Zhang Zhung Script Tables (3)


sMar-chung Script

  Tibetan
དབུ་ཅན
sMar-chung
སྨར་ཆུང་
A B
headmark
shad
ka
kha
ga
nga
ca
cha
ja
nya
ta
tha
da
na
pa
pha
ba
ma
tsa
tsha
dza
wa
zha
za
'a
ya
ra
la
sha
sa
ha
a
ki ཀི
ku ཀུ
ke ཀེ
ko ཀོ
rka རྐ
lka ལྐ
ska སྐ
kya ཀྱ
kra ཀྲ  
kwa ཀྭ  

SourcesSpungs-chen, sPungs-chung and Bru-sha | sMar-chen

Zhang Zhung Scripts

BabelStone Home Page