List of Khitan Small Characters in Kane 2009

The table below is a transcription of the Index of Graphs given on pages 301–305 of Daniel Kane's The Kitan Language and Script (Brill, 2009) [images of pages 300–301, 302–303, and 304–305]. This page is a mirror of this page, but uses WOFF fonts instead of glyph images.


NotesIndex of Graphs

No. Glyph Definition or Reconstructed Phonetic Value Notes
001 ABOVE, NORTH
002 TWENTY
003
004 WHITE
005 WHITE♂
006 MOUNTAIN/TOMB
007 EIGHT
008 EIGHT♂
009 
010
011 an
012
013
014 hur
015 HUNDREDjau
016 od
017 sỏ
018 in
019 iu
020 ei
021
022 cau
023 iủ
024 ẻr
025 xỉ
026 ONE
027 ONE♂
028 ś
029 FIVE
030 FIVE♂
031 ts This character is a misinterpretation of the character normally written as .
032 tẻn
033 NINE
034 NINE♂
035
036 xu
037 di
038
039 kải
040 WEST
041 kả
042
043
044
045
046
047 hor
048 nẻn
049
050 lỉ
051 ha
052 RECORD
053 qa
054 mủ
055
056
057 xo
058 mỉ
059 uni
060 kẻ
061 kẻ
062 iáŋ
063 121
064 lu
065
066 tủ
067 eu
068 us
069
070 w
071
072 deu
073 ên
074 tir
075 hoŋ
076 ho
077
078
079
080 ii
081 MONTH
082 y
083 ss
084 ra
085 SIX
086 SIX♂ This character is usually written with the dot below the horizontal stroke, as .
087 tz
088
089 zủ
090 ó
091
092 yủ
093 gẻ
094
095
096
097 úr
098 al
099 ad
100 én
101 deu
102 cu
103 us
104
105 ud
106
107 oi
108
109 e
110
111
112 ge
113 ï
114 i Kane p. 302 mistakenly gives the same glyph as #339 . The glyph for #114 given here is based on the glyph form given on Kane p. 48.
115 dả
116
117
118
119 dau
120
121
122 ai
123 ar
124
125
126
127 an
128 zải
129
130 xa
131 ú
132
133 m
134 TWO
135 TWO♂
136 dỏ
137 rẻn
138
139 na
140 en
141 7
142 KNOW
143 xua
144 ún
145 FORTY
146 giủ
147 ju
148 ju
149 ju
150 ja
151 hu
152 ji
153 ji
154 on
155 FIFTY
156
157
158
159 DAY
160 giỏ
161 au
162 c
163 ki
164 au
165 gu
166 THREE
167 THREE♂
168 qo
169
170 bải
171 da
172 uh
173
174 as
175 êŋ
176
177 rả
178 ku
179 úd
180 sh
181 iúŋ
182 This character is a misinterpretation of the character normally written as .
183 car
184 am
185 ảm
186 o This character is a misinterpretation of the character normally written as .
187 TEN THOUSAND
188 zỏ
189 a
190 à
191
192 śï
193
194
195
196 bu
197 ae
198
199
200
201
202 tu
203
204
205 de
206
207 THOUSAND
208 lu
209
210
211 THIRTY
212
213 to
214 da
215 da
216
217 do
218 doro
219
220
221
222 ń
223
224 mu
225 bi
226 ü
227
228 lỏ
229 ta
230 jỉn
231
232
233
234 rẻŋ
235 ri
236 ur
237 du
238 BORN
239 bả
240 TEN
241 pu
242 fu
243 HEAVEN
244 s
245 û
246 qu
247 t
248 YOUNG
249
250 heu
251 n
252 ô
253 ô
254 d
255 or
256
257 em
258 z
259 hur
260 dur
261 l
262 ui
263 ui
264 ŋ
265
266 SIXTY
267
268 xỉ
269 =?
270 êm
271
272
273 un
274
275
276
277
278
279 po
280 áŋ
281
282 fẻi
283 k
284
285 GOLD
286 GOLD♂
287
288 bun
289
290 án
291
292
293
294 siỏ
295 p
296
297
298 co
299
300 EIGHTY
301
302 il
303
304 gỏ
305 rỏ
306
307
308 COMPOSE
309
310
311 b
312 TEN THOUSAND
313
314 iaŋ
315 iảŋ
316
317 TEXT
318
319 go
320 yỏ
321
322 ón
323 qi
324 üan
325 dẻn
326
327 ie
328
329 ün
330 ź
331 neu
332 nai
333 qatủn
334 g
335 ia
336
337 j
338 i’i
339 i
340 x
341 er
342
343
344 ud
345
346
347 oi
348 e
349 ge
350
351
352 î
353 ï
354
355 ordu
356 cẻn
357 úŋ
358
359
360 poŋ
361 én
362 iau
363
364
365 qid
366 ul
367 źuŋ
368 FOUR
369 FOUR♂
370
371 REGION
372 û
373 GREAT
374 tai
375 ca
376
377 oh
378 REPEAT
379 TENT Given as #379 on Kane p. 81, but mistakenly listed as #380 on p. 305. This character is normally written as .
380 qudug Given as #380 on Kane p. 81, but mistakenly listed as #379 on p. 305.


Acknowledgments

Many thanks to Viacheslav Zaytsev for corrections and suggestions for improving this page.Khitan Pages