The Textual History of Sanguo Yanyi

Bibliography


Series

Guben Xiaoshuo Congkan 古本小說叢刊. Beijing: Zhonghua Shuju, 1987-1991.

Guben Xiaoshuo Jicheng 古本小說集成. Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 1990.

Ming Chenghua Shuochang Cihua Congkan 明成化說唱詞話叢刊. Shanghai: Wenwu Chubanshe, 1976.

Quanxiang Pinghua Wuzhong 全相平話五種. Beijing: Wenxue Guji Kanxingshe, 1956.

"Rare Books National Library of Beiping" microfilm series (Guohui Tushuguan Zhi Beiping Tushuguan Shanbenshu Jiaopian 國會圖書館製北平圖書館善本書膠片). Washington: Library of Congress, 1972-1973.

"Rare Chinese Novels in Japanese Collections" microfilm series (日本所藏中國小說罕見本鈔本). Ann Arbor: University of Michigan, 1955.

Shanben Xiqu Congkan 善本戲曲叢刊. Taibei: Taiwan Xuesheng Shuju, 1984-1987.Pre-Modern Sources

Baichuan Shuzhi 百川書志. Gao Ru 高儒 comp. Shanghai: Gudian Wenxue Chubanshe, 1957.

Baishi Huibian 稗史彙編. Wang Qi 王圻 comp. Taibei: Xinxing Shuju, 1971.

Chaxiang Shi Sanchao 茶香室叢鈔. Yu Yue 俞樾 (1821-1906) comp. In Biji Xiaoshuo Daguan 筆記小說大觀 (Taibei: Xinxing Shuju, 1962) vol.5 pp.5467-5597.

Chao-shi Baowen Tang Shumu 晁氏寶文堂書目. Chao Li 晁瑮 comp. Shanghai:Gudian Wenxue Chubanshe, 1957.

Da-Qing Shizu Zhang Huangdi Shilu 大清世祖章皇帝實錄. In Da-Qing Lichao Shilu 大清歷朝實錄 (Tokyo: Da-Manzhou Diguo Guowu Yuan, n.d.) vols.31-60.

Da-Qing Taizong Wen Huangdi Shilu 大清太宗文皇帝實錄. In Da-Qing Lichao Shilu (Tokyo: Da-Manzhou Diguo Guowu Yuan, n.d.) vols.11-30.

Diqi Caizi Shu 第七才子書. Mao Lun 毛綸 ed. Sanduo Zhai 三多齋 reprint of the Yongzheng 1 [1723] Yingxiu Tang 映秀堂 edition (copy at Yale [Fv5676 2142]).

Dong-Han Xiangjie 東漢詳節. Lü Zuqian 呂祖謙 (1137-1181) comp. In Donglai Xiansheng Shiqishi Xiangjie 東萊先生十七史詳節. Ming Jianyang edition published by Liu Hongyi 劉弘毅 (copy at Princeton [TB-137/1326]).

Fuzhou Fuzhi 撫州府志 (Guangxu 2 [1876] ed.). In Zhongguo Fangzhi Congshu 中國方志叢書 (Taibei: Chengwen Chubanshe, 1966-) "Huazhong" no.253.

Gujin Shuke 古今書刻. Zhou Hongzu 周弘祖 (fl.1559) comp. Shanghai: Gudian Wenxue Chubanshe, 1957.

Hongzhi Bamin Tongzhi 弘治八閩通志 (Hongzhi 4 [1491] ed.). In Beijing Tushuguan Guji Zhenben Congkan 北京圖書館古籍珍本叢刊 (Beijing: Shumu Wenxian Chubanshe, 1988) vols.33-34.

Hou-Han Shu 後漢書. Fan Ye 范曄 (398-445) comp. Beijing: Zhonghua Shuju, 1965.

Hua Guan Suo Zhuan 花關索傳. In Ming Chenghua Shuochang Cihua Congkan 明成化說唱詞話叢刊 (Shanghai: Wenwu Chubanshe, 1976) vol.1.

Ikaku Shomoku Gaisho 彙刻書目外集. Matsuzawa Rōsen 松澤老泉 comp. Edition published by the Keigendō 慶元堂 in Bunsei 3 [1820] (copy at Yale [Fv9525 3822]).

Jiajing Jianyang Xianzhi 嘉靖建陽縣志. In Tianyi Ge Cang Mingdai Fangzhi Xuankan 天一閣藏明代方志選刊 (Shanghai: Shanghai Guji Shudian, 1962) vol.31.

Jin Shu 晉書. Fang Xuanling 房玄齡 (579-648) et al. comp. Beijing: Zhonghua Shuju, 1974.

Langqian Jiwen Chubi, Erbi, Sanbi 郎潛紀聞初筆、二筆、三筆. Chen Kangqi 陳康祺 (1840-1890) comp. Beijing: Zhonghua Shuju, 1984.

Linchuan Xianzhi 臨川縣志 (Kangxi 19 [1680] ed.). Microfilm at Princeton [c00620].

Lugui Bu Xin Jiaozhu 錄鬼簿新校注. Beijing: Wenxue Guji Kanxingshe, 1957.

Manbun Rōtō 滿文老檔 [Manwen Laodang] (Tongi Fuka Sindaha Hergen i Dangse "The Secret Chronicles of the Manchu Dynasty (1697-1637 A.D.)"). Tokyo: Tōyō Bunko, 1961.

Mengliang Lu 夢粱錄. Wu Zimu 吳自牧 comp. In Dongjing Menghua Lu (Wai Sizhong) 東京夢華錄(外四種) (Shanghai: Shanghai Gudian Wenxue Chubanshe, 1956) pp.129-328.

Mingdao Zazhi 明道雜志. Zhang Lei 張耒 (1052-1112) comp. In Gu-shi Wenfang Xiaoshuo 顧氏文房小說 (Shanghai: Shangwu Yinshuguan, 1925) vol.3.

Ming Shi 明史. Fu Weilin 傅維鱗 (?-1666) comp. Beijing: Zhonghua Shuju, 1974.

Mingshi Yiwenzhi, Bubian, Fubian 明史藝文志、補編、附編. Beijing: Shangwu Yinshuguan, 1959.

Ming Yitong Zhi 明一統志. In Yingyin Wenyuan Ge Siku Quanshu 影印文苑閣四庫全書 (Taibei: Taiwan Shangwu Yinshuguan, 1983) vols.472-473.

Qiqing Tang Shumu 七頃堂書目. Huang Yuji 黃虞稷 (1629-1691). Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 1990.

Qixiu Leigao 七修類稿. Lang Ying 郎瑛 (1487-1566) comp. Beijing: Zhonghua Shuju, 1959.

Sanbun Jiryaku 三分事略 [Sanfen Shilüe]. In Tenri Toshokan Zenpon Sōsho: Kanseki no Bu 天理圖書館善本叢書:漢籍の部 (Tokyo: Yagi Shoten, 1980) vol.10 pp.3-130.

Sanguozhi 三國志. Chen Shou 陳壽 (233-297) comp. Beijing: Zhonghua Shuju, 1962.

Sanguozhi Pinghua 三國志平話. In Quanxiang Pinghua Wuzhong 全相平話五種 (Beijing: Wenxue Guji Kanxingshe, 1956) vol.5.

Sanguozhi Tongsu Yanyi 三國志通俗演義. Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 1980.

Sanguozhi Xiangjie 三國志詳節. Lü Zuqian 呂祖謙 (1137-1181) comp. In Donglai Xiansheng Shiqishi Xiangjie 東萊先生十七史詳節. Ming Jianyang edition published by Liu Hongyi (copy at Princeton [TB-137/1326]).

Sanguozhi Yuxi Zhuan 三國志玉璽傳. Zhengzhou: Zhongzhou Guji Chubanshe, 1986.

Shangyu Xianzhi 上餘縣志 (Guangxu 17 [1891] ed.). In Zhongguo Fangzhi Congshu (Taibei: Chengwen Chubanshe, 1966-) "Huazhong" no.63.

Shaoshi Shanfang Bicong 少室山房筆叢. Hu Yinglin 胡應麟 (1551-1602) comp. Taibei: Shijie Shuju, 1963.

Shi Tong Jianji 史通箋記. Liu Zhiji 劉知幾 (661-721) comp. Beijing: Zhonghua Shuju, 1980.

Shiwu Jiyuan 事物紀原. In Yingyin Wenyuan Ge Siku Quanshu (Taibei: Taiwan Shangwu Yinshuguan, 1983) vol.920.

Shu Jian 蜀鑒. Guo Juren 郭居仁 (Guo Yundao 郭允蹈) comp. In Yingyin Wenyuan Ge Siku Quanshu (Taibei: Taiwan Shangwu Yinshuguan, 1983) vol.352.

Shulin Qinghua 書林清話. Ye Dehui 葉德輝 comp. Beijing: Guji Chubanshe, 1957.

Shuying 書影. Zhou Lianggong 周亮工 (1612-1672) comp. Shanghai: Gudian Wenxue Chubanshe, 1957.

Songben Fangyu Shenglan 宋本方輿勝覽 (Xianchun 2 [1266] ed.). Zhu Mu 朱穆 comp. Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 1986.

Soushen Ji 搜神記. Gan Bao 干寶 (fl.317-322) comp. Beijing: Zhonghua Shuju, 1979.

Taiping Guangji 太平廣記 Li Fang 李昉 (925-996) comp. Beijing: Zhonghua Shuju, 1961.

Taying Yuan Ji 塔影園集. Gu Ling 顧苓 comp. In Yinli Zaisi Tang Congshu 殷禮在斯堂叢書 (Tokyo: Dongfang Xuehui, 1928) vol.12.

Xihu Youlan Zhiyu 西湖遊覽志餘. Tian Rucheng 田汝成 (1500-1563) comp. Beijing: Zhonghua Shuju, 1958.

Xi Xia 戲瑕. Qian Xiyan 錢希言 comp. In Baibu Congshu Jicheng 百部叢書集成 (Taibei: Yiwen Yinshuguan, 1965-1968) no.48 (Jieyue Shanfang Huichai 借月山房彙鈔) vol.97.

Xu Wenchang Yigao 徐文長逸稿. Xu Wei 徐渭 (1521-1593).

Yongchang Fuzhi 永昌府志 (Guangxu 11 [1885] ed.). In Zhongguo Fangzhi Congshu (Taibei: Chengwen Chubanshe, 1966-) "Huanan" no.28.

Youlan Jushi Dongjing Menghua Lu 幽蘭居士東京夢華錄. Meng Yuanlao 孟元老 comp. In Dongjing Menghua Lu (Wai Sizhong) (Shanghai: Shanghai Gudian Wenxue Chubanshe, 1956) pp.1-87.

Yuhang Xianzhi 餘杭縣志 (Jiaqing 13 [1808] ed.). In Zhongguo Fangzhi Congshu (Taibei: Chengwen Chubanshe, 1966-) "Huazhong" no.56.

Yupi Zizhi Tongjian Gangmu 御批資治通鑒綱目. Zhu Xi 朱熹 (1130-1200) comp. In Yingyin Wenyuan Ge Siku Quanshu (Taibei: Taiwan Shangwu Yinshuguan, 1983) vols.689-691.

Yushan Qian Zunwang Cangshu Mulu Huibian 虞山錢尊王藏書目錄匯編. Qian Zeng 錢曾 (1629-1699) comp. Shanghai: Gudian Wenxue Chubanshe, 1958.

Yuan Shi 元史. Song Lian 宋濂 (1316-1381) et al. comp. Beijing: Zhonghua Shuju, 1976.

Zhanggu Lingshi 掌固零拾. Wang Songru 王嵩儒 (1873-?) comp. Mukden: Yibao Zhai Yinshuju, 1936.

Zhuozhong Zhi 酌中志. Liu Ruoyu 劉若愚 (1584-1642) comp. In Congshu Jicheng 叢書集成 (Shanghai: Shangwu Yinshuguan, 1935-1937) vols.3966-3967.

Zizhi Tongjian 資治通鑒. Sima Guang 司馬光 (1019-1086) comp. Beijing: Guji Chubanshe, 1956.

Zizhi Tongjian Gangmu Qianbian, Zhengbian, Xubian 資治通鑒綱目前編、正編、續編. Chen Renxi 陳仁希 (1579-?) ed. Ming edition (copy at Yale [Fv2512 2543]).

Zizhi Tongjian Jieyao 資治通鑒節要. Jiajing 18-20 [1539-1541] Jianyang edition published by the Xinxian Tang 新賢堂 publishing house (copy at Escorial [G.iv.18-20]).Modern Sources

Chinese Sources

Chen Xianghua 陳翔華. "Mao Zonggang de shengnian yu Sanguozhi Yanyi Mao-pingben de Jin Shengtan Xu wenti" 毛宗崗的生年與《三國志演義》毛評本的金聖歎序問題; Wenxian 文獻 41 (1989.3): 68-86.

Chen Xin 陳新. "Xiyou Ji banben yuanliu de yige jiashe" 《西遊記》版本源流的一個假設. In Xiyou Ji Yanjiu 西遊記研究 (Nanjing: Jiangsu Guji Chubanshe, 1984) pp.190-205.

Cui Wenyin 崔文印. "Yuan Wuya kanben Shuihu Li Zhi ping bianwei" 袁無涯刊本《水滸》李贄評辨偽; Zhonghua Wenshi Luncong 中華文史論叢 14 (1980.2): 311-317.

Diao Yunzhan 刁雲展. "Luo Guanzhong de yuanji zai nali?" 羅貫中的原籍在哪裏; Sanguo Yanyi Xuekan 三國演義學刊 2 (1986): 30-37.

Fang Yanshou 方彥壽. "Jianyang Liu-shi keshu kao" 建陽劉氏刻書考 (parts 1 and 2); Wenxian 36 (1988.2): 196-228; and 37 (1988.3): 217-229.

Fang Yanshou. "Minbei Liu-shi deng shisiwei keshujia shengping kaolüe" 閩北劉氏等十四位刻書家生平考略; Wenxian 47 (1991.1): 222-230.

Fang Yanshou. "Minbei Zhan, Yu, Xiong, Cai, Huang wuxing shisanwei keshujia shengping kaolüe" 閩北詹、余、熊、蔡、黃五姓十三位刻書家生平考略; Wenxian 41 (1989.3): 233-248.

Fang Yanshou. "Mingdai keshujia Xiong Zongli shukao" 明代刻書家熊宗立述考; Wenxian 31 (1987.1): 228-243.

Feng Qiyong 馮其庸. "Lun Luo Guanzhong de shidai" 論羅貫中的時代. In Sanguo Yanyi Yanjiu Lunwen Ji 三國演義研究論文集 (Beijing: Zhonghua Shuju, 1991) pp.80-93.

Fu Xihua 傅惜華. Zhongguo Gudian Wenxue Banhua Xuanji 中國古典文學版畫選集. Shanghai: Shanghai Renmin Chubanshe, 1981.

Guan Guiquan 官桂銓. "Ming xiaoshuojia Yu Xiangdou ji Yu-shi ke xiaoshuo xiqu" 明小說家余象斗及余氏刻小說戲曲; Wenxue Yichan Zengkan 文學遺產增刊 15 (1983.9): 125-130.

He Manzi 何滿子. "Lun Mao Zonggang dui Sanguo Yanyi de pinggai" 論毛宗崗對《三國演義》的評改;Wenxue Yichan 文學遺產 1986.4: 59-63.

Hu Shiying 胡士瑩. Huaben Xiaoshuo Gailun 話本小說概論. Beijing: Zhonghua Shuju, 1980.

Hu Shiying. "Zhongguo Tongsu Xiaoshuo Shumu bu" 《中國通俗小說書目》補; in Ming-Qing Xiaoshuo Luncong 明清小說論叢 4 (1986): 153-194.

Huang Lin 黃霖. "Youguan Mao-ben Sanguo Yanyi de ruogan wenti" 有關毛本《三國演義》的若干問題. In Sanguo Yanyi Yanjiu Ji 三國演義研究集 (Chengdu: Sichuansheng Shehui Kexue Yuan, 1983) pp.326-342.

Huang Runhua 黃潤華. "Manwen fanyi xiaoshuo shulüe" 滿文翻譯小說述略; Wenxian 16 (1983): 6-23.

Huang Runhua and Wang Xiaohong 王小虹. "Manwen yiben Tangren Xiaoshuo, Liaozhai Zhiyi deng xuyan ji yiyin Sanguo Yanyi yuzhi" 滿文譯本《唐人小說》、《聊齋志異》等序言及譯音《三國演義》御旨; Wenxian 16 (1983): 1-5.

Jiang Yuanqing 蔣元卿. "Huizhou Huang-xing kegong kaolüe" 徽州黃姓刻工考略; Jianghuai Luntan 江淮論壇 1980.4: 107-112.

Jin Wenjing 金文京. "Sanguo Yanyi banben shitan" 《三國演義》版本試探; Ming-Qing Xiaoshuo Yanjiu 明清小說研究 24 (1992): 45-58.

Li Fuqing 李福清 [Boris Riftin]. "Aodili Guojia Tushuguan suocang Hanwen zhenben shumu" 奧地利國家圖書館所藏漢文珍本書目; Wenxian 52 (1992.2): 69-70.

Li Fuqing [Boris Riftin]. "Zhongguo zhanghui xiaoshuo yu huaben de Mengwen yiben" 中國章回小說與話本的蒙文譯本.

Li Lingnian 李靈年. "Luo Guanzhong wei Zhao Xie menren bianlüe" 羅貫中為趙偕門人辨略; Sanguo Yanyi Xuekan 2 (1986): 54-63.

Liu Shide 劉世德. "Zhong piben Shuihu Zhuan de kanxing niandai he banben wenti" 鍾劈本《水滸傳》的刊行年代和版本問題; Wenxian 40 (1989.2): 32.49.

Liu Cunren 劉存仁 [Liu Ts'un-yan] (1917-). "Luo Guanzhong jiangshi xiaoshuo zhi zhenwei xingzhi" 羅貫中講史小說之真偽性質. In Hefeng Tang Wenji 和風堂文集 (Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 1991) pp.1418-1515.

Liu Youzhu 劉幼竹. "Sanguozhi Tongsu Yanyi shi Yuandai zuopin" 《三國志通俗演義》是元代作品. In Sanguo Yanyi Yanjiu Ji (Chengdu: Sichuansheng Shehui Kexue Yuan, 1983) pp.296-305.

Ma Lian 馬廉. "Jiuben Sanguo Yanyi banben de diaocha" 舊本《三國演義》版本的調查; Beiping Beihai Tushuguan Yuekan 北平北海圖書館月刊 2.5 (1929): 397-401.

Ma Youyuan 馬幼垣 [Ma Yau-woon] (1940-). "Qiantuben Shuihu Zhuan sizhong jianjie" 嵌圖本《水滸傳》四種簡介. In Shuihu Lunheng 水滸論衡 (Taibei: Lianjing, 1992) pp.127-140.

Ma Youyuan. "Shuihu shushou ziliao liuzhong (wai yizhong)" 《水滸》書首資料六種(外一種). In Shuihu Lunheng (Taibei: Lianjing, 1992) pp.111-126.

Ma Youyuan. "Xiancun zuizao de jianben Shuihu Zhuan" 現存最早的簡本《水滸傳》. In Shuihu Lunheng (Taibei: Lianjing, 1992) pp.55-96.

Meng Fanren 孟繁仁. "Lugui Bu Xubian yu Luo Guanzhong zhongzhong" 《錄鬼簿續編》與羅貫中種種; Sanguo Yanyi Xuekan 2 (1986): 38-53.

Meng Fanren. "Luo Guanzhong shilun" 羅貫中試論. In Sanguo Yanyi Lunwen Ji 三國演義論文集 (Zhengzhou: Zhongzhou Guji Chubanshe, 1985) pp.340-357.

Ning Xiyuan 寧希元. "Sanguozhi Pinghua chengshu yu Jindai kao" 《三國志平話》成書于金代考; Wenxian 48 (1991.2): 29-37.

Ouyang Jian 歐陽健. "Shilun Sanguozhi Tongsu Yanyi de chengshu niandai" 試論《三國志通俗演義》的成書年代. In Sanguo Yanyi Yanjiu Ji (Chengdu: Sichuansheng Shehui Kexue Yuan, 1983) pp.280-295.

Shen Jin 沈津. "Chu Ci ji Han, Wei, Liuchao bieji" 《楚辭》及漢、魏、六朝別集; Wenxian 44 (1990.2): 189-200.

Sun Kaidi 孫楷第 (1898-1986). "Li Liweng yu Shi'er Lou" 李笠翁與《十二樓》. In Cangzhou Houji 滄州後集 (Beijing: Zhonghua Shuju, 1985) pp.151-205.

Sun Kaidi. Riben Dongjing Suojian Xiaoshuo Shumu 日本東京所見小說書目. Beijing: Renmin Wenxue Chubanshe, 1958.

Sun Kaidi. "Sanguozhi Pinghua yu Sanguozhizhan Tongsu Yanyi" 《三國志平話》與《三國志傳通俗演義》. In Cangzhou Ji 滄州集 (Beijing: Zhonghua Shuju, 1965) pp.109-120.

Sun Kaidi. Zhongguo Tongsu Xiaoshuo Shumu 中國通俗小說書目. Beijing: Renmin Wenxue Chubanshe, 1982.

Tan Zhengbi 譚正璧 and Tan Xun 譚尋. Pingtan Tongkao 評彈通考. Beijing: Zhongguo Quyi Chubanshe, 1985.

Tao Junqi 陶君起. Jingju Jumu Chutan 京劇劇目初探. Shanghai: Shanghai Wenhua Chubanshe, 1957.

Wang Changyou 王長友. "Jiajingben Sanguozhi Tongsu Yanyi xiaozizhu shi zuozhe shoubi ma?" 嘉靖本《三國志通俗演義》小字注是作者手筆嗎; Wuhan Shifan Xueyuan Xuebao 武漢師範學院學報 1983.2: 48-53.

Wang Zhongmin 王重民 [Wang Chung-min]. Zhongguo Shanbenshu Tiyao 中國善本書提要. Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 1983.

Wang Liqi 王利器. "Luo Guanzhong yu Sanguozhi Tongsu Yanyi" 羅貫中與《三國志通俗演義》. In Sanguo Yanyi Yanjiu Ji (Chengdu: Sichuansheng Shehui Kexue Yuan, 1983) pp.240-265.

Wei An 魏安 [Andrew West]. Sanguo Yanyi Banben Kao 三國演義版本考. Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 1996.

Xi Zhong 曦鐘. "Guanyu Zhong Bojing Xiansheng Piping Zhongyi Shuihu Zhuan" 關於《鍾伯敬先生批評忠義水滸傳》; Wenxian 15 (1983): 42-52.

Xiao Dongfa 肖東發. "Jianyang Yu-shi keshu kaolüe" 建陽余氏刻書考略; Wenxian 21 (1984): 230-247; 22 (1984): 195-219; and 23 (1985.1): 236-250.

Xiao Dongfa. "Mingdai xiaoshuojia keshujia Yu Xiangdou" 明代小說家刻書家余象斗; Ming-Qing Xiaoshuo Luncong 4 (1986): 195-212.

Yu Jiaxi 余嘉錫. Song Jiang Sanshiliu Ren Kaoshi 宋江三十六人考實. Beijing: Zuojia Chubanshe, 1955.

Yuan Shishuo 袁世碩. "Ming Jiajing kanben Sanguozhi Tongsu Yanyi nai Yuanren Luo Guanzhong yuanzuo" 明嘉靖刊本《三國志通俗演義》乃元人羅貫中原作. In Sanguo Yanyi Yanjiu Lunwen Ji (Beijing: Zhonghua Shuju, 1991) pp.94-108.

Zhang Bairong 張白融 (ed.). Jingju Jumu Cidian 京劇劇目詞典. Beijing: Zhongguo Xiqu Chubanshe, 1989.

Zhang Guoguang 張國光. "Sanguozhi Tongsu Yanyi chengshu yu Ming zhongye bian" 《三國志通俗演義》成書于明中葉辨. In Sanguo Yanyi Yanjiu Ji (Chengdu: Sichuansheng Shehui Kexue Yuan, 1983) pp.266-279.

Zhang Peiheng 章培恒. "Guanyu Jiajingben Sanguozhi Tongsu Yanyi xiaozhu de zuozhe" 關於嘉靖本《三國志通俗演義》小注的作者; Fudan Xuebao 復旦學報 1985.3: 173-183.

Zhang Peiheng. "Guanyu Luo Guanzhong de shengzunian" 關於羅貫中的生卒年; Wenxue Yichan 1982.3: 120-126.

Zhang Xiumin 張秀民. "Mingdai Beijing de keshu" 明代北京的刻書; Wenxian 1 (1979.1): 298-309.

Zhang Xiumin. "Mingdai Huipai banhua Huang-xing kegong kaolüe" 明代徽派板畫黃姓刻工考略; Tushuguan 圖書館 1964.1: 60-65.

Zhang Xiumin. "Mingdai Nanjing de yinshu" 明代南京的印書; Wenwu 文物 294 (1980.11): 78-83.

Zhang Xiumin. "Mingdai yinshu zuiduo de Jianning shufang" 明代印書最多的建寧書坊; Wenwu 277 (1979.6): 76-80.

Zhang Xiumin. Zhongguo Yinshua Shi 中國印刷史. Shanghai: Shanghai Renmin Chubanshe, 1989.

Zhao Jingshen 趙景深 (1902-1985). "Can-Tang Wudai Shi Yanzhuan" 殘唐五代史演傳. In Zhongguo Xiaoshuo Congkao 中國小說叢考 (Jinan: Qilu Shushe, 1980) pp.122-129.

Zheng Zhenduo 鄭振鐸 (1898-1958). "Sanguozhi Yanyi de yanhua" 《三國志演義》的演化. In Zhongguo Wenxue Yanjiu Yanjiu 中國文學研究 (Beijing: Zuojia Chubanshe, 1957) pp.166-239.

Zheng Zhenduo. "Shuihu Zhuan de yanhua" 《水滸傳》的演化. In Zhongguo Wenxue Yanjiu Yanjiu (Beijing: Zuojia Chubanshe, 1957) pp.101-157.

Zheng Zhenduo. Zhongguo Lidai Cankao Tu (Ming zhi Bu) 中國歷代參考圖(明之部). Shanghai: n.p., 1947.

Zhongguo Gudai Xiaoshuo Baike Quanshu 中國古代小說百科全書. Beijing: Zhongguo Dabaike Quanshu Chubanshe, 1993.

Zhou Cun 周邨. "Sanguo Yanyi fei Ming-Qing xiaoshuo" 《三國演義》非明清小說; Qunzhong Luncong 群眾論叢 4 (1980.3): 203-208.

Zhou Cun. "Shu Yuanren suojian Luo Guanzhong Shuihu Zhuan he Wang Shifu Xixiang Ji" 書元人所見羅貫中《水滸傳》和王實甫《西廂記》. In Sanguo Yanyi Yanjiu Lunwen Ji (Beijing: Zhonghua Shuju, 1991) pp.70-79.

Zhou Guangpei 周光培 and Jiang Xiaoda 蔣孝達. Mingdai Banke Zonglu 明代版刻綜錄. Yangzhou: Jiangsu Guangling Guji Keyinshe, 1983.

Zhou Shaoliang 周紹良. "Guan Suo kao" 關索考. In Shaoliang Conggao 紹良叢稿 (Jinan: Qilu Shushe, 1984) pp.207-222.

Zhou Shaoliang. "Tan Tangdai de Sanguo gushi" 談唐代的三國故事. In Shaoliang Conggao (Jinan: Qilu Shushe, 1984) pp.223-233.

Zhou Wu 周蕪. Huipai Banhua Shi Lunji 徽派版畫史論集. Hefei: Anhui Renmin Chubanshe, 1984.

Zhou Wu. Zhongguo Banhua Shi Tulu 中國版畫史圖錄. Shanghai: Shanghai Renmin Meishu Chubanshe, 1988.

Zhou Zhaoxin 周兆新. Sanguo Yanyi Kaoping 三國演義考評. Beijing: Beijing Daxue Chubanshe, 1990.

Zhu Yixuan 朱一玄 and Liu Yuchen 劉毓忱. Sanguo Yanyi Ziliao Huibian 三國演義資料匯編. Baihua Wenyi Chubanshe, 1983.

Zhu Yixuan and Liu Yuchen. Shuihu Zhuan Ziliao Huibian 水滸傳資料匯編. Tianjin: Baihua Wenyi Chubanshe, 1981.Japanese Sources

Nagasawa Kikuya 長澤規矩也 (1902-1980). Nagasawa Kikuya Chosaku shū 長澤規矩也著作集. Tokyo: Kyūko Shoin, 1985.

Nagasawa Kikuya. Nikkōzan Tenkaizō Shuyō Kosho Kaidai 日光山天海藏主要古書解題. Nikkō, 1966.

Nishino Tenji 西野貞治. "Sangoku Engi kenkyū to jiryō" 《三國演義》研究と資料. In Chūgoku no Hachidai Shōsetsu 中國の八大小說 (Osaka: Ōsaka Shiritsu Daigaku Chūgoku Bungaku Kenkyūshitsu, 1965) pp.105-115.

Ōgawa Tamaki 小川環樹 (1910-). "Kan Saku no densetsu sono hoka" 關索の傳說その外. In Chūgoku Shōsetsu no Kenkyū 中國小說の研究 (Tokyo: Iwanami Shoten, 1968) pp.162-172.

Ōgawa Tamaki. "Sangoku Engi no Mō Seizan hihyō bon to Ri Ryūō bon" 《三國演義》の毛聲山批評本と李笠翁本. In Chūgoku Shōsetsu no Kenkyū (Tokyo: Iwanami Shoten, 1968) pp.153-161.

Ōgawa Tamaki (trans.). Sangokushi (Sangoku Engi) 三國志(三國演義). Tokyo: Iwaname Shoten, 1973.

Ueda Nozomi 上田望. "Sangoku Engi hanbon shiron" 《三國演義》版本試論; Tōyō Buka 東洋文化 71 (1990): 151-189.European Language Sources

Brewitt-Taylor, C.H. (Trans.). Romance of the Three Kingdoms (San kuo chih yen-i). Shanghai: Kelly & Walsh, 1925.

Courant, Maurice (comp.). Bibliographie Coréenne. Paris: E. Leroux, 1894-1896.

Dudbridge, Glen. "The hundred chapter Hsi-yu chi and its early versions"; Asia Major (N.S.) 14.2 (1969): 141-191.

Durrant, Stephen. "Manchu translations of Chou Dynasty texts"; Early China 3 (Fall 1977): 52-54.

Durrant, Stephen. "Sino-Manchu translations at the Mukden court"; Journal of the American Oriental Society 99.4 (1979): 653-661.

Fuchs, Walter (comp.). Chinesische und mandjurische Handschriften und seltene Drucke. In Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland (Wiesbaden: F.Steiner, 1966) vol.12 part 1.

Gimm, Martin. "Manchu translations of Chinese novels and short stories: An attempt at an inventory"; Asia Major (3rd series) 1.2 (1988): 77-114.

Hanan, Patrick. "The text of the Chin P'ing Mei"; Asia Major (N.S.) 9.1 (1962): 1-57.

King, Gail O. (trans.). The Story of Hua Guan Suo. Tempe, Arizona: Center for Asian Studies, Arizona State University, 1989.

Liu Ts'un-yan [Liu Cunren 劉存仁] (1917-). Chinese Popular Fiction in Two London Libraries. Hong Kong: Lung Men Bookstore, 1967.

Liu Ts'un-yan. "Lo Kuan-chung and his historical romances". In Winston L.Y. Yang and Curtis P. Adkins (eds.), Critical Essays on Chinese Fiction (Hong Kong: Chinese University Press, 1980) pp.85-114.

Lu Hsun [Lu Xun 魯迅] (1881-1936). A Brief History of Chinese Fiction. Beijing: Foreign Languages Press, 1976.

McLaren, Anne. "Chantefables and the textual evolution of the San-kuo-chih yen-i"; T'oung Pao 71.4-5 (1985): 159-227.

McLaren, Anne. Ming Chantefable and the Early Chinese Novel: A Study of the Chenghua Period Cihua. PhD dissertation, Australian National University, 1983.

Pavie, Théodore (trans.). San-koué-tchy (Ilan kouroun-i pithé): Histoire des Trois Royaumes. Paris: Benjamin Duprat, 1845-1851.

Ramsey, Robert. The Languages of China. Princeton: Princeton University Press, 1987.

Roberts, Moss (trans.). The Three Kingdoms: A Historical Novel. Berkeley: University of California Press; Beijing: Foreign Languages Press, 1991.

Rolston, David (ed.). How to Read the Chinese Novel. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Simon, W. and H. Nelson. Manchu Books in London: A Union Catalogue. London: British Museum, 1977.

Wang Chung-min [Wang Zhongmin 王重民] (comp.). A Descriptive Catalog of Rare Books in the Library of Congress. Washington: Library of Congress, 1957.

West, Andrew C. Quest for the Urtext: The Textual Archaeology of The Three Kingdoms. PhD dissertation, Princeton University, 1993.

Wu, K.T. "Ming printing and printers"; Harvard Journal of Asiatic Studies 7 (1943): 203-260.Addenda (post-1996 sources)

Ueda Nozomi 上田望. "kōshi shōsetsu to rekishi sho" 講史小説と歷史書(1); Tōyō Buka Kenkyūjo Kiyō 東洋文化研究所紀要 130 (1996): 97-180.

Ceong Weon-ki 鄭元基, 80年代以後《三國志演義》研究傾向에關한考察. Masters Dissertation, Yeungnam University 嶺南大學 1998.

Shen Bojun 沈伯俊, "Guanyu Sanguo wenhua yanjiu de jige wenti" 關於三國文化研究的幾個問題; Zhonghua Wenhua Yanjiu Tongxun 中華文化研究通訊 1998.7-8.

Zhang Zhihe 张志和, "Sanguo Yanyi de zuozhe zhende shi Luo Guanzhong ma?" 《三國演义》的作者真的是羅貫中嗎?; Zhonghua Dushu Wang 中華讀書網 2001.11.8.

Zhang Zhihe, "Sanguo Yanyi de zuichu xiedingzhe ying shi nanfangren" ; .

Zhang Zongwei 張宗偉, "Qian Jiajing ben shidai Sanguo Yanyi banben tankao" 前嘉靖本時代《三國演義》版本探考; Wenxian 87 (2001.1): 185-207.Contents

BabelStone Home Page