Precious Seals of the Qing Dynasty

故宮信片第五集:清代寶璽

ᡩᠠᡳ᠌ᠴᡳᠩ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ

Palace Museum Postcards Set Number 5

This is a set of one hundred postcards published by the Palace Museum in 1932, kindly given to me by Tom Gewecke. It is the fifth set in a series of at least fifteen thematic sets of postcards published by the Palace Museum in Beijing during the 1930s, and shows the Chinese and Manchu inscriptions on the faces of one hundred Qing dynasty imperial seals.No. Title Image Manchu Text Chinese Text
1

ᠠᠪᡴᠠᡳ ᠵᡠᡳ ᡳ

ᠶᠠᠪᡠᠪᡠᡵᡝ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
天子

行寶
abkai jui-i yabubure boobai tiānzǐ xíngbǎo
2

ᠠᠪᡴᠠᡳ ᠵᡠᡳ ᡳ

ᠠᡴᡩᠣᠨ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
天子

信寶
abkai jui-i akdon boobai tiānzǐ xìnbǎo
3

ᡩᠠᡳ᠌ᠴᡳᠩ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᡳ ᠰᡳᡵᠠᡥᠠ

ᠠᠪᡴᠠᡳ ᠵᡠᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
大清嗣

天子寶
daicing gurun-i siraha abkai jui-i boobai dàqīng sìtiānzǐ bǎo
4

ᡥᠠᠨ ᡳ

ᠪᠣᠣ ᠪᠠᡳ
han-i boo bai
5

ᡥᠠᠨ ᡳ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
皇帝

之寶
han-i boobai huángdì zhībǎo
6

ᠠᠪᡴᠠᡳ

ᠵᡠᡳ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
天子

之寶
abkai jui-i boobai tiānzǐ zhībǎo
7

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᠢᠶᠠᠮᠠᠨ ᠪᡝ

ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠯᡝᠷᡝ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
皇帝尊

親之寶
han-i niyaman be wesihulere boobai huángdì zūnqīn zhībǎo
8

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠨᡳᠶᠠᠮᠠᠨ ᠪᡝ

ᠨᡳᠶᠠᠮᠠᠯᠠᡵᠠ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
皇帝親

親之寶
han-i niyaman be niyamalara boobai huángdì qīnqīn zhībǎo
9

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠶᠠᠪᡠᠪᡠᡵᡝ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
皇帝

行寶
han-i yabubure boobai huángdì xíngbǎo
10

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᡴᡩᠣᠨ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
皇帝

信寶
han-i akdon boobai huángdì xìnbǎo
11

ᠠᠪᡴᠠᡳ ᡥᡝᠰᡝᡳ ᠠᠯᡳᡥᠠ

ᡩᠠᡳ᠌ᠴᡳᠩ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
大清受

命之寶
abkai hesei aliha daicing gurun-i boobai dàqīng shòumìng zhībǎo
12

ᡥᠠᠨ ᡳ ᠠᠪᡴᠠ

ᡩᡝ ᠵᠠᡶᠠᡵᠠ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
皇帝奉

天之寶
han-i abka de jafara boobai huángdì fèngtiān zhībǎo
13

ᠠᠪᡴᠠᡳ ᠪᡝ ᡤᡳᠩᡤᡠᠯᡝᡵᡝ

ᡳᡵᡤᡝᠨ ᠪᡝ ᡤᠣᠰᡳᡵᡝ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
敬天勤

民之寶
abkai be ginggulere irgen be gosire boobai jìngtiān qínmín zhībǎo
14

ᡥᡝᠰᡝ ᠸᠠᠰᡳᠮᠪᡠᡵᡝ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
制誥

之寶
hese wasimbure boobai zhìgào zhībǎo
15

ᡥᡝᠰᡝᡳ ᡨᠠᠴᡳᠪᡠᡵᡝ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
敕命

之寶
hesei tacibure boobai chìmìng zhībǎo
16

ᡨᠠᠴᡳᠪᡠᡵᡝ ᠪᡝ

ᠸᡝᡵᡳᡵᡝ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
垂訓

之寶
tacibure be werire boobai chuíxùn zhībǎo
17

ᡥᡝᠰᡝᠪᡠᡥᡝ

ᡝᡵᡩᡝᠮᡠᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
命德

之寶
hesebuhe erdemui boobai mìngdé zhībǎo
18

ᠪᡳᡨᡥᡝ ᠪᡝ

ᡤᡳᠩᡤᡠᠯᡝᡵᡝ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
欽交

之璽
bithe be ginggulere boobai qīnjiāo zhīxǐ
19

ᠨᠣᠮᡠᠨ ᠰᡠᡩᡠᡵᡳ ᠪᡝ

ᡨᡝᠮᡤᡝᡨᡠᠯᡝᡵᡝ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
表章經

史之寶
nomun suduri be temgetulere boobai biǎozhāng jīngshǐ zhībǎo
20

ᠠᠪᡴᠠᡳ ᡶᡝᠵᡝᡵᡤᡳ ᠪᡝ

ᡧᡠᡵᡩᡝᠮᡝ ᠪᠠᡳ᠌ᠴᠠᡵᠠ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
巡狩天

下之寶
abkai fejergi be šurdeme baicara boobai xúnshòu tiānxià zhībǎo
21

ᠸᡝᡳ᠌ᠯᡝᠩᡤᡝ ᠪᡝ ᡩᠠᡳ᠌ᠯᠠᡵᠠ ᡳᡵᡤᡝᠨ ᠪᡝ

ᡝᠯᡥᡝ ᠣᠪᡠᡵᡝ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
討罪安

民之寶
weilengge be dailara irgen be elhe obure boobai tǎozuì ānmín zhībǎo
22

ᡤᡠᠪᠴᡳᠩᡤᡝ ᠴᠣᠣᡥᠠ ᠪᡝ ᡠᡥᡝᡵᡳ

ᡴᠠᡩᠠᠯᠠᡵᠠ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
制馭六

師之寶
gubcingge cooha be uheri kadalara boobai zhìyù liùshī zhībǎo
23

ᡨᡠᠮᡝᠨ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᠪᡝ ᡨᠠᠴᡳᠪᡠᠮᡝ

ᡨᠣᠪ ᠣᠪᡠᡵᡝ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
敕正萬

邦之寶
tumen gurun be tacibume tob obure boobai chìzhèng wànbāng zhībǎo
24

ᡨᡠᠮᡝᠨ ᡳᡵᡤᡝᠨ ᠪᡝ ᡨᠠᠴᡳᠪᡠᠮᡝ

ᡨᠣᠪ ᠣᠪᡠᡵᡝ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
敕正萬

民之寶
tumen irgen be tacibume tob obure boobai chìzhèng wànmín zhībǎo
25

ᡶᠣᡵᡤᠣᠨ ᠪᡝ ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᠮᠪᡠᡵᡝ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
廣運

之寶
forgon be badarambure boobai guǎngyùn zhībǎo
26

乾清

宮寶
qiánqīnggōng bǎo
27殿

皇極

殿寶
huángjídiàn bǎo
28

文津

閣寶
wénjīngé bǎo
29

避暑

山莊
bìshǔ shānzhuāng
30殿

武英

殿寶
wǔyīngdiàn bǎo
31

文淵

閣寶
wényuāngé bǎo
32殿

養心

殿寶
yǎngxīndiàn bǎo
33

文溯

閣寶
wénsùgé bǎo
34殿

南薰

殿寶
nánxūndiàn bǎo
35殿

懋勤

殿寶
màoqíndiàn bǎo
36殿

文華

殿寶
wénhuádiàn bǎo
37殿

承光

殿寶
chéngguāngdiàn bǎo
38

避暑山

莊五福五

代堂寶
bìshǔ shānzhuāng wǔfú wǔdàitáng bǎo
39

十全

老人

之寶
shíquán lǎorén zhībǎo
40

雍正

御筆

之寶
yōngzhèng yùbǐ zhībǎo
41

道光

御筆

之寶
dàoguāng yùbǐ zhībǎo
42

同治

尊親

之寶
tóngzhì zūnqīn zhībǎo
43

光緒

尊親

之寶
guāngxù zūnqīn zhībǎo
44

天貺

十全

之寶
tiānkuàng shíquán zhībǎo
45

雍正

尊親

之寶
yōngzhèng zūnqīn zhībǎo
46

雍正

御覽

之寶
yōngzhèng yùlǎn zhībǎo
47

大清

帝國

之璽
dàqīng dìguó zhīxǐ
48

嘉慶

御筆

之寶
jiāqìng yùbǐ zhībǎo
49

ᡨᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡤᡳ

ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ ᡳ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
太上

皇帝

之寶
ten-i dergi hūwangdi-i boobai tàishàng huángdì zhībǎo
50歸政

仍訓政
guīzhèng réngxùnzhèng
51

嘉慶

御筆

之寶
jiāqìng yùbǐ zhībǎo
52

道光

尊親

之寶
dàoguāng zūnqīn zhībǎo
53

道光

御覽

之寶
dàoguāng yùlǎn zhībǎo
54

咸豐

御筆

之寶
xiánfēng yùbǐ zhībǎo
55

嘉慶

御筆

之寶
jiāqìng yùbǐ zhībǎo
56

雍正

敕命

之寶
yōngzhèng chìmìng zhībǎo
57

古稀

天子

之寶
gǔxī tiānzǐ zhībǎo
58

古稀

天子

之寶
gǔxī tiānzǐ zhībǎo
59

同治

御筆

之寶
tóngzhì yùbǐ zhībǎo
60

八徵

耆念

之寶
bāzhēng qíniàn zhībǎo
61

太上

皇帝

之寶
tàishàng huángdì zhībǎo
62

五福五代

堂古稀

天子寶
wǔfú wǔdàitáng gǔxī tiānzǐ bǎo
63

光緒

御覽

之寶
guāngxù yùlǎn zhībǎo
64

心願

符初
xīnyuàn fúchū
65

稽古

右文

之寶
jīgǔ yòuwén zhībǎo
66

周甲

延禧

之寶
zhōujiǎ yánxǐ zhībǎo
67

雍正

親賢

之寶
yōngzhèng qīnxián zhībǎo
68

嘉慶

御覽

之寶
jiāqìng yùlǎn zhībǎo
69

茂對

時育

萬物
màoduì shíyù wànwù
70

皇帝敬

天之寶
huángdì jìngtiān zhībǎo
71

九有

一心
jiǔyǒu yīxīn
72

萬方

安龢
wànfāng ānhé
73

ᠠᠪᡴᠠ ᠪᡝ ᡤᡳᠩᡤᡠᠯᡝᡵᡝ

ᠮᠠᡶᠠᡵᡳ ᠪᡝ ᠠᠯᡥᡡᡩᠠᡵᠠ

ᠰᠠᡳ᠌ᠰᠠ ᡩᡝ ᡥᠠᠵᡳᠯᠠᡵᠠ

ᡳᡵᡤᡝᠨ ᠪᡝ ᡤᠣᠰᡳᡵᡝ
奉天法祖

親賢愛民
abka be ginggulere mafari be alhūdara saisa de hajilara irgen be gosire fèngtiān fǎzǔ qīnxián àimín
74

勤民

之璽
qínmín zhīxǐ
75夙聞

詩禮凜

心傳
sùwén shīlǐ lǐnxīn chuán
76慈禧

皇太后

之寶
cíxǐ huángtàihòu zhībǎo
77慈禧

皇太后

御筆

之寶
cíxǐ huángtàihòu yùbǐ zhībǎo
78ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠨ ᡝᠯᡤᡳᠶᡝᠨ ᡥᡡᠸᠠᠩ

ᡨᠠᡳ᠌ᡥᡝᠣ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
隆裕皇

太后之寶
wesihun elgiyen hūwang taiheo-i boobai lóngyù huángtàihòu zhībǎo
79

ᡤᡝᠩᡤᡳᠶᡝᠨ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳᠩᡤᡝ ᡤᠣᠰᡳᠩᡤᠠ ᠵᠠᠯᠠᡶᡠᠨ ᡤᡠᠨᡤᡝᠴᡠᡴᡝ

ᠪᠣᠯᠵᠣᠩᡤᠣ ᠨᡝᠰᡠᡴᡝᠨ ᡶᡠᠵᡠᡵᡠᠩᡤᠠ ᡳᠯᡝᡨᡠ ᡥᡡᡨᡠᡵᡳᠩᡤᠠ

ᡠᠵᡝᠨ ᡶᡠᠯᡝᡥᡠᠨ ᠨᡝᠮᡤᡝᠶᡝᠨ ᠨᡝᠮᡝᡤᡳᠶᡝᠨ ᠠᠮᠪᠠᠯᡳᠩᡤᡡ ᡝᠯᡥᡝ ᡥᡡᠸᠠᠯᡳᠶᠠᠰᡠᠨ

ᡤᠣᠰᡳᠨ ᠠᠯᡤᡳᠨ ᠠᠯᡤᡳᡴᠠ ᡨᠠᡳ ᡥᡡᠸᠠᠩ ᡨᠠᡳ᠌ᡥᡝᠣ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ᠉
昭聖慈壽恭簡

安懿章慶敦惠

溫莊康和仁宣

太皇太后之寶
genggiyen enduringge gosingga jalafun gun'gecuke [sic] boljonggo nesuken fujurungga iletu hūturingga ujen fulehun nemegiyen ambalinggū elhe hūwaliyasun gosin algika tai hūwang taiheo-i boobai zhāoshèng císhòu gōngjiǎn ānyì zhāngqìng dūnhuì wēnzhuāng kānghé rénxuān tàihuáng tàihòu zhībǎo
80ᡤᡠᠩᠨᡝᠴᡠᡴᡝ ᠵᡳᠯᠠᠨ ᠨᡝᠯᡥᡝ ᡝᡵᡴᡝ ᡝᠯᡥᡝ

ᡧᠠᠩᡤᠠᠨ ᡥᡡᠸᠠᠩ ᡨᠠᡳ᠌ᡥᡝᠣ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
恭慈康豫安

成皇太后之寶
gungnecuke jilan nelhe erke elhe šanggan hūwang taiheo-i boobai gōngcí kāngyù ānchéng huángtàihòu zhībǎo
81ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡥᡡᡨᡠᡵᡳ ᡨᠠᠪ ᡴᠠᡵᠮᠠᠩᡤᠠ ᠨᡝᠯᡥᡝ

ᡠᠵᡳᠩᡤᠠ ᡤᡝᠩᡤᡳᠶᡝᠨ ᠰᡠᠯᡶᠠᠩᡤᠠ ᡨᠣᠪ

ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ ᡥᡡᠸᠠᠩ ᡨᠠᡳ᠌ᡥᡝᠣ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
慈禧端佑康

頤昭豫莊誠

皇太后之寶
jilan hūturi tab karmangga nelhe ujingga genggiyen sulfangga tob unenggi hūwang taiheo-i boobai cíxǐ duānyòu kāngyí zhāoyù zhuāngchéng huángtàihòu zhībǎo
82ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡝᠯᡥᡝ ᡨᠠᠪ ᠣᠨᠴᠣ

ᡥᡡᠸᠠᠩ ᡨᠠᡳᡥᡝᠣ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
慈安端裕

皇太后之寶
jilan elhe tab onco hūwang taiheo-i boobai cí'ān duānyù huángtàihòu zhībǎo
83ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡥᡡᡨᡠᡵᡳ ᡨᠠᠪ ᡴᠠᡵᠮᠠᠩᡤᠠ ᠨᡝᠯᡥᡝ

ᡠᠵᡳᠩᡤᠠ ᡥᡡᠸᠠᠩ ᡨᠠᡳᡥᡝᠣ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
慈禧端佑康頤

皇太后之寶
jilan hūturi tab karmangga nelhe ujingga hūwang taiheo-i boobai cíxǐ duānyòu kāngyí huángtàihòu zhībǎo
84ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡥᡡᡨᡠᡵᡳ ᡨᠠᠪ ᡴᠠᡵᠮᠠᠩᡤᠠ ᠨᡝᠯᡥᡝ ᡠᠵᡳᠩᡤᠠ

ᡤᡝᠩᡤᡳᠶᡝᠨ ᠰᡠᠯᡶᠠᠩᡤᠠ ᡨᠣᠪ ᡠᠨᡝᠩᡤᡳ ᠵᠠᠯᠠᡶᡠᠩᡤᠠ

ᡤᡠᠩᡤᡝᠴᡠᡴᡝ ᡴᠣᠪᡨᠣᠨ ᡶᡝᠩᡴᡳᠨ ᡥᡡᠸᠠᠩ ᡨᠠᡳᡥᡝᠣ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
慈禧端佑康頤

昭豫莊誠壽恭

欽獻皇太后之寶
jilan hūturi tab karmangga nelhe ujingga genggiyen sulfangga tob unenggi jalafungga gunggecuke kobton fengkin hūwang taiheo-i boobai cíxǐ duānyòu kāngyí zhāoyù zhuāngchéng shòugōng qīnxiàn huángtàihòu zhībǎo
85

慈禧

之寶
cíxǐ zhībǎo
86慈禧

皇太后

御筆

之寶
cíxǐ huángtàihòu yùbǐ zhībǎo
87ᠵᡳᠯᠠᠨ ᡥᡡᡨᡠᡵᡳ ᡨᠠᠪ ᡴᠠᡵᠮᠠᠩᡤᠠ

ᡥᡡᠸᠠᠩ ᡨᠠᡳᡥᡝᠣ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
慈禧端佑

皇太后之寶
jilan hūturi tab karmangga hūwang taiheo-i boobai cíxǐ duānyòu huángtàihòu zhībǎo
88

ᡶᡝᠩᡧᡝᠨ

ᡶᡝᡳ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠨ
祺妃

之印
fengšen fei-i doron qífēi zhīyìn
89

ᠶᠠᠩᠰᠠᠩᡤᠠ ᡥᡡᠸᠠᠩ

ᡤᡠᡳ᠌ᡶᡝᡳ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
麗皇貴

妃之寶
yangsangga hūwang guifei-i boobai lì huángguìfēi zhībǎo
90

ᡨᠠᠪ ᠨᡝᠯᡥᡝ ᡥᡡᠸᠠᠩ

ᡤᡠᡳ ᡨᠠᡳ᠌ᡶᡝᡳ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
端康皇貴

太妃之寶
tab nelhe hūwang gui taifei-i boobai duānkāng huángguì tàifēi zhībǎo
91

ᡠᠵᡝᠩᡤᡝ

ᡶᡝᡳ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠨ
珍妃

之印
ujengge fei-i doron zhēnfēi zhīyìn
92

ᡠᠯᡥᡳᠰᡠᠩᡤᡝ

ᡶᡝᡳ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠨ
慧妃

之印
ulhisungge fei-i doron huìfēi zhīyìn
93

ᡤᡝᡥᡠᠩᡤᡝ

ᡶᡝᡳ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠨ
玫妃

之印
gehungge fei-i doron méifēi zhīyìn
94

ᡤᡳᠯᡨᡠᠩᡤᠠ

ᡶᡝᡳ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠨ
佳妃

之印
giltungga fei-i doron jiāfēi zhīyìn
95

ᡤᡳᠨᠴᡳᡥᡳᠶᠠᠩᡤᠠ

ᡶᡝᡳ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠨ
瑾妃

之印
gincihiyangga fei-i doron jǐnfēi zhīyìn
96

ᠨᡝᠰᡠᡴᡝᠨ

ᡶᡝᡳ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠨ
懿妃

之印
nesuken fei-i doron yìfēi zhīyìn
97

ᠵᠠᡴᠰᠠᠩᡤᠠ

ᡶᡝᡳ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠨ
彤妃

之印
jaksangga fei-i doron tóngfēi zhīyìn
98

ᠶᠠᠩᠰᠠᠩᡤᠠ

ᡶᡝᡳ ᡳ ᡩᠣᡵᠣᠨ
麗妃

之印
yangsangga fei-i doron lìfēi zhīyìn
99

ᡤᡠᡳ᠌ᡶᡝᡳ ᡳ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
貴妃

之寶
guifei-i boobai guìfēi zhībǎo
100ᠵᡳᡵᠠᠮᡳᠨ ᠠᠴᠠᠪᡠᠩᡤᠠ ᡩᡝᡵᡝᠩᡤᡝ

ᡠᡵᡤᡠᠨ ᡥᡡᠸᠠᠩ ᡤᡠᡳ᠌ᡶᡝᡳ ᡳ ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
敦宜榮慶

皇貴妃之寶
jiramin acabungga derengge urgun hūwang guifei-i boobai dūnyí róngqìng huángguìfēi zhībǎo


Examples of Manchu Imperial Seal Impressions


Source Image Manchu Text Chinese Text

Wellcome Collection L0050428

ᡥᡝᠰᡝ ᠸᠠᠰᡳᠮᠪᡠᡵᡝ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
制誥

之寶
hese wasimbure boobai zhìgào zhībǎo

British Library Or. 11072

Kangxi 23 (1684)

ᡥᡝᠰᡝ ᠸᠠᠰᡳᠮᠪᡠᡵᡝ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
制誥

之寶
hese wasimbure boobai zhìgào zhībǎo

British Library Or. 13801

Qianlong 16 (1752)

[#14]

ᡥᡝᠰᡝ ᠸᠠᠰᡳᠮᠪᡠᡵᡝ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
制誥

之寶
hese wasimbure boobai zhìgào zhībǎo

British Library Or. 13557

Jiaqing 14 (1809)

[#14]

ᡥᡝᠰᡝ ᠸᠠᠰᡳᠮᠪᡠᡵᡝ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
制誥

之寶
hese wasimbure boobai zhìgào zhībǎo

British Library Or. 11389

Tongzhi 11 (1873)

[#14]

ᡥᡝᠰᡝ ᠸᠠᠰᡳᠮᠪᡠᡵᡝ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
制誥

之寶
hese wasimbure boobai zhìgào zhībǎo

British Library Or. 13165

Qianlong 55 (1790)

[#15]

ᡥᡝᠰᡝᡳ ᡨᠠᠴᡳᠪᡠᡵᡝ

ᠪᠣᠣᠪᠠᡳ
敕命

之寶
hesei tacibure boobai chìmìng zhībǎo


BabelStone Home Page