-xə ɑlɑ-xɑ勝負50, 94, 134, 139
23-6ətə-xə ɑlɑxɑi勝敗50
23-7ətəxei50
23-8ətələ50, 210
23-9ə-ʧï使臣165, 238
23-10ətu-bie穿1, 151
23-11ətu-xuŋ穿147, 151
23-12ətu-xuwə-ku151
23-13ətu-ku衣服151
23-14ətu-wə151
23-15əwu10
23-16əwulu即、忙20, 117
23-17fɑ̄218, 229
23-18fɑdɑn81, 176, 264
23-19fɑ-ɡiɑ-burə3, 59, 264
23-20fɑ-ɡie218
23-21fɑ-ɡie xɑn lin çiu ʤuɑn充翰林修撰218
23-22fɑxɑlɑ36, 94, 264
23-23fɑitɑ44, 161
23-24fɑk-dɑ-ɑn精巧218
23-25fɑmɑ-ɑ邦、部落229, 276
23-26fɑn59
23-27fɑn-ɑn-r番安兒73, 237
23-28fɑnʤu19
24-1fɑn-nɑr旗幟73, 205
24-2fɑnnu凡奴(人名)59
24-3fɑn-ti199, 209
24-4fɑnti furiə won西南路48, 199
24-5fɑn-ʧɑ凡察(人名)175
24-6fɑrfɑr fulisui另行25, 119, 180, 253, 261
24-7fɑri-ɡiɛn141
24-8fɑ-ʃï niɑlmɑ匠人171, 207, 218
24-9fəʤï-çi niɑlmɑ部下207, 250
24-10fəʤï-ɡi ʤɑ-xɑ下甲250
24-11fəʤïlə29, 210, 240
24-12fəɡə6, 29
24-13fei-ʧən268
24-14fei-ʧən-ʤə-ru268
24-15fən-ə82
24-16fi121
24-17fibun21, 117
24-18fi-je-ŋɡi mu-bən-ru偏禆86, 101, 121, 146, 155, 208
24-19filɑ250
24-20fir xuru禱告的253
24-22firu-r237, 276
24-23firu-r tə-sui神御276
24-24firu-r towo神火262
24-25firu-uri ʤu-(ɡ)u神道167
24-26fisɑ70
24-27fodo浮屠76
24-28fo-xo-lo76, 125, 154
24-29foi-çi-rɑ155, 220
24-30foi-xo wei肥河衛220, 279
25-1fojolu刊刻9
25-2fojomo李、李子8, 109
25-3fojo-mon裴滿(姓)8, 109, 111
25-4fojo-mon ɑlbɑ-səri裴滿阿拉巴塞里(人名)109
25-5fojo-mon ʤɑbinɡiɑ裴滿扎賓加(人名)8
25-6fojo-mon ʤɑxodɑi裴滿扎忽帶(人名)8
25-7fojo-mon ʤoɡosɑŋ裴滿左戈桑(人名)9
25-8fojo-mon əsurəku裴滿厄速勒苦(人名)8
25-9fojo-mon ɡu裴滿古(人名)8, 109
25-10fojo-mon xɑ-sɑi ə裴滿合賽厄(人名)8
25-11fojo-mon mutɑlu裴滿木塔魯(人名)8
25-12fojo-mon fənsï裴滿慎思(人名)9
25-13fojo-mon tunon裴滿屯灣(人名)8
25-14fojo-mon udɑ裴滿兀答(人名)8
25-15fojo-mon udisɑ'ə裴滿兀底撒厄(人名)8
25-16fon刊刻的刻76, 263
25-17fon-buru76
25-18fon do76, 111, 115
25-19fon-mɑi76, 232
25-20fon ʃou刊石的刻、被刻64
25-21fonto51
25-22fonto-mo51, 109
25-23fosu-won婆速路(金路名)42, 76
25-24fo-ʧï74, 165
25-25fu府(漢音)39
25-26fuçiɑn蒲鮮(女真姓)39
25-27fu-dɑ-ʃï-xon40, 53, 171
25-28fudəmei38, 81
25-29fu-'ə i舊的39, 96, 100
25-30fu-'ə ɡuŋ舊宮39, 170
26-1fu'ə ɡurun舊邦、故國137, 39, 100
26-2fu'ə nəku舊友39
26-3fu'ə ʃïrɑ自古39, 197
26-4fuxɑr尚有39, 233
26-5fulɑ-ɡiɛn235, 246
26-6fulɑ-ɡiɛn ŋɡun赤玉120, 235, 246
26-7fuli-ɡi226, 258
26-8*fulu-ɡi ɡɑi-bie命牌66, 159, 257
26-9fuli-sui行移25, 119, 180, 250
26-10fumə287
26-11fumu110, 146
26-12fu-mur-ə-rei混亂39, 275
26-13fundu-r121, 237
26-14funieru2, 21, 39
26-15funilxəi25, 253, 268
26-16fun-ʧə-əri47, 73
26-17funʧəxɛ ɑlɑwɑ附榜47, 73
26-18funʧəxei47, 74
26-19fuŋ ʤï-əŋ dɑi fu奉政大夫40, 222, 240
26-20furə-ɡi60, 101
26-21furilə西16, 171
26-22furiʃï西16
26-23fusə-lu də-je o興起呵158
26-24fusə ŋɡu120, 273
26-25fuʧïçi178
26-26fuʧïçi i bəjə法身178
26-27fuʧïçi-bəjə bə ɑnʧu-lɑ-buru以金製法身70, 96, 178
26-28fuʧïçi i tɑi-rɑ-ɑn佛寺96, 178
26-29fuwe i sɑdɑi遺老22
27-1ɡɑʤɑru21, 166, 187
27-2ɡɑ-fu mou-mu-xuwə合蒲謀克187-8
27-3ɡɑ-fu mou-mu-xuwə niɑlmɑ合蒲謀克人208
27-4ɡɑ-xɑ烏鴉127, 187
27-5ɡɑ-xuɑ-i187
27-6ɡɑi-bie取、將、受65, 159
27-7*ɡɑi-bie tufɑn將就66, 159, 166, 296
27-8ɡɑi-xɑr159, 234
27-9ɡɑi-mɑi159
27-10ɡɑl129
27-11ɡɑo ʦɑŋ高昌158, 172, 284
27-12ɡɑrun天鵝42, 62
27-13ɡɑ-ʃɑ187
27-14*ɡɑʃɑçiɑrɑ ʤəʧə犯邊155, 164, 187, 193, 265
27-15ɡə個、一個兩個之個197
27-16ɡə-bu113, 196, 252
27-17ɡə-bu dil(ɡ)ɑn名聲81, 193, 196, 113
27-18ɡəbu mər xəxə名錄169
27-19ɡəbusə113, 196, 252
27-20ɡəbu turɡɑrɑ名望17, 97, 113, 155, 196
27-21ɡə-dən222, 230
27-22ɡə-dən di-un往來222
27-23ɡə-duru欲往141
27-24ɡə-ə-ʤə革厄者(人名)222
27-25ɡə-ən ʧɑo-ʃï諸軍、衆軍248
27-26ɡə-ɡi-xo wei哥吉河衛197, 279
27-27ɡə-xuŋ223
27-28ɡə-xuŋ jō-xoŋ明白151, 49, 77, 223
27-29ɡə-lə-rə懼怕210, 223, 240
27-30ɡəli13, 222
28-1ɡəmu240
28-2ɡəmu-r237, 240
28-3ɡəmu-r in-ɑ都是34, 39, 237, 240
28-4ɡən眾、多6, 28
28-5ɡən ɑniɑ多年6, 178
28-6ɡən ɑniɑ mulu多年了6, 116
28-7ɡən duru配合之配141
28-8ɡə-nə222
28-9ɡə-nə-bie291
28-10ɡənəxəi25, 103
28-11ɡənə-ɡisɑ去呀104
28-12ɡənəxei səɡə去歲6, 104, 222-3, 251
28-13ɡən-ɡiɛn明王142, 217, 236
28-14ɡə-sə186, 197
28-15ɡətilə59, 209, 210
28-16(ɡ)ə-ʧï-buxuɑ額赤卜花(人名)53
28-17ɡə-ʧu-lə-xə膝襽210, 223
28-18ɡiɑ-ɡu夾谷(女真姓)27, 79
28-19ɡiɑ-xu-ʧï甲忽赤(人名)79
28-20ɡiɑxun62, 114
28-21ɡiɑn兼(漢音,兼職的兼)138, 183
28-22ɡiɑn çiu ɡuei ʃï兼修國史138, 183
28-23ɡiɑn iŋ-wɑŋ fu兼英王傅138
28-24ɡiɑo xuɑ-xɑi叫化、募化131, 255
28-25ɡiɑo xuɑ-rɑ叫化、募化79, 156
28-26ɡiɑo-ru交魯(女真姓)191
28-27ɡiɑo-ru xu-sur-ɡɑi交魯胡速魯改191
28-28ɡi-dɑ176, 212
28-29ɡiɛn-ʤou wei建州衛141, 278
28-30ɡiɛn-ʤou ʣo wei建州左衛141, 279
29-1ɡilɑnɡi22, 81, 226
29-2ɡiləmi吉列迷(民族名)176, 226
29-3ɡinxənʤəru禳禬的297
29-4ɡinxənʤəru doro禳禬之法92
29-5ɡiŋ275
29-6ɡiŋ-tɑi景泰(明年號)275
29-7ɡiŋ-sï絹子167, 292
29-8ɡio-xuɑ教化(人名)216
29-9ɡinɡ275
29-10ɡio-i交椅34, 216
29-11ɡio-li教里(人名)216
29-12ɡiru-ʧu辱、羞辱266
29-13ɡisɑ呵、嗻78, 201
29-14ɡisɑ ʤï-iŋ嘉靖(明年號)78, 201
29-15ɡisɑ-xɑ78, 128, 201
29-16ɡi-tɑn-xo wei吉灘N河衛226, 279
29-17ɡijen84
29-18ɡobūldɑ畢會111
29-19ɡo-du-xɑ-ə各稱爾戈192
29-20ɡofɑ果法(地名)111
29-21ɡoi-dɑ-rɑ97, 155, 176
29-22ɡoi-lu-xɑi會、天會(金年號)203
29-23ɡoi-ni ɑli-buwi供給203, 259, 264, 287
29-24ɡoi-y非227/26068, 203
29-25ɡolmi-ɡi227, 260
29-26ɡolmi-ɡi ɡo-buliɛn寬饒111, 116, 119, 226
29-27ɡo morin騍馬90, 111, 215, 244
29-28ɡorxon十三93
29-29ɡoro212, 227
29-30ɡoron111, 212
30-1ɡoron lo-xi遠方的212
30-2ɡo-ʃɑ-nu果沙奴111, 114, 164, 216
30-3ɡuɑi uru-uɑn會蘭(女真姓)203, 215, 238
30-4ɡuɑi uruɑn ɑo di會蘭奧的(人名)203
30-5ɡuɑi uruɑn ən ʧï-əŋ會蘭恩承(人名)203
30-6ɡuɑn冠、觀、關、館(漢音)17, 199
30-7ɡuɑn-i館驛17, 34, 199
30-8ɡɑn-in-tɑŋ觀音堂17, 68, 200
30-9ɡuɑn kou關口17, 199
30-10ɡuɑn-tu管禿(人名)17, 199
30-11ɡu-bie渡、渡河的渡168
30-12ɡui-fɑ-lɑ130, 155, 264
30-13ɡuijeru fudəmei伴送38, 81, 86, 88
30-14ɡui-ʃï-wə'ə國史院88
30-15ɡulɑ-xɑ128, 153
30-16ɡulmɑ卯、兔56
30-17ɡulmɑxɑi56, 225
30-18ɡuŋ公、功、宮73
30-19ɡuribu移、移摹27, 250
30-20ɡurimei37, 250
30-21ɡurun國、國家62, 122
30-22ɡurun bɑxɑ xɑi收國(金年號)123, 256
30-23ɡurun boɡo國家43, 123
30-24ɡurun ni國的122, 287
30-25ɡurun ni bə(ɡ)i-sə相府、國相75, 122
30-26ɡurun ni xɑdɑ-un國之信、國信65, 123
30-27ɡurun ni niɑlmɑ國人123
30-28ɡurun ni oŋ國王122, 236, 287
30-29ɡuʃïn三十242
30-30ɡuʃïn omolo ʃï三十孫148, 205
31-1xɑ-bei furi-ə won河北西路(金代路名)211
31-2xɑdɑ65
31-3xɑdɑ-(x)un64, 127
31-4xɑdɑ-(x)un mər(ɡ)əbə誠意4, 53, 65, 95
31-5xɑdɑlɑmɑi24, 36, 232
31-6xɑdɑlɑmɑi dɑrobie率領24, 36, 65, 141, 232
31-7xɑdɑr哈答兒(人名)127
31-8xɑd-xuwə服、衣136
31-9xɑdi貴、寶286
31-10xɑdi-niɑlmɑ貴人207, 286
31-11xɑdu衣服35
31-12xɑ-ʤɑ wei哈劄衛279
31-13xɑ-əlu合厄魯(人名)94
31-14xɑfuʤɑxɑi67, 211
31-15xɑ-(ɡ)ɑn汗、皇帝9, 122, 191
31-16xɑ-(ɡ)ɑn ni皇帝的287, 9, 191
31-17xɑ-(ɡ)ɑn ni ɑlɑwɑ皇帝的勅191
31-18xɑ-(ɡ)ɑn ni uʃï皇帝的恩291
31-19xɑ-(ɡ)ɑn tə-bie ɑbxɑ i fəd-ʤï-le皇帝坐天下191
31-20xɑxɑ47, 127
31-21xɑxɑ-ɑi男子293
31-22xɑxɑ ʤui男孩 47
31-23xɑxɑ xəxə男女47, 260
31-24xɑxɑ xəxə niɑlmɑ男女人47
31-25xɑxɑi男子47
31-26xɑ-xuɑ i96, 131
31-27xɑi-çi海西(地名)255
31-28xɑi-çi tɑn-xɑn-ʃɑn wei海西塔罕山衛279
31-29xɑi-duŋ tçi-iŋ海東青255, 271, 299
32-1xɑi-lɑ155, 257
32-2xɑi-sï海西(地名)255
32-3xɑi-su ər-ɡə左方181, 255
32-4xɑlɑ-bie65, 188
32-5xɑlɑ-ku188, 285
32-6xɑlɑ-lu-o xɑ-ʃɑ-rɑ捷音46, 155, 164, 188, 227, 229
32-7xɑlɑn lu改換188
32-8xɑlɑn miŋɡɑn曷懶猛安188
32-9xɑlɑn mou-mu-wuwə曷懶謀克180, 188
32-10xɑlɑn won曷懶路42, 188
32-11xɑli-di145
32-12xɑlin朝廷、朝145
32-13xɑlin bə朝廷90, 95, 145
32-14xɑlin do朝廷115
32-15xɑli-u海獺145
32-16xɑlun127, 187
32-17xɑn-bitxə漢文184, 209
32-18xɑn-(ɡ)ɑn-dɑn9, 69, 283
32-19xɑnlɑtuxo wei罕剌禿河衛184, 279
32-20xɑn-mɑ283, 202
32-21xɑnlin翰林67, 211
32-22xɑn-su漢祖(漢高祖)79, 184
32-23xɑn-ʃï罕失(人名)184
32-24xɑnʃï xɑʧïn清明(寒食節)45, 89, 171, 184
32-25xɑo-ʃɑ153, 234
32-26xɑo-tun-xo wei好屯河衛153, 279
32-27xɑp-fɑn衙、官人59, 229
32-28xɑp-ʃɑ-mɑi229, 232
32-29xɑr233
32-30xɑsɑ(ɡ)ɑn9, 147, 295
33-1xɑ-sɑi-ə合賽厄94, 193
33-2xɑ-sï-xɑ剪、剪子128, 166, 211
33-3xɑ-surə-buru化被的化211
33-4xɑ-ʃɑ234
33-5xɑ-ʃɑçiɑlɑ ʤɑʧə犯邊156
33-6xɑ-tɑn211, 237
33-7xɑ tou xɑlun birɑ moumuxə河頭胡論河謀克222
33-8xɑʧɑbie32, 65, 172
33-9xɑ-ʧɑ-xɑ哈出哈(人名)127
33-10xɑ-ʧï-mɑ呵膠10, 94, 165
33-11xɑʧïn45, 89
33-12xɑʧïn財物45
33-13139
33-14xəb-də140, 275
33-15xə-ə刻、刻石之刻138
33-16xə-ə wə-xə刻石、碑138, 174, 238
33-17xəfuli肚、腹216
33-18xəxə260
33-19xəxə-ə niɑlmɑ女人、婦人207, 260, 281
33-20xə-kə西瓜138
33-21xəki13, 138
33-22xələ-lə35, 268
33-23xələ-lə ɡiɑ35
33-24xəlsə40
33-25xəlsə-bə言語40, 95
33-26xəlsə bə dondi-lu-sui聞言96
33-27xəlun ulɑ udiə niɑlmɑ黑龍江野人139
33-28xənduru21, 92, 280
33-29xər-(ɡ)ə形狀53, 63
33-30xər-(ɡ)ə-ɡi63
34-1xər-ɡi-ru63, 265
34-2xərsəmei謂、謂之37
34-3xərsurɡiɑ和速嘉(女真姓)33
34-4xərsurɡiɑ xutunlɑ和速嘉忽屯剌(人名)33
34-5xə-ʃïri-ə紇石烈(女真姓)138, 192
34-6xə-ʧəxei ɡɑʃɑ赫車黑村18, 73
34-7xəʧə ni18, 274, 287
34-8xətun57, 138
34-9xi-çiɛn羲軒(伏羲、軒轅)54
34-10xobei ʤul'ə won河北東路42
34-11xobei furi'ə won河北西路16, 42
34-12xodiwo女婿227
34-13xoʤo223
34-14xoʤo-ɡi-ueiru-miŋɡɑn和卓吉委兒猛安11
34-15xoʤo-xɑi-lon moumuxə和拙海樂謀克223
34-16xoixoro鴉鶻103
34-17xoldo-mo109, 253
34-18xoldon miŋɡɑn和團猛安253
34-19xoni11
34-20xo-sï167
34-21xoto-xo葫蘆154
34-22xotō-ni池、城池之池227, 287
34-23xo-tun wei和屯衛154, 279
34-24xou153
34-25*xuɑŋ ɑmu-lu-ɡɑi皇后122, 149, 159
34-26xuɑŋ-di皇帝122, 140
34-27xuɑŋ-di i ʧɑo-ʃï皇帝的軍師96
34-28xuɑŋ-sï皇子122, 167
34-29xuɑŋ tɑi xɑo皇太后153
34-30xuɑ-ʃɑŋ和尚131, 208
35-1xu-bɑi琥珀111, 236-7
35-2xuçienu忽咸奴(人名)40, 55
35-3xudɑʃɑmɑi112, 164, 177, 232
35-4xudirɑ鞦、唱111, 155, 249
35-5xudunʤï緊、急15, 240
35-6xuei-xuei回回(民族名)103, 276
35-7xufi111, 121
35-8xuxun乳、奶子151
35-9xulɑxɑi niɑlmɑ賊人207, 255, 299
35-10xulɑku111, 160
35-11xulɑ wei忽剌衛279
35-12xuli111, 211
35-13xu-lo山谷111, 125
35-14xulu46, 111
35-15xun-du177, 280
35-16*xu-nəku-r(ru)呼朋111, 237
35-17xuŋ-ʤï弘治(明年號)177
35-18xuri松子14
35-19xuru297
35-20xu-sun150, 156
35-21xu-sun bu-lu盡力156
35-22xu-sun fɑ-çiɑ-ʃï勠力156, 265
35-23xu-sur154
35-24xu-surə-ɡɑi胡素魯改(人名)105, 154
35-25xuʃï(ɡ)ɑn9, 88
35-26xu-ʃu核桃52, 111
35-27xu-ʧɑo-ɡi111, 226
35-28xutu xɑn鍾、鐘184, 297
35-29xutu-ŋɡɑi有福的134
35-30xutu-ŋɡɑi-ɡɑ-mɑ得勝陀134, 290, 297
36-1xutuŋɡɑiɡɑmɑ ʤou得勝陀州23, 134, 297
36-2xutuŋɡɑiɡɑmɑ ni wə-uŋ得勝陀頌134
36-3xutur237, 297
36-4xuwəçiexei扶持35
36-5xu-ʒu111, 228
36-6xu-ʒu fulɑ-ɡiɛn桃紅112, 228, 235, 246
36-7i益、伯益(人名)125
36-8ibɑxɑ亦巴哈(人名)34
36-9i-bɑ-mɑi146, 232
36-10i-çien料理55
36-11i-çyɛn-du236
36-12i-di-bumə撫恤88, 146, 148
36-13iʤɑrɑ聚會32, 34, 85
36-14i ʤï伊摯(人名)34, 163
36-15i xɑlɑʧï亦哈剌赤(人名)34
36-16ilɑn270
36-17ilɑn-biɑ三月254, 269
36-18ilɑn-dɑi三台269
36-19ilɑn-ɡə三個197
36-20ilɑn ʧə ni三次270
36-21i-lə96
36-22iləŋ-ŋɡu120, 206, 214
36-23il(ɡ)ə百姓、人民53, 267
36-24il(ɡ)əbə百姓53, 95, 268
36-25il-(ɡ)ə bə ʤï-lɑ-mei慈愛人民、軫恤群黎96
36-26i-lxɑ60, 145
36-27il-xɑ-xoŋ128
36-28ili99
37-1ili-bie99, 133
37-2ili-bu設立99
37-3ili-bu-ɡisɑ建立呀99, 292
37-4ili-buliɛm建立120
37-5ili-bumɑ建立99
37-6ili-bumɑ mutəbuxei建立成了的99
37-7ili-bumə建立99, 148
37-8ili-bun立、豎21, 99
37-9ili-burə99
37-10ili-buru-ɡi以建立226
37-11ili-ə99
37-12ili-ɡiŋ設立99
37-13ili-lu立、起立51
37-14ililuxɑi立了256
37-15ili-ʃou64
37-16ili-ʃou-xɑi64, 99, 255
37-17*ili-ʃou-xɑi bəɡi-lə設官64, 75, 99, 184, 210, 255
37-18il min ʤou移里閔州23
37-19ilmin-ʤou won移里閔州路42, 182, 268
37-20ilubie45, 145
37-21iluŋxɑ亦籠哈(人名)20, 34
37-22iluwɑxɑi所騎的45, 146, 255, 300
37-23imɑ-ŋɡi ʃɑŋ-ɡiɛn雪白98, 101, 135, 246
37-24imɑrɑ山羊10, 34, 155
37-25imənŋɡi34, 101, 206
37-26imixo wei亦迷河衛34, 279
37-27inɑ33, 39
37-28inɑ inəŋɡi是日33
37-29indɑ41
37-30indɑxoŋ犬、戌41, 77
38-1inʤə229
38-2*inəŋɡi tutimei日出38, 209, 288
38-3inɡɑidɑ birɑ moumuɡə移改達葛河謀克68, 106, 189
38-4i-ni i-ni各各34, 288
38-5in-mɑ-lɑ10, 68, 155
38-6iŋ-ʤï-nɑ因只納(人名)152, 243
38-7iŋ-iŋ-ɡiɑ因因嘉(人名)243
38-8iŋ-wɑŋ-fu英王傅、英王之傅243
38-9iou ʧï-əŋ又丞(官名)87, 222
38-10i(r)-di-xuŋ147, 249
38-11ir-nurə-u伊爾努列兀(人名)185
38-12i-sxun-du280
38-13iʃï-bie至、到66, 195
38-14iʃï-dɑ-lɑ直到177, 195
38-15iʃïdɑlɑbie直到195
38-16i-ʃï ʣo wei亦失左衛34, 279
38-17iʃï-ɡisɑ到、將近195
38-18i-ʃï-xɑ亦失哈(人名)34, 94, 182, 171
38-19iʃï-xi至、到195
38-20iʃï-mɑi至、到195, 232
38-21iʃï-mei195
38-22iʃï-mo109, 195
38-23iʃï-ʃou至、到64, 195
38-24iʃï-to-lo直到125, 195, 283
38-25i-ʃï wei亦失衛34, 279
38-26isun127, 189
38-27itə-ə民、人民、黎民238, 204, 213
38-28iʧə新的105
38-29iʧə-bie105
38-30iʧəbu32
39-1iʧə ʤɑkun inəŋɡi初八日20, 105
39-2iʧə ʤuɑ inəŋɡi初十日105
39-3iʧə-ɡi105, 226
39-4iʧə-inəŋɡi朔、初一105, 124
39-5iʧïɡə亦赤哥(人名)34
39-6iu(ɡ)ɑn9, 87
39-7i-yŋ lo永樂(明年號)110, 125
39-8113
39-9jɑbu86
39-10jɑbu-burəʃï行之3, 59
39-11jɑbun21, 86
39-12jɑbuʃou64
39-13jɑ-dɑ86, 176
39-14jɑ-xɑ86, 127
39-15jɑlɑ103
39-16jɑlɑn birɑ miŋɡɑn押懶河猛安189
39-17jɑli113, 211
39-18jɑŋ-dɑi羊台(人名)97
39-19jɑŋ-xɑ羊哈(人名)97
39-20jɑŋ-mu-dɑ-u楊木荅兀(人名)97
39-21jɑm-di-xuŋ70, 147, 249
39-22jɑn-mər-tɑ-rɑ宴犒108, 155, 218, 258
39-23jɑ-rɑ102
39-24*jɑru-ɡoi-mɑi fən-lə糾合204, 269, 298
39-25jɑ-r-ɡi引導106
39-26*jɑru-ɡoi-mɑi ɡən糾眾6, 29, 232, 204
39-27jɑ-ʃï93, 106
39-28jɑ ʨiŋ ɡiɑ牙慶加(人名)86
40-1je-çi-nɑ仁義152, 215
40-2joçi143
40-3jo-əri-buru ei-ə不飢151, 203
40-4jō-xoŋ dulu151
40-5jō-xuŋ明明、明明之令的明明77
40-6jujumei38, 97
40-7juŋ112
40-8kɑrɑn哨探9, 219
40-9kə-ɑi137, 157
40-10*kə-ɑŋ fən-lə勘合82, 138, 158, 269
40-11kəkəŋləmei叩頭38, 138, 224
40-12kən wei肯衛15, 279
40-13kəŋ-ɑŋ ŋɑ康安(人名)224
40-14kə-ʃï-ɡə-buru憂、悶137, 171, 197, 202
40-15kə-ʃïn岡阜169, 201
40-16kəʃïndo təin如岡阜44
40-17kə ʃïn-ən ɑlin可陳山201
40-18kili-iŋ麒麟13, 211, 243
40-19ki-ʧə-xəi13, 74
40-20kiu-bɑi ʃïn求討13, 169, 237
40-21ku-i苦夷(民族名)285
40-23ku-nɑ-xɑ庫納哈(人名)285
40-24ku-nu-mɑ苦奴麻(人名)285
40-25kuŋ300
40-26ku-ʃï-nu苦失奴(人名)171
40-27ku-wei239, 285
41-1lɑbudɑ剌卜荅(人名)36
41-2lɑŋ藍、蘭36, 158
41-3lɑo-xɑ-xo wei老哈河衛279
41-4lɑolɑmɑi36, 236
41-5lɑo-sɑ295
41-6lə-duwə盡、終210
41-7ləfu海豹135
41-8ləfu203
41-9ləfu-ərə如熊203
41-10liɑo duŋ遼東(地名)296
41-11liɑo jɑy çiɛn遼陽縣137, 296
41-12li bu ʃï lɑŋ禮部侍郎(官名)211
41-13li-ɡiɑ李加(人名)211
41-14li-je85, 211
41-15liŋ211
41-16liwɑ-xɑ127, 205
41-17lo125
41-18loxo140
41-19lo-lo邏邏(民族名)125
41-20lo-lo-xo羅羅合(人名)125
41-21lou-sï樓子166, 298
41-22lu45
41-23lun45, 62
41-24luŋ100
41-25luŋ-ɑn fu隆安府75
41-26luŋ-ɑn-fu won隆安府路42, 75
41-27luŋ dei nonoɡo隆德殿75, 219
41-28luŋ wɑŋ龍王125
41-29ly76
42-1mɑçilɑ36, 280
42-2mɑfɑ祖父10
42-3mɑfɑi mutəbuxei祖業10
42-4mɑi-sï麥子166, 232
42-5mɑmu153
42-6mɑ nɑo瑪瑙10, 108, 152
42-7mɑ-nɑ-rɑ152, 155, 290
42-8mɑnɑrɑ mulu壞了116
42-9mɑn-ɡiŋ-ʤɑn滿涇站(地名)231
42-10mɑŋ-dɑ滿荅(人名)78
42-11mɑŋ-ɡɑ55, 78, 188
42-12mɑŋ-ɡi ur-(ɡ)un-ʤə-rə可嘉78, 119, 221, 226, 240
42-13mɑŋ lun蟒龍45, 62, 78
42-14mɑŋ lun ɑnʧun dɑi蟒龍金帶78
42-15mɑo-lin wei毛憐衛10, 279
42-16mədə'ə脈忒厄(人名)179, 230
42-17mədə əri129, 179
42-18mədəri dorxon海獾129, 133, 179
42-19mədəri indɑxoŋ海狗41, 77, 129, 179
42-20mədə-əri tu-li-xi海外130, 179
42-21mədi(ɡ)ə聲息53, 144, 249
42-22məʤïlən bə95, 107
42-23məʤïlən biɑ心月107
42-24mə-ənin磨輦(女真姓)71, 177
42-25mə-ənin ʧən-dɑ-pɑn磨輦千荅番(人名)177
42-26mei-fɑn102, 166
42-27mei-ɡiɛn miŋɡɑn梅堅猛安142
42-28mei-xə35, 139
42-29mei-mo37, 109
43-1mə niə-ɑn抹撚(女真姓)144
43-2mə niə-ɑn wə-uɑn ʤə-ə抹撚完者(人名)145
43-3mən-ni我們的186
43-4mər(ɡ)ə4, 53
43-5mər-xə139, 218
43-6mər-xəxə217
43-7mərxuwəʤə締、締造之締4
43-8mərxuwəʤəxei尋思4, 119
43-9mə-ʧu葡萄144, 258
43-10miɑkuru21, 172, 285
43-11miɑ-liɑ-xɑ128, 172, 296
43-12mie-ə連、鷹一連的連265
43-13mie-xə265
43-14mie-xə-ly鴨綠76, 139, 265
43-15mien-dien緬甸49, 276
43-16mi lə'ə fuʧïçi彌勒佛176, 178, 210
43-17mini我的175, 288
43-18mini mɑfɑ我祖10
43-19min(mən)-ni我們的182
43-20miŋ ʤou洺州(地名)23, 243
43-21miŋɡɑn61
43-22*miŋɡɑn boro-əri千秋60, 130, 261
43-23miŋɡɑn ni bəɡilə猛安的勃極烈60
43-24miŋ ʃuei洺水(地名)34, 176, 243
43-25miŋ usu-iɛn nonoɡo明俊殿176, 291
43-26mitɑbuwi退108, 176
43-27mi-tɑ-xɑi退了176
43-28mo109
43-29modɑ43
43-30mo-dɑɡi以逸43, 177
44-1mo-non109, 261
44-2morin90, 215, 244
44-3*morin pi馬匹215
44-4*morin ʤue pi馬十匹55
44-5moro291
44-6mo-ʧo61, 109
44-7mou-mu-ɡə謀克197
44-8mou-mu-xə謀克35, 106, 139
44-9mou-mu-xuwə謀克106, 146
44-10mou-mu-xuwə niɑlmɑ謀克人106
44-11moumukə謀克35, 106
44-12muɑ-r粗的121, 253
44-13mudur117, 237
44-14mudu-sə252
44-15mu-ʤɑ-bu-xei誥戒、勸戒32, 91, 146
44-16mu-ʤə-ŋɡə də̄當面79, 129, 159
44-17mu-(ɡ)ur-u-bie監考66
44-18mu-xɑ木哈(人名)146
44-19mu-xu-lɑ-xo wei木忽剌河衛279
44-20mulɑn81, 187
44-21mu-lɑŋ-xo wei木蘭河衛279
44-22mulu116
44-23muŋɡɑn62, 283
44-24muŋɡɑn ɑnʧun金銀283
44-25muŋɡur韃靼、蒙古136, 263
44-26mu-ʃɑ摹、臨摹79, 164
44-27mu-ʃïn炒麵146, 169
44-28mu-çiɛn118, 126
44-29mutɑbun回、還21, 44
44-30mutɑlu木塔魯46, 108, 146
45-1mu-tə162
45-2mu-tə146
45-3mu-tə-bu成了146
45-4mutəbuxei成了的32, 162
45-5mutəburu作成146, 162, 202
45-6mu-tə-buwi146, 162, 259
45-7muwə45
45-8123, 151, 152
45-9nɑburəmei序立的序38, 39
45-10nɑdɑn20, 91
45-11nɑdɑn ɑniɑ七年20, 91
45-12nɑdɑn biɑ七月20, 91, 254
45-13nɑdɑn biɑ orin niŋɡu inəŋɡi七月廿六日91
45-14nɑdɑn ʤɑkun ʤuɑ ʤɑn ʃïlɑsun七八十張舍利猻91
45-15nɑdɑnʤu七十200
45-16nɑ-xu那合(女真姓)152
45-17nɑ-xu ʧo-to-jɑ那合綽脫牙(人名)152
45-18nɑ-lin-xɑ淶流河(地名)90, 152, 221
45-19nɑn-xɑ-xoŋ77, 128, 195
45-20nɑnxɑxoŋ bɑndixɑi安生8, 77, 128, 195, 256
45-21nɑn ʃəiɛn bu ʤou南瞻部州11, 23, 169, 195
45-22nɑr-ɡi205
45-23nɑr-xuŋ147, 205
45-24nɑrxuŋ ɑɡɑ細雨15, 147, 188, 205
45-25nɑ-wei152
45-26nɑ-wei-ɡɑi張大之張163
45-27nəxun62, 288
45-28nəku-lə-mɑi結交137, 210, 232
46-1nəku-ru朋友136, 237
46-2nən-kə-xuŋ117, 138
46-3ni的、之287
46-4niɑlmɑ207
46-5niɑlmɑ ɑŋɑ sunʤɑ ʤuɑ ɡəbu人口五十名25
46-6niɑlmɑ nu xuru人們207, 225
46-7ni-bu-ʧï李卜赤(人名)287
46-8niçiɑ-lɑ須臾36, 87
46-9ni-ʤən-ɡə你真哥(人名)287
46-10nieʤu蘿蔔2
46-11nienie-biɑ正月206, 254
46-12nienie-əri129, 206
46-13ni-ɡə李哥(人名)287
46-14nixun十六144
46-15ninʤu-xə139
46-16niŋ ɡisɑ寧加(人名)287
46-17niŋɡu277
46-18niŋɡu-biɑ六月254, 277
46-19niŋɡu ʤuɑ六十(人名)25, 277
46-20niŋɡu-mudusə六龍117, 277
46-21niŋɡu nɑdɑn ʤuɑ ɑniɑ六七十年20, 91, 178
46-22niŋɡu nɑdɑn ʤuɑ ɑniɑ mulu六七十年了116
46-23nioɡoxə24, 139
46-24nioniexɑ2, 24, 128
46-25niru矢、箭145
46-26nitɑbɑ56, 95, 108
46-27niuxun十八200
46-28non-ɡiɑn246
46-29non-ɡiɑn246, 260
46-30non-ɡiɑn mudu-r青龍、甲辰117, 246, 260
47-1non-ɡiɑn ʃïn-ɡə青鼠6, 85, 246, 260
47-2non-ɡi-rɑ添、加155, 101, 268
47-3non-mu-xo146, 154, 268
47-4non-o-ɡo殿190, 49, 260
47-5no-oŋ ɡi增加227, 236, 268
47-6nu-də-ɡə奴特哥(人名)226
47-7nu-ʤən-ɡə奴真哥(人名)225
47-8nu-in ɡuɑn内官226
47-9nu-xɑn184, 225
47-10nu-xu奴忽(人名)112, 114
47-11nu-xuru每、們225, 297
47-12nu-xuru ɑniɑ每年178, 225
47-13nunu114
47-14nurə185
47-15nuru(ɡ)ə奴兒哥、奴兒于(地名)21, 100, 226
47-16nuʃï183
47-17nuʃï-bɑ和順56, 182
47-18nuʃï-xuru183, 297
47-19nuʃï-in89, 183
47-20nuʃï-rɑ-ʃou同心32, 64
47-21nu-uei ɡi birɑ miŋɡɑn内吉河猛安189, 225
47-22ŋɑlɑ36, 266
47-23ŋɑu-jɑ-xu鴛鴦86, 112, 120
47-24ŋɡun62, 120
47-25ŋɡun dɑi玉帶120
47-26ŋɡun ʃɑŋ-ɡiɛn玉白98, 120, 246
47-27ŋɡu-ʧu皂隸120, 258
48-1obo-mɑi163
48-2odon-mɑi232, 285
48-3o'əxu39, 100
48-4ofi39, 117
48-5o-ɡə-xu156
48-6oɡudei usuin不負49, 219, 245
48-7oxənə(ɡ)ə斡黑捏厄(人名)39
48-8oxu矣、已然39, 111, 227
48-9*oxuŋmei ɑmʃïdɑrɑ包含38, 147, 156, 171, 177, 294
48-10o-i-tou-xər車駕、鸞輅63, 249
48-11o-lu-sə51, 132, 252
48-12omiɑbie39, 65, 172, 227
48-13o-miɑ-bie nurə會酒185
48-14omir國相5, 39, 58
48-15omirɑ5, 32, 58
48-16omo-lo125, 205
48-17omo-lo ʃï諸孫125, 205
48-18omʃo十一257
48-19on110
48-20on-ɡon-su tɑilɑn萬官速寺263
48-21onioxon十九18
48-22onon bɑndixɑi怎生8, 110, 111, 256
48-23236
48-24or-xo154, 159
48-25or-xo dɑ人參154, 159
48-26orin二十、廿144
48-27orin ʤɑkun inəŋɡi廿八日、念八日20, 144
48-28orin inəŋɡi廿日124, 144
48-29orin niŋɡu inəŋɡi廿六日124, 144
49-1orin ʃunʤɑ廿五144
49-2orin ʃunʤɑ ɑmbɑ di-xɑ廿五艘大船144
49-3orin ʃunʤɑ ɑniɑ廿五年179
49-4o-sə252
49-5oso ɑmbɑn大小243
49-6oson111, 243
49-7oson ʤu-(ɡ)u小徑、小道111, 167, 243
49-8oson xə-ʧə小城18, 111, 243
49-9o-ʃï-buru171, 202, 286
49-10oʃïburu mərxə陞賞139, 171, 202, 218, 286
49-11oʃïburu mulu陞了116
49-12oʃïxɑ8, 127
49-13oʃïmei38
49-14oʃïruje8
49-15oʃïʃïxɑr先知8, 234
49-16o-tiɛn-fi率、率領49, 71
49-17ou-xuru (ulu)此處247, 297
49-18ou-lə247
49-19ou-lə-ə247
49-20ou-lu-mei-xɑi102
49-21ou-xɑn-xo wei嘔罕河衛279
49-22pɑŋ-bə212
49-23pi55
49-24rɑ-ɑ155
49-25rɑ-bie造塑66, 155
49-26rɑ-xɑi寫的155, 255
49-27rɑ-xɑi bitxə所寫的字155
50-1rɑ-xɑi niɑlmɑ寫字人155
50-2rɑru mutəburu寫成21, 146, 154, 162, 202
50-3193
50-4sɑ̄98
50-5sɑbi兆、祥52
50-6sɑbie64, 244
50-7sɑbi-bie52, 66
50-8sɑbi-or祥瑞159
50-9sɑbi orɡo禎祥52
50-10sɑ-bu63, 295
50-11sɑ-bun-xɑ21, 128, 295
50-12sɑ-çi知、知道98
50-13sɑçi çiŋ知悉16, 98, 243
50-14sɑ-dɑ-mɑi打圍176
50-15sɑdɑrɑ98, 155, 176
50-16sɑdɑsəxɑi bə-tə-omi-əru開創之勤57
50-17sɑdu-ɡɑi241
50-18sɑ-ɡɑi撒改(人名)182, 295
50-19sɑ[xɑ]dɑmei打圍38
50-20sɑ-xɑi知道了的98
50-21sɑ-xɑlɑ撒合烈(女真姓)80, 107
50-22sɑ-xɑlɑ u-xuwə撒合烈兀忽(人名)80, 107
50-23sɑxɑ-liɑ黑、黑的296
50-24sɑ-xɑ-mie-ə撒哈連(人名)295
50-25sɑ-xɑ-ni撒哈泥(人名)295
50-26sɑi硯、善98
50-27sɑi-xɑ賽哈(人名)193
50-28sɑilɑmɑi美之36, 295
51-1*sɑi-li-ɡi təmi-xo危然154, 193, 211, 226, 274
51-2sɑimɑŋɡi10, 101, 193
51-3sɑin90, 295
51-4sɑin ōn便益90, 111, 295
51-5sɑi-ŋɡi書丹的丹193
51-6sɑi-ʃu好生295
51-7sɑlɑ-dɑ175
51-8sɑlɑdɑ mulu老了116
51-9sɑrɑn9, 181
51-10sɑ-sɑ整齊295
51-11sɑ-ʧɑ105, 290
51-12sɑ-ʧï撒赤(人名)295
51-13sə-buliɛn云、誰云的云120
51-14sə-buwi是為、成爲252
51-15sə-ʤə75, 118
51-16sə-ʤə-lə運、載75
51-17səɡə6, 251
51-18səɡi101, 251
51-19sə-xei這樣說252
51-20sə-kə貂鼠138, 233
51-21sə-kə su-ɡu貂鼠皮233
51-22sələ49
51-23sə-mɑ ərə tə-bi du ɡoi-di-mɑ曰此非常272
51-24sə-ŋɡi-ŋɡə孝、親戚101, 129, 205, 252
51-25sə-ru252
51-26sər-un102, 127
51-27sï-ɑo108, 166
51-28sï-ɑo xɑ皂哈(人名)166
51-29si-bie-xuŋ燕、燕子62, 122, 147
51-30silɑ-do xi自古197
52-1si-səri69
52-2sï-ʃïn-ɡuŋ慈聖宮82, 166, 170
52-3so梭、梭子185
52-4so-ɡiɑn185, 246
52-5so-ɡiɑn ʃïnɡə黃鼠6, 85, 186, 246
52-6so-ɡiɑn tɑsxɑ ɑniɑ黃虎(戊寅)年186, 246
52-7so-ɡor高麗50, 212
52-8so-ɡor ɡurun高麗國50, 212
52-9so-li鎮力(人名)185
52-10so-lo125, 185
52-11*so-mi-bie tə-bie潛居66, 157, 166, 176, 181, 186
52-12so-nu瑣奴(人名)185
52-13soŋɡi50, 101
52-14soŋɡoru21, 190, 214
52-15sori-dumɑn戰、厮殺160
52-16sori-ku102
52-17sori-lu-ə爭、爭鬥51
52-18so-to-xo149, 154, 271
52-19so-uru瑣兀魯(人名)50
52-20su-ɑn鷺鶿44, 78
52-21su-ʤə段、緞78, 119
52-22su-fɑ79, 264
52-23su-fɑ wi-xə象牙79, 139, 239, 264
52-24su-fin速頻(地名)136
52-25su-fin won速頻路42, 136, 151
52-26su-ɡu136, 167
52-27su-xə79, 103
52-28su-xə ʧu-wei柳翠79, 139, 258, 278
52-29su i-mən-ŋɡi酥、酥油34, 78, 101, 206
52-30sun-ɡɑi-i-dɑ-xɑ miŋɡɑn宋噶里荅合猛安128
53-1sun-ɡi-dɑ松吉荅(人名)150
53-2sun-mur246
53-3suŋ78, 99
53-4suŋ biŋ總兵78, 99, 243, 269
53-5suŋ ɡiɑ總甲78
53-6suŋ (ɡ)ulu ɑlin miŋɡɑn宋割魯山猛安78, 297
53-7surə聰明105
53-8sur xuwə明瞭154
53-9surə-mi-bie呼喊、宣呼66
53-10sur-tə-ə遊、遊玩154
53-11surtoɡo皮襖19, 154, 190
53-12susɑi五十174
53-13susɑi ɑniɑ五十年174
53-14su-ʃï-ɡɑi78, 160, 171
53-15ʃɑ163
53-16ʃɑ dɑŋ xɑ紗當哈164
53-17ʃɑ-xɑ耳合229, 234
53-18ʃɑ-li奉御109
53-19ʃɑliɑŋ佈告、榜示109, 296
53-20ʃɑliburu御的、奉御的109
53-21ʃɑ luŋ xɑ沙籠哈(人名)164
53-22ʃɑ mɑçi-lɑ紗帽163-4
53-23ʃɑ-mu-xɑ暖耳128, 146, 234
53-24ʃɑn-ʤï-(ɡ)u舍人167, 168
53-25ʃɑnxu珊瑚4, 112
53-26ʃɑnʧun miŋɡɑn山春猛安4, 61, 208
53-27ʃɑŋ dɑŋ上党(地名)177, 208-9
53-28ʃɑŋ-ɡiɑn烟、白98, 246
54-1ʃɑŋ-ɡiɑn çir(ɡ)ə烟墩23, 53, 246
54-2ʃɑŋ-ɡiɑn səkə銀鼠98, 138, 233, 246
54-3ʃɑŋ-ɡiɑn sələ98, 246
54-4ʃɑŋ-ɡiɑn soŋɡi白菜50, 98, 111, 246
54-5ʃɑŋ-ɡiŋ上京209
54-6ʃɑŋ-ŋɡu上古(人名)208
54-7ʃɑŋ-ʃu尚書(官名)208
54-8ʃɑo-ɡiɑ小甲150
54-9ʃɑo-ʃɑ-mɑi159, 164, 232
54-10ʃɑ r-on斜卵(女真姓)164, 253
54-11ʃɑ ron ɑi ʃï斜卵愛實(人名)164
54-12ʃə-ə泉、泉水168, 230
54-13ʃə-ə miŋɡɑn舍厄猛安168
54-14ʃə-ə moumuxə舍厄謀克23, 168, 230
54-15ʃəlɑmɑi36, 168, 232
54-16ʃən53
54-17ʃən-ɑn海青81, 255, 260
54-18ʃən-un53, 127
54-19ʃən-un-xə ei-ə不寒53
54-20ʃï93
54-21ʃï-bu-ɑ失卜阿(人名)93
54-22ʃï-ʤɑ釋迦171
54-23ʃï-ʤɑn石盞、赤盞(女真姓)54, 122
54-24ʃï-ʤɑn wei-çin石盞尉忻122
54-25ʃï-ʤɑ surə-mi-bie宣呼佛號171
54-26ʃï-xɑ16
54-27ʃï-lɑ-sun舍利猻171
54-28ʃï-lɑŋ侍郎(官名)36, 93, 158
54-29ʃï-lɑŋ-xɑ失郎哈(人名)171
54-30ʃï-lə-un62, 148, 210
55-1ʃï-li-çi171, 211
55-2ʃï-lo-xui燒餅125, 148
55-3ʃï-lu失魯(人名)171, 275
55-4ʃï-luŋ-xɑ失籠哈(人名)171
55-5ʃïn ɑi157
55-6ʃïn-ɡə6, 85
55-7ʃïnie2, 148
55-8ʃïn-nɑ-rɑ152, 155, 158
55-9ʃïn-sï慎思(人名)85, 167
55-10ʃï-pu-ni失普你(人名)40, 171
55-11ʃïrɑ-ɡu-ɑlin miŋɡɑn失剌古山猛安85, 197
55-12ʃïrɑ-xɑ-ti197, 200
55-13ʃïrɑru21, 197
55-14ʃïrɡɑ morin赭白馬14, 215
55-15ʃïrxɑ13
55-16ʃïrxə14, 139
55-17ʃïri14
55-18ʃïriə moumuxuwə失里厄謀克14
24-21ʃïri-ə mou-mu-xuwə失里厄謀克100
55-19ʃïʃï榛子215
55-20ʃïʃï-xə139, 215
55-21ʃï-tə-miŋɡɑn石忒猛安154
55-22ʃï-tu buliɛn增、增長119, 171
55-23ʃï-y-ʃï侍御史(官名)93, 206
55-24ʃou-ɡi mou-mu-xuwə受吉謀克64
55-25ʃoun62, 64
55-26ʃu諸、你們;「所」的譯音52
55-27ʃu-'ə直、直的52, 100
55-28ʃu-mi-ɡi52, 176, 226
55-29ʃumu169
55-30ʃun日、太陽;年號「天順」的「順」字譯音54
56-1ʃunʤɑ271
56-2ʃunʤɑ biɑ五月271
56-3ʃunʤɑ biɑ ʤɑkun-inəŋɡi五月八日271
56-4ʃunʤɑ biɑ xɑʧïn端午(五月節)45, 89, 254
56-5ʃunʤɑ inəŋɡi五日124, 271
56-6ʃunʤɑ tou五斗249, 271
56-7ʃun ni də-sui ɡə-sə如日之昇124
56-8ʃun tçi-iŋ舜卿(人名)51
56-9ʃu umə爾等勿…52
56-10ʃu-uŋ52, 99
56-11257
56-12tɑ-bie66
56-13tɑdɑ108, 113, 176
56-14tɑ dir-ɑn其樂257
56-15tɑ əxə bə ɑbxɑ-dondi-lu腥聞於天96, 125
56-16tɑfɑ bumə148
56-17tɑfɑ-bu-ʃou交、訂、商議112, 292
56-18tɑxɑ108
56-19tɑ-(x)un127, 161
56-20tɑibun5, 21
56-21tɑi ɡələɡi依例6, 226, 272
56-22tɑi ɡiɛn太監5, 141
56-23tɑi jo太守5
56-24tɑiŋ yiɛn太原11, 201, 291
56-25tɑi piŋ太平5, 24, 243
56-26tɑirɑ寺、廟5, 32
56-27tɑirɑn5, 32, 291
56-28tɑisï太子5, 167
57-1tɑi-su太祖5, 79
57-2tɑi-su ʧɑo-xɑ nu-un xuɑŋ di太祖武元皇帝128, 140
57-3tukɑrɑ-bu-buru事君的事110, 160, 202
57-4tukɑrɑ buru事(動詞)、使的66, 110, 160, 202
57-5tukɑrɑxɑi差、使66, 110, 160, 255
57-6*tɑkurɑ ʨin-ʃï遣師66, 93, 110, 160, 177
57-7tɑli-ɡə-sə如霆266
57-8tɑli-ɡiɛn246, 266
57-9tɑmɑŋɡi10, 101, 108
57-10tɑŋɡo22
57-11tɑŋ堂(漢音)108, 158
57-12tɑŋ çiɛn ʣuŋ唐玄宗(人名)161, 291
57-13tɑŋɡu fun-ʧə-əri niɑlmɑ百餘人74
57-14tɑo-dɑ-ɡisɑ還呀、回來呀87, 177
57-15tɑodɑrɑ87, 109, 176
57-16tɑo-un62, 87
57-17tɑo-un-rɑ讀、罵62, 87, 109, 300
57-18tɑowɑfo87, 300
57-19tɑ-sɑ朝廷之廷295
57-20tɑ-sɑ bəɡi-sə廷臣75, 108
57-21tɑ sɑbi其兆257
57-22tɑsxɑ293
57-23tɑsxɑ ɑniɑ虎年、寅年293
57-24tɑtiburu習學108, 202, 209
57-25tə-bie65, 133, 157, 166
57-26tədənbu使獻30, 230
57-27tədənbuxei進獻之30, 230
57-28tədənbumei30
57-29tədənbumə進貢29, 148, 230
57-30tədənʧə題名之題29
58-1tədənʧəxei題的30, 73, 230
58-2tədənʧəxei ɡəbumərxəxə題名錄169
58-3tə-ʤɑ居住、乘船之乘157, 166, 289
58-4tə-ə面;今161, 238, 272
58-5tə'ə di-(ɡ)un今來162, 272
58-6tə-ə(əl)238
58-7*təɡil dɑʃïrɑ徧覆32, 105, 162, 170, 181
58-8tə-in相等、同162
58-9təmə駱駝53, 163
58-10təŋrɑru謄寫21, 148, 155
58-11tə-sui住着、住着的、居25, 157, 166, 180
58-12tətəbumə進貢29, 140, 148
58-13tə-tə-xi54, 103, 150
58-14tətun57, 161, 272
58-15*tətun bɑxɑbie永享57, 65, 161
58-16tiɛn71
58-17tiɛn xɑ-(ɡ)ɑn天可汗、天皇71
58-18tiɛn-ʃun天順(明年號)71
58-19tiɛn-ʧɑo-lɑ-mɑi天朝71
58-20ti-fɑ264, 283
58-21ti-xɑi-ɡi從、隨209, 227, 256
58-22tixɑiɡi ʤul-lə從前198, 209, 210, 227, 256
58-23tixɑiɡi əwulu隨即117, 209, 227, 256
58-24tixo225
58-25tixo-ə225
58-26tixo-ələ-xi近處的225
58-27tik-tɑ-xu231
58-28tik-tɑn-bɑ制度231
58-29tik-tɑn-dɑ-lɑ直至於理231
58-30tiŋ209
59-1tiŋdɑmɑi33, 176, 232
59-2tirə-ru262, 285
59-3toboxon十五4, 27
59-4toboxon inəŋɡi十五日4
59-5to-çin22, 284
59-6to-ɡo149, 190
59-7tom-sun-mei38, 135, 150
59-8ton-do115, 142
59-9ton-do sɑin忠良142
59-10tou249
59-11to-uei11
59-12toujɑ-buru86, 202, 249
59-13*toujɑ-buru ʤo əri mei傳報38, 64, 86, 130, 202, 249
59-14tou-mu頭目146, 249
59-15towo262
59-16ʦi-u邱(漢姓)13
59-17tubibɑ tətun綱常56, 58, 115, 161, 269, 272
59-18tu-du禿都(人名)115
59-19tu-duru那許多141, 288
59-20tufu40, 288
59-21tuɡi雲、雲彩101
59-22tuɡi ədə-əri-in o我軍如雲227
59-23tu-xə-buru成、集成的成139
59-24tu-xi-ni54, 288
59-25tuibun21, 89
59-26tuiburə urimei延留3, 38, 59, 89, 114
59-27tuk-dɑn徒單(女真姓)69, 296
59-28tukdɑn jɑlɑ徒單牙剌(人名)296
40-22tu-kije突厥(民族名)223
59-29tuku213
60-1tulɑmɑi36, 115
60-2tum161
60-3tumei115
60-4tumən2
60-5tumən ɑniɑ萬年3
60-6tumən ɑniɑ do ʤo-buru垂萬年之思116
60-7tumən ʤɑn萬世3
60-8tumən ɡurun萬國123
60-9tumən xu xɑfɑn萬戶衙門3
60-10tumən itə-ə萬民3
60-11tumən səɡə萬壽、萬歲3, 6, 251
60-12tum-mu-ur滛、沈湎161
60-13tum-un徒門(地名)161
60-14tum-un bi-xɑn miŋɡɑn徒門必罕猛安161, 184
60-15tunʤɑru鎮守21, 57, 67
60-16tunʤɑru bə(ɡ)ilə鎮守官57
60-17tun-xo wei屯河衛154, 279
60-18tuŋ-ʤï同知(官名)182, 239
60-19tuŋ(ɡ)ə53, 182
60-20tu-ŋɡi272
60-21tuŋkən15, 182
60-22tuŋ-ŋɡi-dɑi-fu通議大夫101, 182
60-23tu-rɑ109, 224
60-24tur-ɡɑ-xɑi觀、看256
60-25turɡɑrɑ視覽17, 155
60-26*turɡɑrɑ tuɑnçiɑsun看守17, 97, 98, 265, 150, 155-6
60-27tur-(ɡ)ə-burə ʃïbie觀、看53, 97, 133, 171
60-28tur(ɡ)əburə ʃï-ki3
60-29tur-(ɡ)un序、緣故107, 221
60-30tur-(ɡ)un du-jɑn緣故107, 221, 280
61-1tur-xɑ128
61-2tur-xɑr-ʃï視之97, 234
61-3turilə13, 170, 210
61-4turilə də-ə外面13, 159, 170, 210, 238
61-5turilə niɑlmɑ夷人13, 170, 207, 210
61-6turilə tur(ɡ)un夷情13, 107, 170, 210, 221
61-7tu-ʃïn-ɡə禿申哥(人名)115
61-8tutibie133, 288
61-9tutimei38, 209, 288
61-10*tutimei xu-ʃun出力288
61-11tu-ʨye突厥115
61-12tuwə-əri128, 239
61-13tuwə-xə91, 139
61-14tuwə-xə果實139, 296
61-15tuwə-xei25, 157
61-16ʧɑ172
61-17ʧɑi157, 172
61-18ʧɑ-xɑn172, 184
61-19ʧɑ-lɑ察剌(人名)172
61-20ʧɑŋ ʃu尚書(官名)172
61-21ʧɑo-xɑ軍、武127, 248
61-22ʧɑo-xɑ鈔合(人名)128
61-23ʧɑo-xɑ ə-ʤə-xei武職128, 129, 248
61-24ʧɑo-xɑ niɑlmɑ軍人128, 248
61-25ʧɑo-xɑ nu-un xuɑŋ di武元皇帝248
61-26ʧɑo-lɑ-mɑi ʃï朝士248
61-27ʧɑo-lɑ-mɑi tin朝廷248
61-28ʧɑo-ʃï軍(複數)、軍師93, 248
62-1ʧɑo-ʃï bə ul-xuwə-xei buɑ誓師之地71
62-2ʧə-ʤə車住(人名)156
62-3ʧə-ɡə扯革(人名)239
62-4ʧə-xɑr130
62-5ʧəxɑr ɑmbɑn正大(金年號)81, 130
62-6ʧəxɑr ɡuɑi-y非正130
62-7ʧən bɑi xu千百戶112, 131, 236
62-8ʧən-dɑ酌量131
62-9ʧən-də考試131
62-10ʧən-də-mei tonʤo-rɑ考選131, 155, 38, 140, 299
62-11ʧən-də-xei131
62-12ʧən-əŋ ʃï處士、信士93, 131, 221
62-13ʧən-əŋ ʃï dɑ信士首領131
62-14ʧən-ən ʃï di-ʣi信士弟子131
62-15ʧən-xu千戶112, 131
62-16ʧən-xulɑ-ɡə千忽剌哥(人名)131, 299
62-17ʧən-xu-ʃu千戶所52, 131
62-18ʧən-ʧun diŋ-ʤu僝春丁住(人名)131, 208
62-19ʧən ʧun miŋɡɑn僝春猛安61, 131
62-20ʧən-ʧï-burə表彰165
62-21ʧən-ʧï-burə ʃï表彰之59, 165
62-22ʧï-ɡɑo制誥284
62-23ʧï-in「禁林」的禁165
62-24ʧïn-ɡə-rɑ受用155, 197, 278
62-25ʧïn xuɑ成化(明年號)165
62-26ʧï-nu赤奴(人名)165
62-27ʧï(si)-səri122
62-28ʧïʧïxei25, 122, 165
62-29ʧo-xɑr bɑ bɑxɑ-bie di-ʧɑ-xɑi舉得其正196
62-30ʧo-xɑr mər-xəxə實錄169, 234
63-1ʧo-to-jɑ綽脫牙(人名)149
63-2ʧotom封印61
63-3ʧu-çiŋ書體200, 284
63-4ʧu-ɡiɑ出加(人名)258
63-5*ʧu-iŋ ʤɑ-sɑ-rɑ處分、罰67, 155, 243, 258, 295
63-6ʧun-mur275
63-7ʧuŋ99, 258
63-8*ʧuŋ dulun重陽30, 62, 99, 258
63-9ʧuŋ ɡə lo充哥洛(人名)126, 258
63-10ʧu-ton miŋɡɑn出團猛安258
63-11ʧu-ʧu-wɑ-xɑi dɑ-i照依77, 220, 256, 258
63-12ʧu-ʧu-wɑ-xɑi ɡələɡi照例6, 96, 104, 220, 227, 256, 272, 300
63-13ʧu-wei258, 278
63-14u武、文武之武198
63-15ubu170
63-16u-dɑ集合77
63-17udɑ兀答(人名)177, 194
63-18u-dɑ-un兀答溫(人名)130
63-19udi(ɡ)ə53, 194
63-20udi-(ɡ)ə eixən野驢174, 194
63-21udi-(ɡ)ə morin野馬90, 194, 215, 244
63-22udi-(ɡ)ə niɑlmɑ野人294, 207
63-23udi-(ɡ)ə uljɑ野豬194
63-24udi-sɑ-ə兀底撒厄107, 194
63-25uʤə̄敬重之重、輕重之重100
63-26uʤəbimei38, 101
63-27uʤə-ə281
63-28uʤə-ʣo wei兀者左衛194, 297
64-1uʤəlu fudəʧə奉送10
64-2uʤu頭、首50, 194
64-3uʤu bə kəkɑŋlə稽首50
64-4uʤubimɑi恭行、恭敬101, 269
64-5uʤu-ʤï-ru養育101
64-6uʤu kɑŋkələmei叩頭38, 50, 210, 224
64-7uʤu kəŋ lə mei叩頭138
64-8uʤulɑbie為首50
64-9uʤulɑxɑi酋長36, 50, 255
64-10uʤu-lu101
64-11uei-tɑo許多87
64-12uen文、文武的文28, 198
64-13uen lin lɑn文林郎67, 199, 211
64-14u-ən on文王、周文王199, 236
64-15u-ən u文武199
64-16u-ən u i fon-do文武之時96
64-17u-fɑ194, 264
64-18u-ɡuei-sun 烏古孫(女真姓) 150, 194
64-19u-ɡuei-sun bu-ɡil烏古孫卜吉(人名)150, 194
64-20uxuxei曉諭35
64-21uje-xə79, 139
64-22ujewun179
64-23ujewun ɑniɑ九年179
64-24ujewun biɑ九月179, 254
64-25ujewunʤu九十83
64-26ulɑ253
64-27ulxu46
64-28ulxu buliɛn曉諭28, 119
64-29ulxuxɑ雉呀、雉兮46
64-30ulxumɑ野雞10, 46
65-1ulxuwəbuxei曉諭52
65-2uliəri dorōbo倫理16, 52, 55, 130, 227
65-3uliə ʤulə won東北路48, 198, 263
65-4uliə furiə won西北路16, 48, 263
65-5uliə ɡin won北京路42
65-6uliɡi28
65-7uliɡi tɑowɑfo讀卷28
65-8ulin 90, 173
65-9u-li-ŋi卷、考卷145
65-10uliti北、朔209, 263
65-11uli-ti ʤul-ʃï北東、東北263
65-12uli-ti fɑn-ti朔南199, 209
65-13uljɑ豬、亥247
65-14uljɑn兀顔(女真姓) 247
65-15uljɑn mədə-ə兀顔脈忒厄(人名)247
65-16ul-mə145, 199
65-17ulu35, 45
65-18ulu-xu-xuŋ147, 262
65-19ulu-mɑ fusə-dən強盛202, 230, 272, 273
65-20ulun62
65-21umə不許28
65-22u-miɑ-xɑ128, 172, 194
65-23un-di-xən溫廸罕(女真姓)233, 251
65-24undixən fɑn-nu溫廸罕凡奴233
65-25undixən so-ulu溫廸罕瑣兀魯233
65-26un-di-xən u-nu溫廸罕兀奴233
65-27un-du-xuŋ238
65-28uŋɡi-bie遣、派遣了61, 133
65-29uŋɡi-je使61
65-30ur-(ɡ)un-ʤə-bəɡi喜悅、快樂119, 273
66-1ur(ɡ)unʤəmei使喜悅119, 273
66-2ur(ɡ)unʤərə喜歡119, 221, 240, 273
66-3urxuxei40, 262
66-4uri114
66-5urimei38, 114
66-6urimei toujɑburu留傳38, 86, 114, 202, 249
66-7urxuxuŋ40
66-8uruləbie210, 214
66-9usɑje兀撒惹(女真姓)80
66-10usɑje ʤulə兀撒惹朱勒(人名)80
66-11usəbie盡孝之盡133, 252
66-12usuɡɑburə3, 17, 59, 248
66-13usun62, 235
66-14uʃïn89, 291
66-15u-ʃïn-xɑ兀升哈(人名)194
66-16uʧï-in89, 141
66-17uʧï-in ətu-bie披甲141
66-18u-un文、文武之文195
66-19wɑ-du-rɑ155, 280, 299
66-20wɑn-du-xuŋ147, 280
66-21wɑŋ236
66-22wɑŋ-surə-wei安煦烈(女真姓)72, 105, 278
66-23wɑŋ-surə-wei mie-ʃï-?-nu安煦烈滅失奴(人名)72
66-24wɑ-sï166, 299
66-25wei-çin尉忻(人名)239, 284
66-26weixɑn牛、丑81, 125
66-27wei-xə139, 239
66-28wei-xun生靈163
67-1weijemei38, 278
67-2weilə bə事、事情27, 95
67-3weiwei衛尉278
67-4wə du ɡiɛn隆起之隆281, 286
67-5wə'ə175
67-6wə-ɡi ʤɑ-xɑ上甲286
67-7wə-ɡi(ŋi) ɡiŋ上京145, 152, 286, 292
67-8wə-xə139, 174
67-9*wəxuŋmei ɑmʃïdɑrɑ包含35
67-10wən28
67-11wən inɑ雖是34, 35, 39
67-12wən nu文奴(人名)174
67-13wən-ʃï286
67-14wə-ʃï mei286
67-15wə-un-ʤə-ə-ʃï怎樣、如何230, 238, 286
67-16wə-uŋ174
67-17woxɑ斡合(猛安名)48, 94
67-18won路(金的地方行政區劃)42, 48
67-19won (ɡ)iɑn完顔(女真姓)16, 82, 132, 263
67-20won (ɡ)iɑn ʥyn完顔鈞12
67-21won (ɡ)iɑn nɑduoʃï完顔納都悟失12
67-22won (ɡ)iɑn nuxu完顔奴忽12
67-23won jɑ完顔86
67-24yiɛn fiŋ çiɛn宛平縣11, 137, 200, 243
67-25yŋ-lo永樂(明年號)110
67-26y-ʃï御史(官名)93, 206