The Morrison Collection
SOAS

Lost and Found

Found Items

This table lists those items listed in the table of Missing UCL Items that have now been identified, either within the SOAS collection, or in the collections of other institutions.

Clicking on the callmark of a found item will display a catalogue record for the work.


Title Location Notes
Guang bowuzhi 廣博物志 Bodleian (Sinica 2845)  
Guangdong tongzhi 廣東通志 Bodleian (Sinica 3150)  
Guishan luyi 桂山錄異 SOAS (RM c.357.k.21)  
Gujin shiwen leiju 古今事文類聚 Bodleian (Sinica 2846)  
Lengyan zhengmai 楞嚴正脉 SOAS (RM c.801.l.4a and RM c.801.l.4b) 2 copies, 6 fascs. each
Edition of Qianlong 57 [1792]
Lishi 隸釋 Cambridge University Library (FB.293.26-27)  
Liangguang yanfa zhi 兩廣鹽法志 Bodleian (Sinica 3178 and Sinica 3179)  
Qinding siku quanshu fu cunmulu 欽定四庫全書附存目錄 SOAS (RM c.10.s.7)  
Qinding siku quanshu zongmu tiyao 欽定四庫全書總目提要 SOAS (RM c.10.s.4)  
Rulin Luyue Ke 儒林錄約刻 SOAS (RM c.9.j.5)  
Zhejiang tongzhi 浙江通志 Bodleian (Sinica 3151)  
Zhiyue lu 指月錄 SOAS (RM c.801.c.112)  

Last updated : 2007-03-17.Missing Items from the Catalogue of the Morrison Chinese Library (MS 58685)

This table lists the 81 books recorded in the nineteenth-century UCL Catalogue of the Morrison Chinese Library (MS 58685) that are unidentified or are missing from the SOAS collection, including some missing volumes from multi-volume works that are included in the Catalogue of the Morrison Collection of Chinese Books.

All these books were originally bound in a distinctive coloured leather binding, and may be identified by the UCL shelfmark that is written in pencil on the inside front cover of each volume. Excluding individual missing volumes, there are 76 titles in 185 volumes listed as missing, accounting for some 10% of the bound volumes of the Morrison Chinese Library. It is believed that many of these books had been transferred from the main SOAS library to the library of the Far East Department after the last war, and were disposed of when the departmental library was disbanded in 1972.

The fourth column of the table gives the catalogue number and description of the work as given in Morrison's Manuscript Catalogue (MS 80823).

The fifth column of the table gives the provisional identification of the SOAS callmark, based on the description for that callmark in the published SOAS library catalogue.


Title UCL Shelfmark Vols. MS 80823 SOAS Callmark Status
[title unknown] K.c.4 ?      
Baoshan bian 寶善編 I.c.28 1 2 fascs. (No. 825) c.801.p.12  
Bogu tulu 博古圖〔錄〕 Q.e.5 2 34 fascs. (No. 25)    
Bogu tulu 博古圖〔錄〕 Q.e.6 6 34 fascs. (No. 25)    
Chanlin baoxun 禪林寶訓 E.b.28 1 3 fascs. (No. 785)    
Chuangshi lidai zhuan 創世歷代傳 ? 1      
Daoyanwai 道言外 K.e.2 1 4 fascs. (No. 677 or 707 ?)    
Diqiu wanguo gehai quantu 地球萬國各海全圖 ? 1      
Dixue 地學 ? 1 2 fascs. (No. 454)    
Erya yintu 爾雅音圖 Q.d.1 1 3 fascs. (No. 112)    
Guang bowuzhi 廣博物志 N.c.2 5 20 fascs. (No. 81) c.80.k.2 Found
Guang qunfang pu 廣羣芳譜 P.a.2 2 34 fascs. (No. 34)    
Guangdong tongzhi 廣東通志 E.g.2 8 42 fascs. (No. 30) c.153.k.4 Found
Guishan luyi 桂山錄異 E.c.13 1 4 fascs. (No. 358) c.357.k.21 Found
Gujin shiwen leiju 古今事文類聚 M.d.1-10 10 60 fascs. (No. 38)   Found
Gupin jielu 古品節錄 E.b.25 1 – (No. 154)    
Guwen xiyi 古文析義 H.H.d.1-2 3   c.350.k.56 Missing Vol.2
Guyu tu 古玉圖 E.b.25 1 8 fascs. (No. 26) c.FFX.43 307840  
Hairui anzhuan 海瑞案傳 K.c.12 1 Hairui gong'an 海瑞公案 6 fascs. (No. 385) c.357.h.84  
Han-Wei liuchao baisan mingjia ji 漢魏六朝百三名家集 Q.b.1 14   c.350.p.2 Missing Vol.6
Hongloumeng 紅樓夢 B.c.2 4 24 fascs. (No. 248)    
Huasheng yigui 化生儀軌 I.c.25 1 1 fasc. (No. 652)    
Jiezi Yuan huazhuan 芥子園畫傳 E.b.1 1 5 fascs. (No. 111) c.FFH.263  
Jiguzhai zhongding yiqi kuanzhi 積古齋鐘鼎彝器款識 N.g.2 1 4 fascs. (No. 73) c.2.c.4  
Jingdezhen taolu 景德鎮陶錄 I.c.51 1 4 fascs. (No. 237) c.1.c.3  
Jingyan qifang 經騐奇方 I.e.41 1 6 fascs. (No. 556)    
Jinshanghua 錦上花 L.d.4 1 4 fascs. (No. 320) c.357.c.14  
Jishi tongjian 記史通鑑 E.c.1 6 39 fascs. (No. 57)    
Kangxi zidian 康熙字典 I.a.1 5 32 fascs. (No. 41)    
Liangguang yanfa zhi 兩廣鹽法志 E.e.2 1 24 or 6 fascs. (No. 219)   Found
Lidai mingchen zouyi 歷代名臣奏議 D.c.6 & D.d.1 14 64 fascs. (No. 14) c.204.l.1  
Lidai zhongding yiqi kuanzhi fatie 歷代鐘鼎彝器欵識法帖 N.g.3 1 4 fascs. c.FFB.31  
Lienü zhuan 列女傳 E.a.3 2 – (No. 114) c.9.l.7  
Linghai mingsheng ji 嶺海名勝記 N.b.4 5 16 fascs. (No. 135)    
Lishi 隸釋 E.a.7 1 8 fascs. (No. 177)   Found
Longtu gong'an 龍圖公案 B.b.12 1 5 fascs. (No. 377)    
Lü zushi gongguo lu 呂祖師功過格 I.e.3 1 4 fascs. (No. 835) c.804.l.2  
Nianzhong meiri zaowan qidai xushi 年中每日早晚祈禱敘式 B.b.14 1      
Nongqing kuaishi 濃情快史 L.d.3 1 4 fascs. (No. 322) c.357.n.1  
Poluo'an quanzhuan 婆羅岸全傳 B.d.11 1 4 fascs. (No. 407) c.357.p.10  
Qinding siku quanshu fu cunmulu 欽定四庫全書附存目錄 I.e.1 1 9 fascs. (No. 1311/2) c.10.s.7 Found
Qinding siku quanshu zongmu tiyao 欽定四庫全書總目提要 E.d.1 15   c.10.s.4 Found
Qinding wujing 欽定五經 D.d.2 - D.e.1 25   c.12.w.4 Missing Vol.10
Rouputuan 肉蒲團 I.e.23 1 4 fascs. (No. 318) c.357.j.1  
Rulin lu yuexun 儒林錄約訓 I.c.38 1 1 fasc. (No. 452) c.9.j.5 Found
Sanguo zhi 三國志 G.c.5 5 – (No. 185)    
Sanjiao soushen daquan 三教搜神大全 I.b.38 1 3 fascs. (No. 641) c.800.s.2  
Sanli tu 三禮圖 E.b.21 1 2 fascs. (No. 91)    
Shamen riyong lu 沙門日用錄 I.b.35 1 1 fasc. (No. 727)    
Shami lüyi yaolüe 沙彌律儀要略 I.c.20 1 1 fasc. (No. 614) c.801.s.3  
Shengshu rike chuxue bianyong 聖書日課初學便用 E.f.3 1      
Shentian shengshu 神天聖書 B.d.2 5   c.957.s.1 Missing Vols. 1-2 and 4-5
Shi'er lou 十二樓 H.H.b.4 1 6 fascs. (No. 402)    
Shizhuzhai shuhua pu 十竹齋書畫譜 ? 1 16 fascs. (No. 106)    
Shuowen Xizhuan 說文繫傳 L.g.7 1 12 fascs. (No. 198)    
Taiping guangji 太平廣集 H.H.b.6 10 52 fascs. (No. 54)    
Tangyun zheng 唐韻正 Q.f.1 2 9 fascs. (No. 92)    
Taohuaying 桃花影 I.e.24 1 4 fascs. (No. 317) c.357.t.5  
Tianzhu jiangsheng yanxing jilüe 天主降生言行紀畧 I.d.52 1      
Wenchang dijun huixiang baoxun 文昌帝君繪像寶訓 I.b.46 1 2 fascs. (No. 796)    
Xiangshan xianzhi 香山縣誌 L.g.1 1 8 fascs. (No. 85)    
Xiantian yishu 先天易數 B.d.7 1 – (No. 290) c.42.h.1  
Xin yizhaoshu 新遺詔書 B.d.1 1   c.957.h.1  
Xin yizhaoshu 新遺詔書 Q.d.3 1   c.957.h.1  
Xinghuatian 杏花天 I.e.25 1 4 fascs. (No. 319) c.357.h.18  
Xingming guizhi 性命圭旨 D.c.4 1 4 fascs. (No. 203) c.804.h.6  
Xingming guizhi 性命圭旨 I.c.3 1 4 fascs. (No. 203) c.804.h.6  
Xiuxi zhiguan zuochan fayao 修習止觀坐禪法要 I.d.13 1 1 fasc. (No. 776 ?)    
Xiyou diqiu wenjian lüezhuan 西遊地球聞見畧傳 I.d.49 1 1 fasc. (No. 836)    
Yesu Jilishidu wozhujiuzhe xin yizhaoshu 耶穌基利士督我主救者新遺詔書 B.d.1 1   c.957.h.1  
Yi shi 繹史 N.g.1 7 40 fascs. (No. 208) c.254.i.1  
Yifang yipanzhu 醫方一盤珠 I.c.33 1 4 fascs. (No. 549)    
Yinxue wushu 音學五書 E.b.8 1 12 fascs. (No. 207)    
Youxue qianjie wenda 幼學淺解問答 (and 11 other titles) [embossed on spine "Protestant Pamphlets"] I.e.36 1      
Youyou zhizhang jicheng 幼幼指掌集成 I.b.55 1 3 fascs. (No. 440 or 508)    
Yuanren baizhong 元人百種 Q.d.4 6 – (No. 43)    
Zhejiang tongzhi 浙江通志 A.e.1 10 100 fascs. (No. 31) c.153.c.2 Found
Zhendao zizheng 真道自證 (and 6 other titles) [embossed on spine "Missionary Pamphlets"] F.e.2 1      
Zhiyue lu 指月錄 E.a.9 1 10 fascs. (No. 705)    
Zhiyue lu 指月錄 E.f.1 2   c.801.c.112 Found
Zuixing qiguan 醉醒奇觀 ? 1 5 fascs. (No. 306)    


Missing Items from Morrison's Manuscript Catalogue (MS 80823)

This table lists the 98 titles recorded in Morrison's Manuscript Catalogue (MS 80823) that have not been identified thusfar. It excludes those items that have been identified with missing UCL books listed above.


Title Number Description Status
Aziwu chanjinglu 阿字無禪經錄 814 1 fasc.  
Bencao congxin 本草從新 500 7 fascs.  
Caifeng fujiao 采風敷教   pamphlet  
Chengyukao 成語考   4 fascs.  
Dabei shenzhou huangdai 大悲神咒黃袋 904    
Dabei shenzhou xinjing 大悲神咒心經 840    
Dadongjing 大洞經   1 fasc.  
Daomen 道門   4 fascs.  
Daoxue jiazhuan 道學家傳      
Dingzhong zihui 鼎鐘字彙   2 fascs.  
Dixing baochan 地行寶懺 876 10 fascs.  
Donghualu 東華錄 94 16 fascs. in MS  
Douke daquan 痘科大全   a little book in M.S.  
Duoshiji 多識集   6 fascs.  
Ershisishi yange quanbiao 二十四史沿革全表
Ershisishi tongji quanbiao 二十四史統紀全表
Ershisishi jiang quanbiao 二十四史疆全表
49 24 fascs. in 4 boxes  
Fatie 法帖   6 fascs.  
Feilouzhi 廢樓志   6 fascs.  
Fengshenzhuan 封神傳   20 fascs.  
Fenzhuanglou 粉妝樓 390 15 fascs.  
Gongmen xiuxinglu 公門修行錄 686 1 fasc.  
Guangdong weimo 廣東闈墨 104 1 fasc.  
Guangzhou chengtu 廣州城圖   2 fascs.  
Guanhua zhengyin 官話正音   3 fascs.  
Guoxinlu 果心錄 710 1 fasc.  
Guwen xiyi 古文析義 348 11 fascs.  
Hongwu quanshu 洪武全書   10 fascs.  
Huabu 花部   3 fascs.  
Jianghu chidu 江湖尺牘 470? 4 fascs.  
Jianghu fenyun choushi quanshu 江湖分韻酬世全書 469? 5 fascs.  
Jianshi tigang 鑑史提綱   4 fascs.  
Jifu baochan 集福寶懺 857 1 fasc.  
Jinguangmingjing 金光明經 838 4 fascs.  
Jintang shi'ershou 金湯十二壽   a M.S. book  
Jinyuting 錦玉亭   4 fascs.  
Jiugong dacheng 九宮大成   100 fascs.  
Kongzi shijia 孔子世家   2 fascs.  
Lengyan zhengmai 楞嚴正脉 753 6 fascs. Found
Lengyanjing 楞嚴經 916 4 fascs.  
Liming gongguo 立命功過 730 1 fasc.  
Liushu zheng'e 六書正譌 462 2 fascs.  
Liuzhuang xiangfa 柳莊相法   2 fascs.  
Lixue geyan 理學格言 794    
Manzihui 滿字彙   12 fascs.  
Mi'anbian 覓岸編   1 fasc.  
Moxiang misa guitiao 默想彌撒規條   1 fasc.  
Muyushu 木魚書 481 30 ballads  
Nü'erjing 女兒經   pamphlet  
Pailü jinzhen 排律金針   1 fasc.  
Pengbang zouwen 彭邦奏文 230    
Pianzi leibian 駢字類編 4 240 fascs.  
Qianjiashi 千家詩   2 fascs.  
Qingchang 清唱   13 fascs.  
Qing-Han duiyin 清漢對音 164 1 fasc.  
Qingwenjian 清文鑑 160 40 fascs.  
Quanren juhuo 全人矩矱   4 fascs.  
Quanxiaowen 勸孝文      
Ribenzi hanyi 日本字漢譯      
Rulai dejing 如來德經 871 11 fascs.  
Sanshan lunxueji 三山論學記   1 fasc.  
Shengjiao xiuzhen rike 聖教袖珍日課   4 fascs.  
Shengjing zhuanhui 聖經篆彙   5 fascs.  
Shengti yaoli 聖體要理   1 fasc.  
Shenjiaopaji 申焦帕記   1 fasc.  
Shenlouzhi 蜃樓志   6 fascs.  
Shifu pianshi leizhu 詩賦駢事類珠 397    
Shijie shengji quanlun 十誡聖蹟勸論   3 fasc.  
Sishu jingzhu jizheng 四書經註集證 101 11 fascs.  
Tanhuanbao 貪歡報   8 fascs.  
Tianzhu shijiequan 天主十戒全   1 fasc.  
Tiaoli 條例   4 fascs.  
Tongrentu 銅人圖   4 sheets  
Wanshou jinlian 萬壽錦聯 658 pamphlet  
Wenchang lingyanji 文昌靈騐記 636    
Wenxuan 文選 303 16 fascs.  
Wuji lanyu 無稽讕語 307 5 fascs.  
Wujing kuiwen zhang -- Jiaqing jimao 五經魁文章‧嘉慶己卯   pamphlet  
Xiaoxue zhengwen 小學正文 431 4 fascs.  
Xiaozaic hanfa 消灾懺法 872 10 fascs.  
Xingshu caofa 行書草法 328    
Xingtian zhenjing 性天真境   1 fasc.  
Xinzeng daqing lüli 新增大清律例 52 40 fascs.  
Xinzeng wanbao quanshu 新增萬寶全書   2 fascs.  
Xuansengtu 選僧圖 818 1 fasc.  
Xueshijing shuozheng 學世經說證 843 8 fascs.  
Yanxing jilüe 言行紀畧 913 2 fascs.  
Yetan suilu 夜譚隨錄 420 6 fascs.  
Yili chaolüe 儀理鈔畧 229    
Yinxue shijing 音學詩經 178 6 fascs.  
Yitang wenmu 易堂問目   2 fascs.  
Yiwen tonglan (beilan) 藝文通覽(備覽) 40 30 fascs.  
Yixue xinwu 醫學心悟   4 fascs.  
Yiyan 易研 905 8 fascs.  
Youxue jianzhu 幼學箋註   2 fascs.  
Yulouchun 玉樓春   4 fascs.  
Yuzhi zengding qingwenjian 御製增訂清文鑑 160 46 fascs.  
Zhang Guolao quanshiwen 張果老勸世文   pamphlet  
Zhenjiu yaofa 針灸要法 382 2 fascs.  
Zhuzigong jiaxun 朱子公家訓 659 1 fasc.