Index of Chinese Titles (Pinyin order) in the 1999 Catalogue of Tangut Buddhist Texts in the IOM


Introduction

This is an index of Chinese titles referenced in Prof. Kychanov's 1999 Catalogue of Tangut Buddhist Monuments at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences [Каталог тангутских буддийских памятников Института востоковедения Российской Академии Наук] (Kyoto University, 1999), ordered by pinyin transcription. Clicking on a pressmark takes you to the corresponding entry in my online outline of the catalogue contents.


Chinese Title Pressmark Catalogue Number(s)
Pinyin Transcription Characters

Ā pí dá mó zhèng lǐ yǔ suí běn mǔ

阿毘達磨正理與隨本母

Tang. 305 No. 291

Ān lì zǒng jí

安立總集

Tang. 394 Nos. 666–668

Àn qiú shùn lüè jí yào lùn

岸求順略集要論

Tang. 469 No. 613

Bā míng mǎn

八明滿

Tang. 210 No. 745

Bā zhǒng cū zhòng

八種麁重

Tang. 123 No. 718

Bǎi qiān yìn tuó luó ní jīng

百千印陀羅尼經

Tang. 279 No. 274

Bǎi zì zhòu sòng shùn yào lùn

百字咒誦順要論

Tang. 278 Nos. 587–588

Bǎo dà dǐng zhù

寶大頂註

Tang. 360 No. 492

Bǎo zàng lùn

寶藏論

Tang. 359 No. 301

Běn fó huì děng zhī míng sòng lǐ bài zuì chàn shùn yào lùn

本佛會等之名誦禮拜罪懺順要論

Tang. 178 Nos. 561–562

Bù dòng fó suí gōng yǎng cì

不動佛隨供養次

Tang. 275 No. 681

Bù dòng fó suí guǎng dà gōng yǎng gēn

不動佛隨廣大供養根

Tang. 273 No. 694

Bù dòng fó suí zhōng rào zuò shùn

不動佛隨中繞作順

Tang. 274 No. 543

Bù dòng zǒng chí

不動總持

Tang. 276 No. 368

Bù èr jiě huì pǐn

不二解慧品

Tang. 480 No. 705

Chá rù shùn jì yàn zhuāng yán sòng

察入順記驗莊嚴頌

Tang. 314 No. 448

Chán xiū yào lùn

禪修要論

Tang. 291 No. 590

Chán yuán

禪源

Tang. 292 No. 749

Cháng ā hán jīng

長阿含經

Tang. 429 No. 2

Cháng zuò kě fǎ shì lüè jiě jì

常作可法事略解記

Tang. 317 No. 648

Cháng zuò kě fǎ shì

常作可法事

Tang. 316 No. 520

Chì suí guǎng dà sān bǎo gōng yǎng wéi shùn

勅隨廣大三寶供養為順

Tang. 212 No. 539

Cí bēi dào cháng zuì chàn fǎ

慈悲道場罪懺法

Tang. 281 Nos. 307–316

Cì liù fǎ gōng yǎng gēn shàn

次六法供養根善

Tang. 277 No. 695

Cǐ yú yǐ dào sēng yú suí guī shùn

此於已到僧於隨歸順

Tang. 452 No. 551

Cì zhì fó qǐng

次智佛請

Tang. 427 No. 761

Dà bān niè pán jīng

大般涅槃經

Tang. 335 Nos. 110–117

Dà bǎo jī jīng

大寶積經

Tang. 357 Nos. 97–102

Dà bēi xīn tuó luó ní jīng

大悲心陀羅尼經

Tang. 329 No. 237

Dà bō rě bō luó mì duō jīng

大般若波羅蜜多經

Tang. 334 Nos. 8–19

Dà chéng shèng shòu wú liáng jīng

大乘聖壽無量經

Tang. 342 Nos. 193–195

Dà fāng děng dà jí jīng

大方等大集經

Tang. 351 No. 118

Dà fāng guǎng fó huá yán jīng pǔ xián xíng yuàn pǐn

大方廣佛華嚴經普賢行願品

Tang. 350 Nos. 92–96

Dà fāng guǎng fó huá yán jīng zhù yóu yì shì bǔ

大方廣佛華嚴經註由義釋補

Tang. 349 No. 491

Dà fāng guǎng fó huá yán jīng

大方廣佛華嚴經

Tang. 349 Nos. 84–90

Dà fèng huáng kōng míng zhù

大鳳凰空明註

Tang. 358 Nos. 497–498

Dà gài bái mǔ zhī hù mó fǎ shì

大蓋白母之護摩法事

Tang. 332 No. 521

Dà gài bái mǔ zhī sān miàn bā shǒu gōng yǎng shùn jì

大蓋白母之三面八手供養順記

Tang. 331 No. 632

Dà gài bái mǔ zhī suí guó shè hù shùn yào lùn

大蓋白母之隨國舍護順要論

Tang. 330 No. 595

Dà gài bái mǔ zhī zǒng chí sòng shùn yào lùn

大蓋白母之總持誦順要論

Tang. 333 Nos. 596–598

Dà hán lín jīng

大寒林經

Tang. 343 Nos. 275–284

Dà mì zhòu shòu chí jīng

大密咒受持經

Tang. 328, 344 Nos. 362–367

Dá mó dà shī xīn guān běn mǔ

達磨大師心觀本母

Tang. 400 No. 435

Dà qiān guó shǒu hù jí xiáng sòng

大千國守護吉祥頌

Tang. 477 No. 450

Dà shèng ā pí dá mó běn mǔ

大乘阿毘達磨本母

Tang. 341 No. 295

Dà shèng bǎi fǎ míng jìng jí zhī yào shì yì xiǎn

大乘百法明鏡集之要釋義顯

Tang. 339 No. 502

Dà shèng bǎi fǎ míng jìng jí

大乘百法明鏡集

Tang. 338 No. 296

Dà shèng bǎi fǎ míng mén běn mǔ lüè shì

大乘百法明門本母略釋

Tang. 337 No. 300

Dà shèng liù jí zhōng dào zhī zhuāng yán zhèng xìng xuān jù bǎo dà hòu huǐ

大乘六集中道之莊嚴正性宣具寶大後悔

Tang. 418 No. 758

Dà shèng mò yǒu zhě dào zhōng rù shùn dà bǎo jù jí yào lùn

大乘默有者道中入順大寶聚集要論

Tang. 340 Nos. 599–600

Dà shī lóng shù ruǐ zhēn zhī xíng wǎng

大師龍樹蕊真之行往

Tang. 336 No. 755

Dà shī zǐ sì yè huá zhù

大師子四業華註

Tang. 356 No. 496

Dà shǒu yìn dìng yǐn dǎo lüè wén

大手印定引導略文

Tang. 347 No. 649

Dà shǒu yìn yú hé jiā guò … miè zhū yào lùn

大手印於合加過…滅誅要論

Tang. 447 No. 611

Dà shǒu yìn zhí rù yào lùn

大手印直入要論

Tang. 346 Nos. 600a, 601

Dà shǒu yìn zhī sān zhǒng yì pì

大手印之三種義譬

Tang. 348 No. 503

Dà táng sān zàng xī tiān

大唐三藏西天

Tang. 327 No. 754

Dà xū kōng zhì xiǎn zhù

大虚空智顯註

Tang. 355 No. 495

Dà yìn jiū jìng yào jí

大印究境要集

Tang. 345 Nos. 661–665

Dà zhì dù běn mǔ

大智度本母

Tang. 353 No. 290

Dà zhuāng yán běn mǔ juàn jīng

大莊嚴本母卷經

Tang. 352 No. 7

Dà zì zhǔ zhī gōng shùn shǒu qǔ cì

大自主之供順手取次

Tang. 354 No. 683

Dào guǒ yǔ lù jīn gāng wáng jù zhī jiě jù jì

道果語錄金剛王句之解具記

Tang. 251 Nos. 386–387

Dào zhī jiàn xiū zhǐ shùn yào lùn

道之間休止順要論

Tang. 252 No. 574

Dé wáng bù wén zhī guǎng gōng shùn

德王不文之廣供順

Tang. 237 No. 540

Děng chí jí pǐn

等持集品

Tang. 307 Nos. 409–410

Děng chí yǐ sì zhǔ chéng shùn

等持以四主承順

Tang. 308 No. 547

Dēng yào sān

燈要三

Tang. 368 No. 756

Dìng dào jiǔ

定道久

Tang. 297 No. 750

Dǐng zūn xiāng shèng fó mǔ děng zhī gōng yǎng zuì chàn wéi shùn

頂尊相勝佛母等之供養罪懺為順

Tang. 106 No. 535

Dǐng zūn xiāng shèng fó mǔ gōng yǎng gēn

頂尊相勝佛母供養根

Tang. 107 No. 392

Dǐng zūn xiāng shèng fó mǔ zhī qiān shǔ zì jì wéi shùn

頂尊相勝佛母之千數自記為順

Tang. 108 No. 536

Dǐng zūn xiāng shèng zǒng chí gōng dé yùn jí

頂尊相勝總持功德韻集

Tang. 109 Nos. 654–658

Dǐng zūn zǒng chí

頂尊總持

Tang. 109 Nos. 431–432

Èr dì yú rù shùn běn mǔ zhī yì jiě jì

二諦於入順本母之義解記

Tang. 198 No. 619

Èr dì yú rù shùn

二諦於入順

Tang. 197 Nos. 405–408

Èr shí qī pǐn zhī xiǎn shū

二十七品之顯疏

Tang. 199 No. 494

Èr shí wěi shí jì

二十唯識記

Tang. 200 Nos. 298–299

Èr shí yī zhǒng xíng

二十一種行

Tang. 201 Nos. 735–741

Fān yán jīn gāng wáng chéng gēn

番言金剛王乘根

Tang. 293 No. 697

Fān yán shèng dà chéng dà qiān guó shǒu hù jīng

番言聖大乘大千國守護經

Tang. 449 No. 229

Fān yán shèng guān zì zhǔ qiān yǎn qiān shǒu zhī gōng shùn

番言聖觀自主千眼千手之供順

Tang. 295 No. 544

Fān yán shèng huì bǐ àn dào gōng dé bǎo jí

番言勝慧彼岸到功德寶集

Tang. 294 No. 659

Fēng qì xīn yú rù shùn

風氣心於入順

Tang. 425 Nos. 549–550

Fó běn xíng jí jīng

佛本行集經

Tang. 135 No. 6

Fó děng qián qī yè sòng

佛等前七葉頌

Tang. 496 No. 453

Fó dǐng xīn shì yīn guān pú sà bìng zhì shēng fǎ jīng

佛頂心世音觀菩薩病治生法經

Tang. 131 No. 331

Fó dǐng xīn shì yīn guān pú sà dà tuó luó ní jīng

佛頂心世音觀菩薩大陀羅尼經

Tang. 132 Nos. 332–334

Fó dǐng xīn shì yīn guān pú sà jīng

佛頂心世音觀菩薩經

Tang. 130 Nos. 325–330

Fó dǐng xīn tuó luó ní jīng

佛頂心陀羅尼經

Tang. 133 Nos. 335–340

Fó qián shāo xiāng sòng

佛前燒香頌

Tang. 134 Nos. 443–444

Fó shuō ā bí dì yù pò huài zhì jù tuó luó ní jīng

佛説阿鼻地獄破壞智炬陀羅尼經

Tang. 149 No. 286

Fó shuō bǎo yǔ jīng

佛説寶雨經

Tang. 153 No. 165

Fó shuō bìng jí chú jīng

佛説病疾除經

Tang. 162 No. 270

Fó shuō cháng ā hán jīng

佛説長阿含經

Tang. 165 No. 1

Fó shuō dà fāng guǎng shàn qiǎo fāng biàn jīng

佛説大方廣善巧方便經

Tang. 160 No. 105

Fó shuō dà rén bā jué jīng

佛説大人八覺經

Tang. 152 No. 190

Fó shuō dà wēi dé chì guāng zhū xīng xiù diào fú zāi xiāo jí xiáng tuó luó ní jīng

佛説大威德熾光諸星宿調伏災消吉祥陀羅尼經

Tang. 157 Nos. 196–197

Fó shuō ē mí tuó jīng

佛説阿彌陀經

Tang. 147 Nos. 106–109

Fó shuō fó mǔ sān fǎ zàng chū shēng bō rě bō luó mì duō jīng

佛説佛母三法藏出生般若波羅蜜多經

Tang. 164 Nos. 22–31

Fó shuō fù mǔ ēn zhòng jīng

佛説父母恩重經

Tang. 150 Nos. 181–185

Fó shuō gān lù jīng

佛説甘露經

Tang. 156 No. 269

Fó shuō gāng chuāng bìng zhì jīng

佛説肛瘡病治經

Tang. 148 No. 271

Fó shuō jīn guāng tóng zǐ jīng

佛説金光童子經

Tang. 431 No. 353

Fó shuō jīn lún fó dǐng dà wēi dé chì shèng guāng rú lái tuó luó ní jīng

佛説金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經

Tang. 144 Nos. 198–199

Fó shuō pǔ zhào bō rě bō luó mì duō jīng

佛説普照般若波羅蜜多經

Tang. 159 No. 64

Fó shuō rú lái yī qiē zǒng xī shè shòu sān shí wǔ fó chàn fǎ shì

佛説如來一切總悉攝受三十五佛懺法事

Tang. 136 Nos. 513–518

Fó shuō shèng dà chéng sān guī yī jīng

佛説聖大乘三歸依經

Tang. 141 Nos. 382–383

Fó shuō shèng fó mǔ bān ruò sòng chí shùn yào lùn

佛説聖佛母般若誦持順要論

Tang. 140 No. 558

Fó shuō shèng fó mǔ bān ruò xīn jīng sòng chí shùn yào lùn

佛説聖佛母般若心經誦持順要論

Tang. 68 Nos. 552–553

Fó shuō shèng fó mǔ bō rě bō luó mì duō xīn jīng

佛説聖佛母般若波羅蜜多心經

Tang. 138, 139 Nos. 70–77

Fó shuō shēng lái jīng

佛説生來經

Tang. 161 Nos. 343–345

Fó shuō shèng xīng mǔ tuó luó ní jīng

佛説聖星母陀羅尼經

Tang. 142 Nos. 259–267

Fó shuō shì dì bō rě bō luó mì duō jīng

佛説釋帝般若波羅蜜多經

Tang. 143 No. 69

Fó shuō shòu cháng jīng

佛説壽長經

Tang. 158 Nos. 341–342

Fó shuō shòu wú liáng fó guān jīng gāo yào shū

佛説壽無量佛觀經膏藥疏

Tang. 321 No. 297

Fó shuō sì rén shì jiàn chū xiàn jīng

佛説四人世間出現經

Tang. 146 No. 5

Fó shuō zéi nàn chú xiū lìng tuó luó ní jīng

佛説賊難除休令陀羅尼經

Tang. 145 No. 287

Fó shuō zhāi jīng

佛説齋經

Tang. 163 No. 4

Fó shuō zhān pó bǐ qiū jīng

佛説瞻婆比丘經

Tang. 154 No. 3

Fó shuō zhàng gài chú pú sà wèn jīng

佛説障蓋除菩薩問經

Tang. 411 No. 350

Fó shuō zhū fó jīng

佛説諸佛經

Tang. 151 No. 119

Fù qīng shuō qǔ fǎ shì

復清説取法事

Tang. 486 No. 525

Fú zàng biàn huà jiě jiàn

伏藏變化解鍵

Tang. 203 No. 743

Gài bái mǔ suí shí shī fǎ shì yào lùn

蓋白母隨食施法事要論

Tang. 173 No. 560

Gēn běn yī qiē yǒu shuō bù bǎi yī jié mó

根本一切有説部百一羯磨

Tang. 177 No. 289

Gēn běn yī qiē yǒu shuō bù mù dé jiā

根本一切有説部目得迦

Tang. 176 No. 288

Gòng wán dào cì

共丸道次

Tang. 206 No. 677

Gòu wú jìng guāng zǒng chí zhòu yán

垢無淨光總持咒言

Tang. 390 No. 434

Gòu wú jìng guāng zǒng chí

垢無淨光總持

Tang. 389 Nos. 232–233

Guān mí lè pú sà zú zhī huáng shàng shēng guān jīng

觀彌勒菩薩足知皇上生觀經

Tang. 320 Nos. 149–158

Guǎng dà gōng yǎng diǎn yī bù

廣大供養典一部

Tang. 361 No. 712

Hài mǔ ěr chuán jì wén

亥母耳傳記文

Tang. 406 No. 652

Hài mǔ gōng yǎng gēn yī bù

亥母供養根一部

Tang. 188 No. 710

Hé nán péi xiū chán shī yuàn suí jí

和南裴休禪師緣隨集

Tang. 398 No. 669

Hóng zhōu zōng shī jiào yí

洪州宗師教儀

Tang. 111 No. 715

Hóng zhōu zōng shī qù zhù kāi míng yào jì

洪州宗師趣註開明要記

Tang. 112 No. 617

Hòu rè fó míng sòng jìng

後熱佛名誦鏡

Tang. 485 No. 753

Hū jīn gāng wáng běn xù zhī jì

呼金剛王本續之記

Tang. 326 Nos. 354–355

Hù mó fǎ shì yuē

護摩法事曰

Tang. 110 No. 714

Hū wáng jiǔ fó zhōng rào suí zhǔ chéng shùn cì

呼王九佛中繞隨主承順次

Tang. 327 No. 682

Huá yán fǎ jiè guān gàn

華嚴法界觀幹

Tang. 324 No. 305

Huá yán jīn shī zǐ zhāng

華嚴金師子章

Tang. 323 No. 304

Huài yǒu chū jí xiáng pǔ xián zhī lǐ bài

壞有出吉祥普賢之禮拜

Tang. 403 No. 527

Huài yǒu chū jīn gāng wáng hài mǔ zhī lǐ bài

壞有出金剛王亥母之禮拜

Tang. 414 No. 528

Huài yǒu chū shèng róu jí xiáng zhī shè shòu zàn xiǎn

壞有出聖柔吉祥之攝受讚顯

Tang. 402 No. 455

Huài yǒu dù mǔ shèng huì bǐ àn dào xīn jīng

壞有渡母勝慧彼岸到心經

Tang. 401 Nos. 356–361

Huì běn fān zhōng yǐ rù zuò cháng zuì chàn

慧本番中已入作常罪懺

Tang. 208 No. 744

Huì běn fān zuì chàn gēn

慧本番罪懺根

Tang. 207 No. 690

Jí bì yī chéng yuán míng xīn yì

集畢一乘圓明心義

Tang. 183 No. 501

Jí pǐn

集品

Tang. 181 No. 702

Jí sòng

集頌

Tang. 92 Nos. 440–442

Jí xiáng fǎ hù dà jí zhǔ qiú

吉祥法護大集主求

Tang. 442 No. 763

Jí xiáng shàng lè lún suí shī zǐ wò yǐ dìng zhèng xiū shùn yào lùn

吉祥上樂輪隨獅子臥以定正修順要論

Tang. 126 No. 555

Jí xiáng shàng lè lún suí yé xī jiū xī zì zhòu yǐ qián zūn xí wéi shí guò dù dìng rù shùn yào lùn

吉祥上樂輪隨耶稀鳩稀字咒以前尊習為識過渡定入順要論

Tang. 128 Nos. 556–557

Jí xiáng shàng lè lún suí zhōng yǒu shēn dìng rù shùn cì

吉祥上樂輪隨中有身定入順次

Tang. 126 Nos. 672–674

Jí xiáng shàng lè lún suí zhōng yǒu shēn dìng rù shùn yào lùn zhī yào fāng jiě shì shùn

吉祥上樂輪隨中有身定入順要論之要方解釋順

Tang. 127 No. 537

Jí yǒu è qù jìng lìng běn duàn gāng

吉有惡趣淨令本斷綱

Tang. 309 No. 708

Jí yǒu shì zūn zhī zǒng chí jǐn mó duàn shī tiáo fú shùn

吉有世尊之總持緊魔斷施調伏順

Tang. 129 No. 538

Jiā zài dà shī jué hǎi yuàn míng jìng lüè hòu wén

家在大師覺海院明鏡略後文

Tang. 412 No. 653

Jiàn shùn …

見順…

Tang. 290 No. 748

Jiàn shùn fú wén

見順伏文

Tang. 289 No. 430

Jiě tuō dào suí zhǔ chéng lìng shùn yào lùn

解脱道隨主承令順要論

Tang. 89 No. 554

Jīn chì lóng wáng gōng shùn

金翅龍王供順

Tang. 375 No. 548

Jīn gāng bān ruò gàn xiàn jīng róng yì jiě jí lüè jì

金剛般若幹限經頌義解集略記

Tang. 387 Nos. 634–635

Jīn gāng bān ruò lüè jì wén

金剛般若略記文

Tang. 383 No. 650

Jīn gāng bō rě bō luó mì duō jīng

金剛般若波羅蜜多經

Tang. 386 Nos. 34–63

Jīn gāng bō rě yì jiě jì

金剛般若義解記

Tang. 385 No. 324

Jīn gāng guāng qī fó xiǎn wéi fǎ shì

金剛光七佛顯圍法事

Tang. 456 No. 522

Jīn gāng jīng jí

金剛經集

Tang. 382 No. 660

Jīn gāng jīng

金剛經

Tang. 381 No. 33

Jīn gāng wáng chéng gēn fàn duò

金剛王乘根犯墮

Tang. 448 No. 764

Jīn gāng wáng chéng shí sì zhǒng gēn fàn duò

金剛王乘十四種根犯墮

Tang. 468 No. 765

Jīn gāng wáng dēng jù xīn zhōng suǒ chí kě

金剛王燈炬心中所持可

Tang. 269 No. 433

Jīn gāng wáng hài mǔ suí jí liǎo dìng zuò shùn yào lùn

金剛王亥母隨集了定作順要論

Tang. 256 No. 577

Jīn gāng wáng hài mǔ suí jìng píng yǐ qīn sòng zuò shùn

金剛王亥母隨淨瓶以親誦作順

Tang. 260 No. 541

Jīn gāng wáng hài mǔ suí lüè hù mó zuò shùn yào lùn

金剛王亥母隨略護摩作順要論

Tang. 259 No. 580

Jīn gāng wáng hài mǔ suí miàn shǒu děng xǐ zǎo shùn yào lùn

金剛王亥母隨面手等洗澡順要論

Tang. 262 No. 583

Jīn gāng wáng hài mǔ suí rì yè yuàn fā jiào qiú shùn yào lùn

金剛王亥母隨日夜願發教求順要論

Tang. 255 Nos. 575–576

Jīn gāng wáng hài mǔ suí shí yǐn shòu chéng shùn yào lùn

金剛王亥母隨食飲受承順要論

Tang. 257 No. 578

Jīn gāng wáng hài mǔ suí shuì mián zuò shùn yào lùn

金剛王亥母隨睡眠作順要論

Tang. 258 No. 579

Jīn gāng wáng hài mǔ yú jiē xī zuì chàn lùn

金剛王亥母於皆悉罪懺論

Tang. 263 No. 584

Jīn gāng wáng hài mǔ yú shí shī fèng shùn yào lùn

金剛王亥母於食施奉順要論

Tang. 261 Nos. 581–582

Jīn gāng wáng hài mǔ zhī rán shī fǎ shì

金剛王亥母之燃施法事

Tang. 459 No. 523

Jīn gāng wáng kōng xíng yù mǔ zhī gōng shùn yào lùn

金剛王空行愈母之供順要論

Tang. 268 No. 586

Jīn gāng wáng mò yǒu mǔ suí jí lún qiú jì zuò shùn cì

金剛王默有母隨集輪求記作順次

Tang. 266 No. 680

Jīn gāng wáng mò yǒu mǔ suí zhì huǒ gōng zào shùn yào lùn

金剛王默有母隨智火恭造順要論

Tang. 264 No. 585

Jīn gāng wáng mò yǒu mǔ zhī sī dìng zuò shùn

金剛王默有母之思定作順

Tang. 266 No. 542

Jīn gāng wáng tǐ zhōng rào zhī jiā zàn shí sì sòng

金剛王體中繞之加讚十四頌

Tang. 267 No. 445

Jīn gāng wáng yǒng shí dà xū xiǎn sòng

金剛王勇識大虚顯頌

Tang. 270 No. 446

Jīn guāng míng zǒng chí jīng

金光明總持經

Tang. 377 Nos. 347–348

Jīn guāng míng zuì shèng wáng jīng

金光明最勝王經

Tang. 376 Nos. 166–180

Jìn zhù bā zhāi jiè wén

近住八齋戒文

Tang. 105 Nos. 641–642

Jìng pǔ xīn xìn dìng liù yì wén

淨普心信定六義文

Tang. 391 No. 651

Jìng tǔ shēng qiú shùn yào lùn

淨土生求順要論

Tang. 393 Nos. 319–320

Jìng tǔ shí yí lùn

淨土十疑論

Tang. 392 Nos. 436–437

Jìng

Tang. 413 No. 752

Jù lún gōng yǎng zuò cì dì

聚輪供養作次第

Tang. 182 No. 384

Kǔ nàn jǐ bá tuó luó ní jīng

苦難濟拔陀羅尼經

Tang. 298 No. 285

Liù dào gēn

六道根

Tang. 374 No. 189

Liù fǎ hùn yuán dào cì

六法混圓道次

Tang. 354 Nos. 684–685

Liù fǎ zì tǐ yào lùn

六法自體要論

Tang. 371 Nos. 602–605

Liù hōng yào lùn

六吽要論

Tang. 369 No. 253

Liú yī bō zhī hòu yì

留伊波之後義

Tang. 432 No. 504

Liù yòu mǔ gōng yǎng gēn

六幼母供養根

Tang. 370 No. 698

Mèng jiàn yǐ jué zhèng shùn biàn shēn dìng yào lùn

夢見以覺証順變身定要論

Tang. 209 No. 564

Mì mì gōng yǎng gēn

秘密供養根

Tang. 185 No. 192

Miào chuāng kāi gēn

廟窗開根

Tang. 482 No. 699

Miào fǎ lián huá jīng shì yīn guān pú sà pǔ mén pǐn

妙法蓮華經世音觀菩薩普門品

Tang. 219 Nos. 82–83

Miào fǎ lián huá jīng

妙法蓮華經

Tang. 218 Nos. 78–80

Miào fǎ lián huá xīn jīng

妙法蓮華心經

Tang. 430 No. 81

Miào fǎ shèng shèng zhù jīng

妙法聖勝住經

Tang. 216 No. 188

Míng shàn xiāng jiā zàn

名善相加讚

Tang. 479 No. 456

Míng yì jiě tuō jīng zhī gāng

明異解脱經之綱

Tang. 272 No. 707

Mó hē bō rě bō luó mì duō xīn jīng

摩訶般若波羅蜜多心經

Tang. 253 No. 20

Mò yǒu mǔ suí dà shǒu yìn cūn shī zuò yào lùn

默有母隨大手印村施作要論

Tang. 417 No. 607

Mò yǒu zhě suí shèng zhù lìng shùn yào lùn

默有者隨勝住令順要論

Tang. 223 No. 567

Mò yǒu zì xīn zì liàn yào lùn

默有自心自戀要論

Tang. 222 No. 566

Niàn dìng bǎi zì děng yào lùn

念定百字等要論

Tang. 476 No. 615

Niàn dìng hài jué yào lùn

念定害絶要論

Tang. 415 No. 606

Pú sà mó hē sà xī zhǎng duì sòng yǐ fó zàn

菩薩摩訶薩膝掌對頌以佛讚

Tang. 191 No. 454

Pú sà yè jì

菩薩業記

Tang. 242 No. 91

Pú sà yè kōng dù jì

菩薩業空渡記

Tang. 244 No. 628

Pú sà yè xiān lù

菩薩業先錄

Tang. 243 No. 747

Pú sà yè zhī èr jiē gāng

菩薩業之二節綱

Tang. 245 No. 706

Pú tí xīn fā fǎ shì zhī zhū gēn

菩提心發法事之諸根

Tang. 114 No. 411

Pú tí xīn fā shùn yì cháng zuò kě fǎ shì

菩提心發順亦常作可法事

Tang. 115 Nos. 508–511

Pú tí xīn jí cháng zuò dāng fǎ shì mén yī yuàn jì wén hé

菩提心及常作當法事門一院記文合

Tang. 117 Nos. 643–644

Pú tí xīn jiǔ cháng zuò kě fǎ shì

菩提心久常作可法事

Tang. 116 Nos. 412–420

Pú tí xīn zhī niàn dìng

菩提心之念定

Tang. 113 No. 388

Pú tí xīn

菩提心

Tang. 113 No. 716

Pú tí yǒng shí dà yǒng shí bù jià pú sà zhòng zhī guī yī lǐ bài

菩提勇識大勇識不價菩薩衆之歸依禮拜

Tang. 122 No. 526

Pú tí yǒng shí xué suǒ dào jí guǒ yǔ yī shùn shàng fǎ

菩提勇識學所道及果與一順上法

Tang. 121 No. 512

Pú tí yǒng shí xué suǒ dào jí guǒ yǔ yī shùn xiǎn shì bǎo jù

菩提勇識學所道及果與一順顯釋寶炬

Tang. 120 Nos. 458–486

Pú tí yǒng shí zhī yè yú rù shùn jì

菩提勇識之業於入順記

Tang. 119 Nos. 403–404

Pú tí yǒng shí zhī yè zhōng rù shùn

菩提勇識之業中入順

Tang. 118 Nos. 400–402

Qī fó bā pú sà suǒ shuō dà tuó luó ní shén zhòu jīng

七佛八菩薩所説大陀羅尼神咒經

Tang. 220 No. 272

Qī fó shuō shén zhòu jīng

七佛説神咒經

Tang. 422 No. 273

Qī zhǒng dào kǒng yǐ sì zhǒng yào yì jù

七種道恐以四種要義句

Tang. 455 No. 505

Qī zhǒng gōng dé tán

七種功德譚

Tang. 221 No. 421

Qín zǐ qián jīn ri̯e kə pa shī zuò dào dào yǐ yào lùn

禽子前今 ri̯e kə pa 師作道到已要論

Tang. 450 No. 612

Rén wáng guó hù bō rě bō luó mì duō jīng

仁王國護般若波羅蜜多經

Tang. 318, 104 Nos. 65–67

Rú lái yī qiē zhī bǎi zì yào lùn

如來一切之百字要論

Tang. 195 No. 292

Rú lái yīng gōng zhēn shí bì jìng zhèng jué è qù yī qiē zhēn jìng lìng wēi dé wáng shì

如來應供真實畢竟正覺惡趣一切真淨令威德王釋

Tang. 196 No. 389

Ruì xiāng chá shùn zuì zhōng dé … yào lùn

瑞相察順最中得…要論

Tang. 484 No. 616

Ruò zhái

弱宅

Tang. 202 No. 742

Samadhi zhī xiū cì

Samadhi 之修次

Tang. 94 No. 671

Sān bǎo jiā zàn sòng

三寶加讚頌

Tang. 303 No. 447

Sān chéng fán jué shùn

三乘煩決順

Tang. 302 Nos. 545–546

Sān gè chàn zuì sòng

三個懺罪頌

Tang. 488 No. 452

Sān guān jiǔ mén … jiàn wén

三觀九門…鍵文

Tang. 304 No. 647

Sān shēn hài mǔ zhī lüè jì

三身亥母之略記

Tang. 299 No. 631

Sān shēn jiǔ chéng xiǎn zhù

三身九乘顯註

Tang. 416 No. 493

Sān shí wǔ fó děng tóng shí sān bù

三十五佛等同十三部

Tang. 483 No. 713

Sān shí wǔ fó suí chàn huǐ yào lùn

三十五佛隨懺悔要論

Tang. 301 No. 103

Sè hēi tiān mǔ qiú shùn cì shuō jì

色黑天母求順次説記

Tang. 481 No. 640

Shēn guǎng shuāng rù qī zhī fǎ shì

深廣雙入七枝法事

Tang. 284 No. 519

Shēn zhōng wéi yú yī yǐ sì zhǔ shòu shùn guǎng gēn

身中圍於依以四主受順廣根

Tang. 88 Nos. 688–689

Shèng dà chéng dà qiān guó shǒu hù jīng

聖大乘大千國守護經

Tang. 74 Nos. 214–228

Shèng dà chéng dà qiān guó shǒu hù jīng

聖大乘大千國守護經

Tang. 249 No. 230

Shèng dà chéng lì yǒu luó suǒ zhī yāng zhèng jīng

聖大乘利有羅索之央正經

Tang. 423 No. 352

Shèng dà qiú jì

聖大求記

Tang. 471 No. 639

Shèng dà wù yīn wáng qiú suí jiē dé jīng

聖大悟蔭王求隨皆得經

Tang. 76 Nos. 239–252

Shèng dù bá mǔ bēi gǎn qīng qīng fēn míng yuē wéi shì zhī lún yuán zhōng rù shùn fǎ shì

聖渡拔母悲感清清分明曰為事枝輪圓中入順法事

Tang. 465 No. 524

Shèng duō wén tiān wáng zhī bǎo zàng běn xù suí yī yuàn shí bā bù gōng shùn

聖多聞天王之寶藏本續隨一院十八部供順

Tang. 79 Nos. 530–531

Shèng fǎ xiǎn shèng běn mǔ

聖法顯盛本母

Tang. 80 No. 294

Shèng guān zì zhǔ dà bēi xīn suí rán shī fǎ shì

聖觀自主大悲心隨燃施法事

Tang. 86 No. 507

Shèng guān zì zhǔ dà bēi xīn zǒng chí gōng dé jīng yùn jí

聖觀自主大悲心總持功德經韻集

Tang. 83 No. 369

Shèng guān zì zhǔ dà rén xīn qiú shùn

聖觀自主大仁心求順

Tang. 87 No. 533

Shèng guān zì zhǔ yì suí lún yào lùn shǒu pèi dìng cì

聖觀自主意隨輪要論手轡定次

Tang. 84 No. 670

Shèng guān zì zhǔ zhī èr shí qī zhǒng yào lùn wéi shì

聖觀自主之二十七種要論為事

Tang. 85 No. 506

Shèng guān zì zhǔ zhī yīn dà gōng yǎng jìng huì wéi shùn

聖觀自主之因大供養淨會為順

Tang. 82 No. 532

Shèng guǎng dà bǎo lóu gé shàn zhù miào mì mì wēi wáng zǒng chí jīng

聖廣大寶樓閣善住妙祕密微王總持經

Tang. 73 No. 231

Shèng huài yǒu dù mǔ shèng huì bǐ àn dào zhī zhōng xīn yuē dà chéng zhī jīng

聖壞有渡母勝慧彼岸到之中心曰大乘之經

Tang. 72 No. 381

Shèng huì bǐ àn dào bā qiān sòng zhōng shòu chí gōng dé shuō

勝慧彼岸到八千頌中受持功德説

Tang. 102 No. 370

Shèng huì bǐ àn dào yào lùn jiào xué xiàn liáng jiě zhuāng yán lùn xiǎn sòng

勝慧彼岸到要論教學現量解莊嚴論顯頌

Tang. 101 Nos. 393–399

Shèng huì bǐ àn dào yào lùn jiào xué xiàn liáng jiě zhuāng yán zhù shì shū

勝慧彼岸到要論教學現量解莊嚴註釋疏

Tang. 96 No. 500

Shèng huì bǐ àn dào zhī shì míng

勝慧彼岸到之釋明

Tang. 98 No. 457

Shèng huǒ yǐ dà ān yǔ … hùn lìng shùn yào lùn

盛火以大安與…混令順要論

Tang. 285 No. 589

Shèng jīn gāng wáng néng duàn shèng huì bǐ àn dào dà chéng jīng

聖金剛王能斷勝慧彼岸到大乘經

Tang. 81 No. 380

Shèng kōng xíng mǔ jīn gāng wáng shè xù zhī xiāng shuō shū

聖空行母金剛王舍續之相説疏

Tang. 71 No. 499

Shèng liù zì shòu zēng dà yīn wáng tuó luó ní jīng

聖六字壽增大蔭王陀羅尼經

Tang. 77 Nos. 234–236

Shèng mó lì tiān mǔ zǒng chí

聖摩利天母總持

Tang. 83 No. 258

Shèng róu jí xiáng zhī jiā zàn

聖柔吉祥之加讚

Tang. 64 No. 390

Shèng róu jí xiáng zhī míng zhēn shí sòng

聖柔吉祥之名真實誦

Tang. 63 Nos. 254–257

Shèng rú lái yī qiē zhī dǐng mán zhōng chū sǎn bái fó mǔ tā zhě wú dà huán zhuǎn míng zhòu dà yīn wáng zǒng chí

聖如來一切之頂鬘中出傘白佛母他者無大還轉明咒大蔭王總持

Tang. 70 No. 200

Shèng shèng huì bǐ àn dào bā qiān jīng

聖勝慧彼岸到八千經

Tang. 67 No. 21

Shèng shèng huì bǐ àn dào gōng dé bǎo sòng yuē

聖勝慧彼岸到功德寶頌曰

Tang. 66 Nos. 371–379

Shèng shèng huì bǐ àn dào jí sòng

聖勝慧彼岸到集頌

Tang. 65 No. 32

Shèng xīng mǔ zhōng dào fǎ shì gōng yǎng gēn

聖星母中道法事供養根

Tang. 78 Nos. 686–687

Shèng yòu mǔ suí gōng yǎng zuò shùn

聖幼母隨供養作順

Tang. 69 No. 529

Shèng zhù lìng shùn fǎ shì

勝住令順法事

Tang. 97 No. 391

Shī cì yīn yuàn

師次因緣

Tang. 396 No. 757

Shí èr yuàn shēng ruì xiàng jīng

十二緣生瑞相經

Tang. 363 Nos. 186–187

Shí lǐ shùn

食禮順

Tang. 482 No. 699

Shī shuō tīng chí hé suí lüè jì yào lùn

師説聽持合隨略記要論

Tang. 424 No. 608

Shí sì zhǒng gēn fàn duò

十四種根犯墮

Tang. 123 No. 717

Shì sú shèng yì èr dì zhī yì shì yào jí jì

世俗勝義二諦之義釋要集記

Tang. 225 Nos. 620–624

Shí wáng jīng

十王經

Tang. 362 No. 346

Shí wǔ tiān mǔ jiā zàn

十五天母加讚

Tang. 89 No. 385

Shí yí lùn

十疑論

Tang. 365 No. 438

Shí yī miàn shén zhòu xīn jīng

十一面神咒心經

Tang. 364 No. 238

Shǒu gōng yǎng zuò cì

手供養作次

Tang. 205 No. 676

Shòu wú liáng jīng

壽無量經

Tang. 409 No. 195

Shòu zēng dìng cì zhǔ chéng cì yào lùn

壽增定次主承次要論

Tang. 322 Nos. 591–592

Shuì mián yǐ jué zhèng shùn guāng míng dìng yào lùn

睡眠以覺証順光明定要論

Tang. 209 No. 564

Shuǐ shí shī fàng shùn yào lùn

水食施放順要論

Tang. 288 No. 268

Sì qǐng zuò gēn

寺請作根

Tang. 482 No. 699

Sì shí zhǒng kōng chuáng yào lùn

四十種空幢要論

Tang. 215 No. 565

Sì tiān wáng hù mó tán gēn

四天王護摩壇根

Tang. 214 No. 691

Táng cháng guó shī guāng diàn zhòng gōng zhōng zhù ěr shí zhòng rén fó yì wèn èr shí wǔ wèn dá

唐長國師光殿衆宮中住爾時衆人佛義問二十五問答

Tang. 186 Nos. 719–734

Tiān lo tsa wa shuō yí hùn dì yì jì

lo tsa wa 説儀混諦義記

Tang. 367 No. 633

Tiān xiǎn sāng xīng dà jìng

天險桑星大鏡

Tang. 315 No. 751

Wéi mó jié jīng

維摩詰經

Tang. 172 No. 159

Wéi mó jié suǒ shuō jīng

維摩詰所説經

Tang. 171 Nos. 160–164

Wén shū shī lì suǒ shuō bù kě sī yì fó jìng jiè jīng

文殊師利所説不可思議佛境界經

Tang. 312 No. 104

Wén shū shī lì zhòu zàng zhōng shǔ zhū gōng dé xiàn liáng jīng

文殊師利咒藏中數珠功德現量經

Tang. 313 No. 191

Wǔ bù fǎ jiè zhī dū xù

五部法界之都序

Tang. 250 No. 709

Wǔ fó hài mǔ suí lüè gōng yǎng gēn

五佛亥母隨略供養根

Tang. 247 Nos. 692–693

Wǔ fó hài mǔ suí lüè gōng yǎng zuò cì

五佛亥母隨略供養作次

Tang. 246 No. 679

Wǔ shí sòng

五十頌

Tang. 248 No. 68

Wú xiū yǐ jué zhèng shùn shí xíng yào lùn

無修以覺証順識行要論

Tang. 209 No. 564

Xī fāng jìng tǔ shí yí lùn

西方淨土十疑論

Tang. 184 No. 318

Xī fāng shēng qiú fó niàn shùn yào lùn

西方生求佛念順要論

Tang. 470 No. 614

Xiàn qián jiě jì

現前解記

Tang. 193 No. 618

Xiàn qián pǐn

現前品

Tang. 192 No. 703

Xiàn zài xián jié qiān fó míng jīng

現在賢劫千佛名經

Tang. 194 Nos. 120–144

Xìn bì guó shī jí shì quàn

信畢國師集世

Tang. 428 No. 762

Xīn dì fǎ mén wén

心地法門文

Tang. 166 No. 645

Xīn guān shùn

心觀順

Tang. 167 No. 317

Xīn xí shùn xù

心習順續

Tang. 168 No. 422

Xīn yì cháng zuò kě lüè jì

新譯常作可略記

Tang. 280 No. 629

Xīn yì liú yī bō xiàn qián liǎo zhī nàn suǒ shì jì

新譯留伊波現前了之難所釋記

Tang. 282 No. 630

Xīn yì tóng rén xuè … rán gēn

新譯銅人血…燃根

Tang. 281 No. 696

Xiū yǐ jué zhèng shùn yú huǒ dìng yào lùn

修以覺証順愚火定要論

Tang. 209 No. 564

Xué dāng jiē jí jì

學當皆集記

Tang. 445 No. 636

Xué dāng jiē jí zhī yuē lùn

學當皆集之曰論

Tang. 494 No. 439

Yán mó fó chéng jì shòu jīng

閻魔佛成記受經

Tang. 405 No. 349

Yào guāng hǎi shēng jīn gāng wáng wén èr bù

藥光海生金剛王文二部

Tang. 241 No. 711

Yào shī liú lí guāng qī fó zhī běn yuàn gōng dé jīng

藥師琉璃光七佛之本願功德經

Tang. 240 Nos. 145–148

Yì shì wèn dá èr shí wǔ pǐn

亦式問答二十五品

Tang. 397 No. 704

Yú jiā shī dì běn mǔ

瑜伽師地本母

Tang. 174 No. 293

Yù lè yuán hùn lìng shùn yào lùn

欲樂圓混令順要論

Tang. 325 Nos. 593–594

Yú yuán gōng yú rù shùn yào lùn

余垣宮於入順要論

Tang. 209 No. 564

Yuán huán guān

源還觀

Tang. 287 Nos. 302–303

Zhèng dào xīn zhào

正道心照

Tang. 489 Nos. 766–767

Zhèng fǎ yì cì

正法義次

Tang. 239 No. 678

Zhèng lǐ chuí èr xuè zhī yì shì jì

正理垂二血之易釋記

Tang. 458 No. 637

Zhèng lǐ dī dì yī yì shì jì

正理滴第一義釋記

Tang. 234 No. 627

Zhèng lǐ dī tè shū zào tā lì bǐ liáng pǐn

正理滴特殊造他利比量品

Tang. 233 No. 425

Zhèng lǐ dī tè shū zào

正理滴特殊造

Tang. 232 Nos. 423–424

Zhèng lǐ dī zhī jù yì xiǎn jù

正理滴之句義顯具

Tang. 231 Nos. 426–429

Zhèng lǐ kōng chuáng yào lùn

正理空幢要論

Tang. 230 Nos. 569–571

Zhèng lì shí shī fàng shùn yào lùn

正立食施放順要論

Tang. 238 No. 573

Zhèng lǐ yì àn chú zhī wén lüè shì

正理意暗除之文略釋

Tang. 229 Nos. 489–490

Zhèng lǐ yì zhī jué qù

正理意之絶去

Tang. 235 No. 746

Zhèng xìng zhì zhòng chéng jiù zhōng zì shè shòu cì

正性智重成就中自攝受次

Tang. 204 No. 675

Zhèng yì kōng chuáng yào lùn suǒ kāi

正義空幢要論鎖開

Tang. 236 No. 572

Zhōng dào zhēn xìng gēn shì

中道真性根釋

Tang. 169 Nos. 487–488

Zhōng huá xīn dì chuán chán mén shī zī chéng xí tú

中華心地傳禪門師資承襲圖

Tang. 407 Nos. 759–760

Zhōng yǒu shēn yào lùn

中有身要論

Tang. 170 No. 559

Zhōng yǒu shēn yào lùn

中有身要論

Tang. 209 No. 564

Zhōng yǒu yào lùn

中有要論

Tang. 434 No. 609

Zhǒng zhòu wáng yīn dà kǒng què jīng

種咒王蔭大孔雀經

Tang. 61 Nos. 201–213

Zhū běn èr dì yì shì shuāng jí jì

諸本二諦義釋雙集記

Tang. 464 No. 638

Zhǔ chéng yīn jiào qiú shùn

主承因教求順

Tang. 96 No. 534

Zhǔ chí lìng shùn yào lùn

主持令順要論

Tang. 444 No. 610

Zhū fǎ yī xīn dìng huì yuán mǎn bù kě sī yì yào lùn

諸法一心定慧圓滿不可思議要論

Tang. 228 No. 568

Zhù huá yán fǎ jiè guān mén shēn

註華嚴法界觀門深

Tang. 395 No. 306

Zhū shuō chán yuán jí dū xù gāng wén

諸説禪源集都序綱文

Tang. 227 No. 646

Zhū shuō chán yuán jí dū xù zé jù jì

諸説禪源集都序擇炬記

Tang. 227 Nos. 625–626

Zhū shuō chán yuán jí dū xù

諸説禪源集都序

Tang. 227 Nos. 321–323

Zì lì suí liáng pǐn

自利隨量品

Tang. 179 Nos. 700–701

Zì rù shùn lüè yào lùn

自入順略要論

Tang. 180 No. 563

Zì tǐ

自體

Tang. 492 No. 768

Zuì chàn shùn sòng

罪懺順頌

Tang. 478 No. 451

Zuì lè jìng guó shēng qiú sòng

最樂淨國生求頌

Tang. 408 No. 449

Zuì shàng yì jīng

最上意經

Tang. 419 No. 351


Tangut Catalogues