Sani Yi Radical Index25 Radicals

This page consists of the Radical/Stroke index to the Sani Yi script, as given in Yí-Hàn Jiǎnmíng Cídiǎn 彝汉简明词典 [Concise Yi-Chinese Dictionary] (Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe, 1984). The Sani Yi font used on this page is available for download here, but a web font (WOFF) version will be automatically downloaded and used if you do not have this font installed on your system. This index is organized by the twenty-five radicals shown in the table below.


No. Radical No. of Chars. Entry
1

3 go to
2

110 go to
3

48 go to
4

28 go to
5

192 go to
6

176 go to
7

29 go to
8

18 go to
9

92 go to
10

37 go to
11

84 go to
12

212 go to
13

7 go to
14

95 go to
15

9 go to
16

48 go to
17

8 go to
18

21 go to
19

89 go to
20

12 go to
21

55 go to
22

7 go to
23

4 go to
24

30 go to
25

20 go to


Radical Index

The radical index in Yí-Hàn Jiǎnmíng Cídiǎn has 1,424 entries, including one duplicate entry. There are three head entry characters and seven alternative character forms for head entries that are missing from the printed radical index, but which have been added in the table below. There is also one index entry for an alternative character form on page 22 which I cannot find in the main body of the dictionary. In the table below, 1,052 entries are for head entry characters (including one duplicate entry), and 382 entries are for alternative character forms for head entry characters. In cases where a character form is used both as a head entry and as an alternative character form for another head entry, or where a character form is used as an alternative character form for more than one head entry, the character is included two or more times in the index. As the characters in the printed dictionary are hand-written, there is some variation in glyph form between the radical index characters and the corresponding head entry characters, and in a few cases the difference is significant, and may indicate a mistake in the writing of the radical index character. A listing of head entries in the dictionary is given here, and a list of unique characters is available here.


Radical Add. Strokes Glyph Page Reading Entry Notes

2

246.2

ɕɒ²¹

5

235.2

tɕʰɛ²¹

8

235.4

tɕʰᴀ̠̃²¹

1

15.1

pʰɛ²¹

1

18.5c

pʰu³³

Alternative character form.

1

19.5

pʰiᴀ⁵⁵

1

149.1

dzi³³

1

150.2

dzi̠²¹

1

190.2

tʂɤ³³

1

190.3

tʂu²¹

1

202.3c

dʐi²¹

Alternative character form.

1

131.3

tsi⁵⁵

1

226.4

tɕɛ⁵⁵

1

240.2

ȵu⁵⁵

1

308.2

hɛ³³

2

5.6

pɒ⁵⁵

2

6.2

pɒ³³

2

16.3

pʰɒ³³

2

19.1

pʰu̠³³

2

22.1

be³³

2

22.4b?

bɛ³³

Alternative character form. Not in the main body of the dictionary, but may be an alternative character form for entry 22.1 or 22.4.

2

23.1

bᴀ̠³³

2

53.2d

vɛ³³

Alternative character form.

2

63.5

tu̠³³

2

79.4

dɒ²¹

2

95.1

ne³³

2

131.1a

tsi⁵⁵

Alternative character form.

2

247.4

ʑi̠²¹

2

264.6

kuᴀ̃³³

2

304.2

qʰu³³

3

7.3

pɤ⁵⁵

3

17.2

pʰo⁵⁵

3

23.2

bᴀ̠³³

3

26.1

bu̠³³

3

37.2d

mo⁵⁵

Alternative character form.

3

38.7d

mu⁵⁵

Alternative character form.

3

48.2

fɒ⁵⁵

3

48.5

fu²¹

3

76.1

tʰu̠²¹

3

77.5

de³³

3

95.2

ne²¹

3

133.3

tsɪ³³

3

135.2

tsᴀ̠³³

3

144.2b

tsʰo³³

Alternative character form.

3

148.1

tsʰu̠²¹

3

149.2

dzi²¹

3

190.2b

tʂɤ³³

Alternative character form.

3

190.5

tʂu̠²¹

3

190.6

tʂɯ⁵⁵

3

214.1

ʂo⁵⁵

3

216.6

ʂui⁵⁵

3

220.4a

ʐᴀ⁵⁵

Alternative character form.

3

259.4

kõ³³

3

268.4a

kʰu³³

Alternative character form.

3

277.2a

ŋɒ⁵⁵

Alternative character form.

3

280.3

ŋu³³

3

280.3a

ŋu³³

Alternative character form.

3

280.3b

ŋu³³

Alternative character form.

3

280.3c

ŋu³³

Alternative character form.

3

301.1

qʰɪ³³

3

315.2

ɛ³³

4

10.2

pɯ³³

4

10.2a

pɯ³³

Alternative character form.

4

47.6

fᴀ̠²¹

4

48.1

fᴀ̃³³

4

49.2

fu̠²¹

4

83.1e

du²¹

Alternative character form.

4

95.2b

ne²¹

Alternative character form.

4

147.3

tsʰu⁵⁵

4

197.4

tʂʰᴀ̠³³

4

197.6

tʂʰɒ³³

4

204.2a

dʐɛ²¹

Alternative character form.

4

248.1

ʑĩ⁵⁵

4

258.4b

ko³³

Alternative character form.

4

264.7

kuᴀ̃²¹

4

267.4

kʰo̠²¹

4

301.2

qʰe³³

4

328.2

ui³³

5

7.5

pɤ̠³³

5

8.1

pɤ̠²¹

5

27.2

bɯ²¹

5

47.5

fᴀ̠³³

5

48.3

fõ³³

5

48.4a

fu⁵⁵

Alternative character form.

5

61.4

to̠³³

5

63.3

tu³³

5

124.2

lᴀ̠²¹

5

132.1b

tsi⁵⁵

Alternative character form.

5

137.2

tso⁵⁵

5

147.4

tsʰu̠³³

5

177.1

dɬi⁵⁵

5

180.4

dɬu²¹

5

180.5

dɬu̠³³

5

182.2

tʂi⁵⁵

5

197.5

tʂʰᴀ̠²¹

5

247.3a

ʑi̠³³

Alternative character form.

5

247.3

ʑi̠³³

5

259.5

kõ²¹

5

297.1

qɛ³³

5

297.4

qᴀ̠²¹

5

297.4a

qᴀ̠²¹

Alternative character form.

5

298.1b

qɒ²¹

Alternative character form.

5

302.2

qʰɒ³³

6

7.4

pɤ²¹

6

47.4

fᴀ⁵⁵

6

177.4

dɬi̠³³

6

197.3

tʂʰᴀ⁵⁵

6

235.3

tɕʰᴀ⁵⁵

7

27.3

bɯ²¹

7

162.4

se³³

8

177.3

dɬi²¹

9

18.3

pʰɤ̠²¹

9

124.1

lᴀ̠³³

1

62.1a

to̠²¹

Alternative character form.

1

88.2c

ni²¹

Alternative character form.

1

92.3a

nɪ²¹

Alternative character form.

1

117.1

li⁵⁵

1

308.2b

hɛ³³

Alternative character form.

2

38.4

mɤ³³

2

206.4

dʐɯ²¹

2

239.1

ȵe⁵⁵

2

308.2c

hɛ³³

Alternative character form.

2

308.2h

hɛ³³

Alternative character form.

3

31.1

mɪ̠²¹

3

38.7

mu⁵⁵

3

38.7a

mu⁵⁵

Alternative character form.

3

38.7c

mu⁵⁵

Alternative character form.

3

45.2

miᴀ̠²¹

3

72.7

tʰɒ⁵⁵

3

88.3a

ni̠³³

Alternative character form.

3

120.1

lɪ̠²¹

3

133.4

tsɪ̠³³

3

150.4a

dze²¹

Alternative character form.

3

205.4

dʐo̠³³

3

206.3

dʐɯ³³

3

230.4a

tɕʰi̠²¹

Alternative character form.

3

258.3

ko⁵⁵

3

258.4

ko³³

3

258.4a

ko³³

Alternative character form.

3

300.1

qɤ³³

3

300.3

qɤ̠²¹

3

300.4b

qɯ³³

Alternative character form.

4

48.3a

fõ³³

Alternative character form.

4

49.1

fu̠³³

4

56.2

vɯ²¹

4

72.5

tʰᴀ⁵⁵

Not in the printed index.

4

72.8

tʰɒ³³

4

73.1

tʰɒ²¹

4

83.1f

du²¹

Alternative character form.

4

88.3

ni̠³³

4

175.1

tɬɒ³³

4

206.1

dʐɤ⁵⁵

4

223.1

ʐɤ̠³³

4

223.3

ʐɯ⁵⁵

4

235.1

tɕʰɛ²¹

4

246.5

ɕu̠²¹

4

247.3b

ʑi̠³³

Alternative character form.

5

223.4

ʐɯ²¹

5

306.1

ꭓɒ̠³³

6

58.3

te³³

7

137.2c

tso⁵⁵

Alternative character form.

1

226.4a

tɕɛ⁵⁵

Alternative character form. Not in the printed index.

2

57.1b

ti⁵⁵

Alternative character form.

2

63.5a

tu̠³³

Alternative character form.

2

131.1

tsi⁵⁵

3

28.1a

mɪ⁵⁵

Alternative character form.

3

64.1

tɯ⁵⁵

3

76.1a

tʰu̠²¹

Alternative character form.

3

118.1

li²¹

3

143.4a

tsʰɒ²¹

Alternative character form.

3

161.1

si̠³³

3

200.5

tʂʰɯ⁵⁵

3

260.2

kɤ̠³³

3

318.2b

ᴀ³³

Alternative character form.

4

104.1

nɯ²¹

4

122.1

lẽ⁵⁵

4

212.2e

ʂɒ⁵⁵

Alternative character form.

4

255.5

kɛ̠³³

4

259.6

kɤ⁵⁵

4

260.1

kɤ²¹

5

29.1

mɪ̠³³

5

103.2

nɤ³³

5

180.1

dɬo²¹

5

190.2a

tʂɤ³³

Alternative character form.

5

228.1

tɕᴀ⁵⁵

6

103.4

nɯ³³

6

184.4

tʂi²¹

7

58.3c

te³³

Alternative character form.

8

308.2g

hɛ³³

Alternative character form.

1

1.3

pi̠³³

1

40.2

mu²¹

1

46.4

fẽ³³

1

71.2

tʰe³³

1

76.4

tʰui⁵⁵

1

88.2b

ni²¹

Alternative character form.

1

141.2

tsʰi̠²¹

1

159.1

si̠³³

1

159.1a

si̠³³

Alternative character form.

1

159.1b

si̠³³

Alternative character form.

1

163.1

sᴀ⁵⁵

1

164.1

sᴀ̠³³

1

242.1

ɕɪ⁵⁵

1

254.2

ʑɒ³³

1

263.4

kɯ⁵⁵

2

1.1

pi⁵⁵

2

3.1

pɪ²¹

2

13.2

pʰɪ̠³³

2

32.3

mɛ⁵⁵

2

33.1

mɛ³³

2

33.2

mɛ²¹

2

38.5

mɤ̠³³

2

57.1

ti⁵⁵

2

59.4

tᴀ⁵⁵

2

60.4

tɒ⁵⁵

2

73.3

tʰo²¹

2

78.1

dɛ³³

2

78.2

dɛ²¹

2

81.1

do̠³³

2

83.1

du²¹

2

96.2

nɛ³³

2

148.6

tsʰuᴀ̠̃²¹

2

149.2a

dzi²¹

Alternative character form.

2

153.1

dzɯ̠³³

2

159.1c

si̠³³

Alternative character form.

2

162.1

sɪ³³

2

162.2

sɪ²¹

2

174.3

tɬɛ⁵⁵

2

189.1

tʂo̠³³

2

192.2

tʂʰi³³

2

192.2a

tʂʰi³³

Alternative character form.

2

192.4

tʂʰi³³

2

202.3

dʐi²¹

2

225.1b

tɕɪ³³

Alternative character form.

2

229.2

tɕu³³

2

230.3

tɕʰi̠³³

2

236.2

dʑi²¹

2

242.2

ɕɪ³³

2

243.3

ɕɪ̠³³

2

259.2

ko̠²¹

2

266.3

kʰɒ⁵⁵

2

275.4b

ŋe³³

Alternative character form.

2

276.3

ŋɛ²¹

2

277.2c

ŋɒ⁵⁵

Alternative character form.

2

284.2

xo⁵⁵

2

296.2c

qɪ⁵⁵

Alternative character form.

2

296.4

qɪ²¹

2

297.5

qɒ⁵⁵

3

1.2

pi³³

3

1.4

pi̠³³

3

9.1

pu²¹

3

9.4b

pu̠³³

Alternative character form.

3

10.2b

pɯ³³

Alternative character form.

3

14.4a

pʰɛ³³

Alternative character form.

3

18.6

pʰu³³

3

24.4a

bo³³

Alternative character form.

3

25.5

bu³³

3

38.1

mo̠³³

3

38.2

mo̠²¹

3

50.5

vi̠³³

3

51.2a

vɪ³³

Alternative character form.

3

51.2b

vɪ³³

Alternative character form.

3

53.2f

vɛ³³

Alternative character form.

3

55.5

vu²¹

3

57.3a

ti²¹

Alternative character form.

3

58.6

tẽ³³

3

60.7

tɒ̠³³

3

71.3b

tʰe²¹

Alternative character form.

3

76.3

tʰiᴀ̠²¹

3

80.3

do³³

3

97.3

nᴀ̠²¹

3

119.4

lɪ²¹

3

129.2

lɯ³³

3

131.2

tsi⁵⁵

3

138.5

tsu̠²¹

3

139.1

tsɯ³³

3

152.1

dzo̠³³

3

161.3

sɪ⁵⁵

3

169.1

zi³³

3

174.4

tɬɛ³³

3

185.4

tʂi̠²¹

3

185.5

tʂᴀ⁵⁵

3

187.2a

tʂɒ³³

Alternative character form.

3

192.2b

tʂʰi³³

Alternative character form.

3

196.1

tʂʰi²¹

3

201.2

tʂʰuᴀ⁵⁵

3

204.4

dʐᴀ̠²¹

3

215.4

ʂɤ²¹

3

225.1c

tɕɪ³³

Alternative character form.

3

229.1

tɕu⁵⁵

3

229.4

tɕu̠²¹

3

230.2

tɕʰi³³

3

243.1

ɕɪ²¹

3

249.2

ʑɪ²¹

3

263.6

kɯ̠³³

3

273.3

gu²¹

3

296.1

qɪ⁵⁵

3

296.1a

qɪ⁵⁵

Alternative character form.

3

296.2a

qɪ⁵⁵

Alternative character form.

3

297.2

qɛ²¹

3

297.2a

qɛ²¹

Alternative character form.

3

304.7

qʰɯ²¹

4

12.5

pʰi̠²¹

4

46.3b

fe⁵⁵

Alternative character form.

4

50.3

vi²¹

4

50.4b

vi̠³³

Alternative character form.

4

58.5

tẽ⁵⁵

4

79.2

dᴀ̠²¹

4

80.4

do²¹

4

120.3

le³³

4

120.4b

le²¹

Alternative character form.

4

127.1a

lo̠³³

Alternative character form.

4

138.3

tsu²¹

4

138.4

tsu̠³³

4

138.2

tsɤ̠²¹

4

139.2a

tsɯ³³

Alternative character form.

4

144.1a

tsʰo⁵⁵

Alternative character form.

4

147.5

tsʰu̠³³

4

152.4

dzɯ³³

4

152.4a

dzɯ³³

Alternative character form.

4

175.3

tɬɤ³³

4

186.2

tʂᴀ̠²¹

4

199.1

tʂʰo̠³³

4

211.2

ʂe²¹

4

215.3

ʂɤ³³

4

254.4

ʑɤ̠²¹

4

266.1

kʰᴀ̠³³

4

266.1a

kʰᴀ̠³³

Alternative character form.

4

266.4

kʰɒ²¹

4

271.4

gɒ²¹

4

273.3a

gu²¹

Alternative character form.

4

279.4

ŋo̠²¹

4

297.5a

qɒ⁵⁵

Alternative character form.

4

298.1a

qɒ²¹

Alternative character form.

4

302.1

qʰᴀ̠²¹

5

25.2

bɤ³³

5

25.6

bu²¹

5

37.3

mo²¹

5

37.2a

mo⁵⁵

Alternative character form.

5

51.2d

vɪ³³

Alternative character form.

5

65.2

tui⁵⁵

5

56.1

vu̠²¹

5

79.1

dᴀ̠³³

5

80.2

do⁵⁵

5

107.1b

ɬi̠²¹

Alternative character form.

5

137.2a

tso⁵⁵

Alternative character form.

5

139.2

tsɯ³³

5

152.1a

dzo̠³³

Alternative character form.

5

152.5

dzɯ²¹

5

161.2

si̠²¹

5

169.2

zi³³

5

172.4a

zɯ²¹

Alternative character form.

5

175.4

tɬɤ̠³³

5

183.1e

tʂi³³

Alternative character form.

5

201.1

tʂʰui³³

5

208.1

ʂi⁵⁵

5

229.3

tɕu²¹

5

255.6

kᴀ⁵⁵

5

256.4

kɒ⁵⁵

5

266.2

kʰᴀ̠²¹

5

267.1

kʰo³³

5

302.2b

qʰɒ³³

Alternative character form.

5

315.3

ɛ²¹

6

25.7

bu²¹

6

151.2

dzɒ²¹

6

152.3

dzɯ⁵⁵

6

200.3

tʂʰu̠³³

6

200.4

tʂʰu̠²¹

6

201.3

tʂʰuᴀ̠²¹

6

237.1

dʑɪ²¹

7

31.3

me³³

7

32.1

me²¹

7

95.2a

ne²¹

Alternative character form.

7

107.1a

ɬi̠²¹

Alternative character form.

7

208.2

ʂi⁵⁵

7

299.3

qo̠³³

7

302.4

qʰo³³

8

258.1

kɒ²¹

8

260.3

ku⁵⁵

9

31.2a

me⁵⁵

Alternative character form.

9

280.1b

ŋɤ⁵⁵

Alternative character form.

11

151.2a

dzɒ²¹

Alternative character form.

1

1.3b

pi̠³³

Alternative character form.

1

23.1b

bᴀ̠³³

Alternative character form.

1

23.1c

bᴀ̠³³

Alternative character form.

1

51.3a

vɪ̠³³

Alternative character form.

1

55.2

vu⁵⁵

1

75.4

tʰu³³

1

119.3

lɪ³³

1

141.3a

tsʰɪ³³

Alternative character form.

1

175.6

tɬu³³

1

230.1

tɕʰi⁵⁵

1

239.2

ȵe³³

1

265.1

kʰɪ̠³³

1

269.1

kʰɯ³³

2

3.3

pe³³

2

3.2

pe⁵⁵

2

38.6

mɤ̠²¹

2

60.3

tᴀ̃³³

2

72.7a

tʰɒ⁵⁵

Alternative character form.

2

72.8a

tʰɒ³³

Alternative character form.

2

77.4

dɪ̠²¹

2

83.1d

du²¹

Alternative character form.

2

88.1

ni³³

2

91.2

ni̠³³

2

92.3c

nɪ²¹

Alternative character form.

2

92.3d

nɪ²¹

Alternative character form.

2

96.3

nɛ²¹

2

97.4

nɒ⁵⁵

2

111.3

ɬo⁵⁵

2

114.6

ɬu³³

2

115.1

ɬu²¹

2

117.2

li³³

2

126.3

lo³³

2

129.4

liᴀ⁵⁵

2

130.1

liᴀ̠²¹

2

137.6

tsõ³³

2

148.3

tsʰɯ³³

2

184.2

tʂi³³

2

185.1

tʂi̠³³

2

222.2b

ʐo̠³³

Alternative character form.

2

239.3

ȵe³³

2

250.1a

ʑe⁵⁵

Alternative character form.

2

254.3

ʑɤ̠³³

2

269.2

kʰɯ²¹

2

269.3

kʰɯ̠³³

2

283.1

xɛ³³

2

287.7

xuᴀ⁵⁵

2

289.5

ɣɒ²¹

2

295.2

ɣui̠²¹

2

308.2a

hɛ³³

Alternative character form.

3

3.4

pe²¹

3

6.1

pɒ⁵⁵

3

6.3

pɒ²¹

3

6.4

pɒ̠³³

3

26.1b

bu̠³³

Alternative character form.

3

28.1

mɪ⁵⁵

3

28.2

mɪ³³

3

32.1c

me²¹

Alternative character form.

3

35.3

mɒ²¹

3

37.2c

mo⁵⁵

Alternative character form.

3

38.3

mɤ⁵⁵

3

38.7b

mu⁵⁵

Alternative character form.

3

59.5

tᴀ²¹

3

61.3

to²¹

3

72.6

tʰᴀ̠̃²¹

3

73.3a

tʰo²¹

Alternative character form.

3

74.2

tʰo̠²¹

3

74.4

tʰɤ²¹

3

87.1

ni³³

3

91.1

ni̠³³

3

97.2

nᴀ̠³³

3

97.5

nɒ⁵⁵

3

102.1

no⁵⁵

3

108.3

ɬɛ³³

3

116.1

ɬɯ²¹

3

126.4

lo²¹

3

129.5

liᴀ²¹

3

132.2a

tsi⁵⁵

Alternative character form.

3

132.3

tsi³³

3

137.5

tso̠²¹

3

147.2

tsʰɤ̠²¹

3

148.2

tsʰɯ⁵⁵

3

150.4c

dze²¹

Alternative character form.

3

173.1

tɬi⁵⁵

3

177.6

dɬe²¹

3

186.1

tʂᴀ³³

3

188.3

tʂo³³

3

202.3a

dʐi²¹

Alternative character form.

3

202.3b

dʐi²¹

Alternative character form.

3

212.2d

ʂɒ⁵⁵

Alternative character form.

3

212.3

ʂɒ̠³³

3

212.3b

ʂɒ̠³³

Alternative character form.

3

212.3c

ʂɒ̠³³

Alternative character form.

3

222.2c

ʐo̠³³

Alternative character form.

3

240.3

ȵu̠²¹

3

259.3

ko̠²¹

3

265.3

kʰɛ³³

3

286.2

xɯ³³

3

289.4

ɣɒ³³

3

295.3

ɣuᴀ³³

3

297.6

qɒ³³

3

307.4

hɪ̠²¹

3

309.3

hɒ³³

3

315.1

ɛ⁵⁵

4

10.1

pɯ⁵⁵

4

25.1

bɤ⁵⁵

4

60.2

tᴀ̠²¹

4

61.2a

to³³

Alternative character form.

4

61.2b

to³³

Alternative character form.

4

62.3

tɤ²¹

4

80.1a

dɒ²¹

Alternative character form.

4

103.3

nɯ⁵⁵

4

127.1b

lo̠³³

Alternative character form.

4

135.4a

tsɒ⁵⁵

Alternative character form.

4

137.3

tso⁵⁵

4

139.4

tsui⁵⁵

4

177.5

dɬe³³

4

188.2

tʂo⁵⁵

4

191.2

tʂui³³

4

191.3

tʂuᴀ̃³³

4

199.2

tʂʰo̠³³

4

205.2

dʐo³³

4

207.1a

ʂi⁵⁵

Alternative character form.

4

211.3

ʂᴀ⁵⁵

4

216.5

ʂɯ³³

4

271.3

gɒ²¹

Not in the printed index.

4

287.2a

xɯ²¹

Alternative character form.

4

300.2

qɤ̠³³

4

305.3

ꭓɒ⁵⁵

4

318.2

ᴀ³³

4

318.2a

ᴀ³³

Alternative character form.

5

19.2

pʰu̠²¹

5

37.3b

mo²¹

Alternative character form.

5

38.3c

mɤ⁵⁵

Alternative character form.

5

58.3b

te³³

Alternative character form.

5

60.1

tᴀ̠³³

5

134.1c

tse⁵⁵

Alternative character form.

5

135.1

tsᴀ̠³³

5

174.5

tɬɒ⁵⁵

5

178.4

dɬɒ³³

5

211.4

ʂᴀ³³

5

265.2

kʰe²¹

5

287.1

xɯ³³

5

288.1

xuᴀ³³

5

300.4

qɯ³³

5

307.4b

hɪ̠²¹

Alternative character form.

5

309.1

hᴀ⁵⁵

5

318.1

ᴀ⁵⁵

5

322.1

ᴀ²¹

6

32.1b

me²¹

Alternative character form.

6

37.2b

mo⁵⁵

Alternative character form.

6

52.2a

ve²¹

Alternative character form.

6

62.4b

tɤ̠³³

Alternative character form.

6

106.3a

ɬi̠³³

Alternative character form.

6

107.1

ɬi̠²¹

6

132.1

tsi⁵⁵

6

216.1

ʂɤ̠³³

6

238.1

dʑe²¹

6

244.6

ɕɛ²¹

6

256.5

kɒ³³

6

257.1

kɒ³³

6

297.3

qᴀ⁵⁵

6

311.1

ɪ⁵⁵

7

31.2

me⁵⁵

7

32.2

mẽ³³

7

134.1

tse⁵⁵

7

135.4

tsɒ⁵⁵

7

246.1a

ɕᴀ̃³³

Alternative character form.

7

284.3

xo³³

7

311.2

ɪ³³

7

312.1

ɪ²¹

8

134.1e

tse⁵⁵

Alternative character form.

8

134.2

tse²¹

8

137.2d

tso⁵⁵

Alternative character form.

8

215.2

ʂo̠²¹

9

215.1

ʂo̠³³

9

293.1a

ɣɤ̠²¹

Alternative character form.

1

4.6

pᴀ³³

1

9.5

pu̠³³

1

63.4

tu²¹

2

5.1

pᴀ²¹

2

5.2

pᴀ̠³³

2

5.3

pᴀ̠³³

2

16.2

pʰɒ⁵⁵

2

17.1b

pʰɒ²¹

Alternative character form.

2

29.1d

mɪ̠³³

Alternative character form.

2

52.1

ve³³

2

92.3

nɪ²¹

2

152.2

dzɤ̠²¹

2

181.1

dɬu̠²¹

2

252.1

ʑẽ³³

3

5.4

pᴀ̠²¹

3

5.5

pᴀ̃³³

3

9.4a

pu̠³³

Alternative character form. Not in the printed index.

3

50.4

vi̠³³

3

91.4

nɪ⁵⁵

3

96.5

nɛ̠³³

3

109.2

ɬᴀ̠²¹

3

228.4

tɕɒ³³

3

296.4a

qɪ²¹

Alternative character form.

4

14.2

pʰẽ⁵⁵

4

228.5

tɕɒ²¹

5

27.4

bɯ̠³³

5

285.4a

xɤ̠³³

Alternative character form.

5

310.4

hɤ̠²¹

6

285.4b

xɤ̠³³

Alternative character form.

1

4.1

pɛ⁵⁵

2

22.2

be³³

2

296.3

qɪ³³

3

22.4a

bɛ³³

Alternative character form.

3

82.1

dɤ̠³³

3

82.2d

dɤ̠²¹

Alternative character form.

3

222.1a

ʐo²¹

Alternative character form. Not in the printed index.

3

221.6

ʐo³³

3

230.4

tɕʰi̠²¹

4

64.3

tɯ³³

4

81.3

dɤ²¹

4

83.5

dɯ³³

4

222.1

ʐo²¹

4

246.1

ɕᴀ̃³³

4

305.1

ꭓe⁵⁵

5

64.2

tɯ³³

6

62.5

tɤ̠²¹

6

198.1

tʂʰɒ²¹

0

8.2

pu⁵⁵

1

1.3a

pi̠³³

Alternative character form.

1

51.3

vɪ̠³³

1

51.3c

vɪ̠³³

Alternative character form.

1

62.1

to̠²¹

1

83.2

du²¹

1

103.1

no̠²¹

1

223.3a

ʐɯ⁵⁵

Alternative character form. Not in the printed index.

1

228.2

tɕᴀ³³

1

239.4

ȵe²¹

2

13.1

pʰɪ⁵⁵

2

63.1

tu⁵⁵

2

75.3

tʰu⁵⁵

2

83.1a

du²¹

Alternative character form.

2

204.1a

dʐɛ³³

Alternative character form.

2

204.2

dʐɛ²¹

2

227.2

tɕɛ³³

2

236.4

dʑɪ³³

2

239.5

ȵɛ⁵⁵

2

264.3

kue⁵⁵

2

270.4

kʰuᴀ̃³³

2

270.2

kʰui³³

3

12.2b

pʰi⁵⁵

Alternative character form.

3

17.1e

pʰɒ²¹

Alternative character form.

3

20.3

bi²¹

3

51.1c

vi̠²¹

Alternative character form.

3

52.2

ve²¹

3

58.3a

te³³

Alternative character form.

3

82.3

du⁵⁵

3

92.6

ne⁵⁵

3

114.2

ɬɤ³³

3

120.2

le⁵⁵

3

157.1

si²¹

3

214.1a

ʂo⁵⁵

Alternative character form.

3

221.5

ʐo⁵⁵

3

228.3

tɕᴀ̠²¹

3

240.1

ȵɛ³³

3

243.2

ɕɪ̠³³

3

260.4

ku³³

3

270.3

kʰuᴀ⁵⁵

3

295.3a

ɣuᴀ³³

Alternative character form.

3

295.4

ɣuᴀ̠²¹

3

298.1d

qɒ²¹

Alternative character form.

3

314.2

e³³

4

17.3

pʰo³³

4

17.4

pʰo²¹

4

17.5

pʰɤ³³

4

19.4

pʰɯ̠³³

4

40.1a

mu³³

Alternative character form.

4

52.2c

ve²¹

Alternative character form.

4

112.1

ɬo²¹

4

123.3

lᴀ⁵⁵

4

135.3

tsᴀ̠²¹

4

140.3

tsʰi²¹

4

158.1

si²¹

4

222.3

ʐo̠²¹

4

314.1

e⁵⁵

4

314.3

e²¹

5

18.1

pʰɤ²¹

5

18.2

pʰɤ̠³³

5

19.3

pʰɯ³³

5

24.4b

bo³³

Alternative character form.

5

135.6

tsɒ³³

5

137.2b

tso⁵⁵

Alternative character form.

5

164.3

sɒ⁵⁵

5

165.2

sɒ̠³³

5

195.2

tʂʰi²¹

5

200.1

tʂʰɤ³³

5

234.1

tɕʰe²¹

5

245.2

ɕᴀ⁵⁵

5

252.3

ʑɛ³³

5

266.5

kʰɒ̠³³

5

302.2a

qʰɒ³³

Alternative character form.

5

302.5

qʰo²¹

5

305.4

ꭓɒ̠³³

5

310.8

hɯ̠³³

6

18.4

pʰu⁵⁵

6

124.3

lɒ⁵⁵

6

135.5

tsɒ⁵⁵

6

137.4

tso²¹

6

140.1

tsʰi⁵⁵

6

142.4

tsʰᴀ⁵⁵

6

310.3

hɤ⁵⁵

7

137.1

tsɒ̠³³

7

169.3

zi²¹

7

200.6

tʂʰɯ²¹

7

206.2

dʐɤ̠³³

7

305.4a

ꭓɒ̠³³

Alternative character form.

8

23.3

bɒ³³

8

140.3a

tsʰi²¹

Alternative character form.

9

114.1

ɬɤ⁵⁵

9

256.2

kᴀ̠²¹

1

55.1a

vɒ²¹

Alternative character form.

1

65.1

tiᴀ³³

1

105.1

ɬi⁵⁵

1

107.2

ɬɪ³³

1

272.6

gɤ̠³³

1

304.4

qʰu̠³³

2

55.1

vɒ²¹

2

60.6

tɒ³³

2

62.2

tɤ⁵⁵

2

64.4

tiᴀ⁵⁵

2

80.1

dɒ²¹

2

106.2

ɬi²¹

2

114.3

ɬɤ̠³³

2

256.1

kᴀ̠³³

2

272.5

gɤ³³

2

276.2

ŋɛ³³

2

276.4

ŋɛ̠³³

2

277.1

ŋᴀ̠²¹

2

277.2

ŋɒ⁵⁵

2

304.3

qʰu²¹

2

310.5

hɯ⁵⁵

2

310.6

hɯ³³

3

70.1

tʰɪ̠³³

3

71.3a

tʰe²¹

Alternative character form.

3

79.3

dɒ³³

3

122.2

lɛ⁵⁵

3

310.7

hɯ²¹

4

96.1

nɛ⁵⁵

4

183.1a

tʂi³³

Alternative character form.

4

184.3b

tʂi³³

Alternative character form.

4

246.4

ɕu³³

5

150.1

dzi̠³³

5

184.1

tʂi³³

5

302.2c

qʰɒ³³

Alternative character form.

5

302.6

qʰo²¹

6

151.1

dzᴀ̠²¹

9

264.2

kui³³

0

110.2

ɬɒ³³

1

36.1

mɒ̠³³

1

55.4

vu³³

Not in the printed index.

1

55.4a

vu³³

Alternative character form. Not in the printed index.

1

171.1

zo⁵⁵

1

185.2

tʂi̠³³

1

185.2a

tʂi̠³³

Alternative character form.

1

185.2b

tʂi̠³³

Alternative character form.

1

226.2

tɕe³³

1

254.1

ʑᴀ̠²¹

1

287.3

xɯ̠³³

1

288.2

xuᴀ̠²¹

1

291.1

ɣo²¹

1

303.2

qʰɤ³³

1

308.2d

hɛ³³

Alternative character form.

1

309.2

hᴀ²¹

1

326.1

o³³

2

12.4a

pʰi²¹

Alternative character form.

2

26.1a

bu̠³³

Alternative character form.

2

27.1

bu̠²¹

2

92.7

ne³³

2

129.3

lɯ²¹

2

172.1

zo³³

2

202.2

dʐi³³

2

226.1

tɕe⁵⁵

2

247.2

ʑi³³

2

248.2

ʑĩ̠²¹

2

263.2a

ku̠²¹

Alternative character form.

2

268.3

kʰu⁵⁵

2

285.5

xu³³

2

289.1

ɣɛ̠²¹

2

290.2

ɣo⁵⁵

2

303.3

qʰɤ̠³³

3

2.2

pɪ⁵⁵

3

72.2

tʰɛ³³

3

127.1

lo̠³³

3

128.1

lo̠³³

3

172.2

zɤ̠³³

3

177.2

dɬi³³

3

205.6

dʐo̠²¹

3

226.3

tɕe³³

3

226.2a

tɕe³³

Alternative character form.

3

227.3a

tɕɛ³³

Alternative character form.

3

235.6

tɕʰo̠²¹

3

268.2

kʰɤ̠³³

3

285.6

xu²¹

3

285.7

xu̠²¹

3

303.4a

qʰɤ̠²¹

Alternative character form.

3

306.2

ꭓɒ̠²¹

3

324.1

o⁵⁵

4

2.3

pɪ³³

4

18.6a

pʰu³³

Alternative character form.

4

18.7

pʰu²¹

4

37.3a

mo²¹

Alternative character form. Not in the printed index.

4

48.4

fu⁵⁵

4

72.1

tʰɛ⁵⁵

4

76.5

tʰuᴀ̠̃²¹

4

111.4a

ɬo³³

Alternative character form.

4

148.4

tsʰɯ²¹

4

172.3

zɤ̠²¹

4

202.1

dʐi⁵⁵

4

227.3b

tɕɛ³³

Alternative character form.

4

235.5

tɕʰɒ³³

4

280.2

ŋu⁵⁵

4

308.1a

he²¹

Alternative character form.

5

44.1

mu̠³³

5

72.3

tʰɛ²¹

5

97.1

nᴀ⁵⁵

5

154.1a

si⁵⁵

Alternative character form.

5

154.1b

si⁵⁵

Alternative character form.

5

281.1c

ŋu̠³³

Alternative character form.

5

281.1b

ŋu̠³³

Alternative character form.

5

292.3

ɣɤ̠³³

5

293.1b

ɣɤ̠²¹

Alternative character form.

5

293.2

ɣɯ⁵⁵

5

308.2e

hɛ³³

Alternative character form.

6

151.1a

dzᴀ̠²¹

Alternative character form.

6

270.1

kʰui⁵⁵

6

281.1

ŋu̠³³

7

24.3

bo⁵⁵

7

25.3

bɤ̠²¹

7

281.1a

ŋu̠³³

Alternative character form.

7

293.1

ɣɤ̠²¹

7

310.2

ho̠³³

0

119.1

li̠²¹

1

35.1

mɒ³³

1

35.2

mɒ³³

1

46.1

fi⁵⁵

1

52.1a

ve³³

Alternative character form.

1

52.1b

ve³³

Alternative character form.

1

59.1

tɛ³³

1

63.2

tu³³

1

71.3

tʰe²¹

1

92.3g

nɪ²¹

Alternative character form.

1

102.2

no⁵⁵

1

110.1

ɬɒ³³

1

141.3

tsʰɪ³³

1

141.3b

tsʰɪ³³

Alternative character form.

1

142.3

tsʰɛ³³

1

170.6b

zɒ²¹

Alternative character form.

1

192.3

tʂʰi³³

1

198.3

tʂʰo²¹

1

208.4

ʂi³³

1

267.3

kʰo̠³³

1

274.1

gɯ²¹

1

298.3

qo⁵⁵

1

303.1

qʰo̠²¹

1

308.1

he²¹

1

309.4

ho³³

2

4.5

pᴀ⁵⁵

2

9.2b

pu³³

Alternative character form.

2

20.2

bi²¹

2

20.3b

bi²¹

Alternative character form.

2

21.2

be³³

2

51.2

vɪ³³

2

55.1c

vɒ²¹

Alternative character form.

2

58.7

tɛ⁵⁵

2

74.1

tʰo̠³³

2

78.2b

dɛ²¹

Alternative character form.

2

78.2d

dɛ²¹

Alternative character form.

2

78.2c

dɛ²¹

Alternative character form.

2

82.4

du³³

2

92.3b

nɪ²¹

Alternative character form.

2

92.3f

nɪ²¹

Alternative character form.

2

92.4

nɪ²¹

2

92.5

nɪ̠²¹

2

109.3

ɬɒ⁵⁵

2

111.4c

ɬo³³

Alternative character form.

2

113.1

ɬo̠³³

2

126.1

lɒ̠²¹

2

138.6

tsɯ⁵⁵

2

139.3

tsɯ²¹

2

142.1

tsʰe²¹

2

142.2

tsʰɛ⁵⁵

2

151.3

dzo²¹

2

156.1

si³³

2

168.1

sɯ²¹

2

170.3a

zɪ³³

Alternative character form.

2

178.2

dɬɛ²¹

2

180.2

dɬo̠³³

2

180.3

dɬɤ̠³³

2

181.2

dɬɯ³³

2

182.1

tʂi⁵⁵

2

183.2

tʂi³³

2

189.2

tʂo̠²¹

2

195.1

tʂʰi²¹

2

197.1

tʂʰi̠²¹

2

198.3a

tʂʰo²¹

Alternative character form.

2

200.2

tʂʰɤ̠³³

2

204.5

dʐɒ³³

2

205.5

dʐo̠³³

2

208.3b

ʂi⁵⁵

Alternative character form.

2

209.1

ʂi²¹

2

221.3

ʐɒ³³

2

237.2

dʑe³³

2

238.2

dʑɛ²¹

2

243.4

ɕe⁵⁵

2

249.1

ʑɪ³³

2

250.1

ʑe⁵⁵

2

250.2b

ʑe³³

Alternative character form.

2

250.2c

ʑe³³

Alternative character form.

2

255.2

ke⁵⁵

2

255.3

ke²¹

2

256.3

kᴀ̃²¹

2

274.2

gɯ²¹

2

276.1

ŋɛ⁵⁵

2

289.2

ɣᴀ̠³³

2

290.1

ɣɒ̠³³

2

296.2b

qɪ⁵⁵

Alternative character form.

2

296.6

qe²¹

2

301.3

qʰe³³

2

304.1

qʰɤ̠²¹

2

307.1

hɪ⁵⁵

3

15.5

pʰᴀ̠³³

3

17.1c

pʰɒ²¹

Alternative character form.

3

24.4

bo³³

3

24.5

bo²¹

3

34.1

mᴀ⁵⁵

3

34.2

mᴀ̠²¹

3

37.1

mɒ̠²¹

3

37.3d

mo²¹

Alternative character form.

3

52.2b

ve²¹

Alternative character form.

3

74.3

tʰɤ³³

3

74.3a

tʰɤ³³

Alternative character form.

3

75.1

tʰɤ̠³³

3

77.3

dɪ̠³³

3

78.2a

dɛ²¹

Alternative character form.

3

104.2

nɯ̠³³

3

108.4

ɬɛ̠³³

3

113.2

ɬo̠²¹

3

150.4

dze²¹

3

150.5

dzᴀ̠³³

3

167.4

sɯ⁵⁵

3

172.4

zɯ²¹

3

181.3

dɬɯ²¹

3

183.1

tʂi³³

3

192.1

tʂʰi⁵⁵

3

193.1

tʂʰi³³

3

198.2

tʂʰo⁵⁵

3

205.1

dʐɒ²¹

3

212.2c

ʂɒ⁵⁵

Alternative character form.

3

212.3a

ʂɒ̠³³

Alternative character form.

3

214.2

ʂo²¹

3

225.1

tɕɪ³³

3

225.1a

tɕɪ³³

Alternative character form.

3

225.3

tɕɪ̠³³

3

232.1

tɕʰɪ³³

3

243.4a

ɕe⁵⁵

Alternative character form.

3

250.2

ʑe³³

3

278.1

ŋɒ³³

3

278.2

ŋɒ²¹

3

285.2

xo̠³³

3

285.3

xo̠²¹

3

287.2

xɯ²¹

3

289.3

ɣᴀ̠²¹

3

296.2d

qɪ⁵⁵

Alternative character form.

3

296.5

qe⁵⁵

3

299.1

qo³³

3

302.3

qʰɒ²¹

3

303.4

qʰɤ̠²¹

3

307.3

hɪ²¹

4

8.3

pu³³

4

17.1d

pʰɒ²¹

Alternative character form.

4

24.1

bɒ²¹

4

46.3

fe⁵⁵

4

50.4a

vi̠³³

Alternative character form.

4

75.2

tʰɤ̠²¹

4

76.2

tʰɯ⁵⁵

4

77.2

dɪ²¹

4

92.1

nɪ⁵⁵

4

102.3

no³³

4

106.3

ɬi̠³³

4

120.4

le²¹

4

131.2a

tsi⁵⁵

Alternative character form.

4

133.1

tsi²¹

4

138.1

tsɤ̠³³

4

155.1a

si⁵⁵

Alternative character form.

4

155.2

si⁵⁵

4

170.4

ze²¹

4

172.4b

zɯ²¹

Alternative character form.

4

173.4

tɬɪ³³

4

178.3

dɬᴀ̠³³

4

191.1a

tʂɯ³³

Alternative character form.

4

197.2

tʂʰẽ²¹

4

204.3

dʐᴀ̠³³

4

207.1

ʂi⁵⁵

4

208.3a

ʂi⁵⁵

Alternative character form.

4

212.2

ʂɒ⁵⁵

4

212.2a

ʂɒ⁵⁵

Alternative character form.

4

212.2b

ʂɒ⁵⁵

Alternative character form.

4

251.1

ʑe²¹

4

263.5

kɯ³³

4

278.1a

ŋɒ³³

Alternative character form.

4

286.1

xɯ⁵⁵

4

287.2

xɯ²¹

Duplicate entry (see under 3 strokes).

4

294.1

ɣɯ²¹

4

295.1

ɣui³³

4

298.1

qɒ²¹

4

298.1c

qɒ²¹

Alternative character form.

4

299.4a

qɤ⁵⁵

Alternative character form.

4

305.2

ꭓᴀ̠³³

4

307.4c

hɪ̠²¹

Alternative character form.

5

24.2

bɒ²¹

5

37.2

mo⁵⁵

5

65.3

tuᴀ̃⁵⁵

5

143.1

tsʰᴀ̠³³

5

166.1

so²¹

5

166.1a

so²¹

Alternative character form.

5

166.2a

so̠³³

Alternative character form.

5

167.5

sɯ³³

5

182.1a

tʂi⁵⁵

Alternative character form.

5

183.1b

tʂi³³

Alternative character form.

5

183.1d

tʂi³³

Alternative character form.

5

191.1

tʂɯ³³

5

212.1

ʂᴀ̠²¹

5

255.4

kẽ³³

5

278.1b

ŋɒ³³

Alternative character form.

5

296.2

qɪ⁵⁵

5

299.2

qo²¹

5

299.4

qɤ⁵⁵

5

300.4a

qɯ³³

Alternative character form.

6

33.3

mɛ̠³³

6

154.1

si⁵⁵

6

155.1

si⁵⁵

6

166.2b

so̠³³

Alternative character form.

6

184.3d

tʂi³³

Alternative character form.

6

188.1

tʂɒ²¹

6

211.5

ʂᴀ̠³³

6

283.7

xɒ²¹

6

285.1

xo²¹

7

46.3a

fe⁵⁵

Alternative character form.

7

63.6

tu̠²¹

7

120.4a

le²¹

Alternative character form.

8

50.4c

vi̠³³

Alternative character form.

8

166.2

so̠³³

8

283.3

xᴀ̠̃²¹

0

173.3

tɬi̠³³

2

20.3a

bi²¹

Alternative character form.

2

54.3b

vᴀ̠²¹

Alternative character form.

2

54.3

vᴀ̠²¹

2

162.5a

se²¹

Alternative character form.

2

246.3

ɕɒ̠³³

5

62.4c

tɤ̠³³

Alternative character form.

0

117.1b

li⁵⁵

Alternative character form.

0

210.2

ʂi̠³³

1

9.3c

pu̠³³

Alternative character form.

1

12.4b

pʰi²¹

Alternative character form.

1

51.1

vi̠²¹

1

51.1d

vi̠²¹

Alternative character form.

1

51.1b

vi̠²¹

Alternative character form.

1

52.2f

ve²¹

Alternative character form.

1

53.1b

vɛ⁵⁵

Alternative character form.

1

54.5

vɒ³³

1

57.3

ti²¹

1

59.3

tɛ̠³³

1

60.5a

tɒ³³

Alternative character form.

1

61.1

to⁵⁵

1

83.3

du̠³³

1

164.4

sɒ³³

1

173.2b

tɬi³³

Alternative character form.

1

211.1

ʂi̠²¹

1

220.6

ʐᴀ̠²¹

1

268.4

kʰu³³

1

273.1

gɤ̠²¹

1

275.4

ŋe³³

1

307.4a

hɪ̠²¹

Alternative character form.

1

310.1

ho²¹

2

9.4

pu̠³³

2

23.1a

bᴀ̠³³

Alternative character form.

2

25.7a

bu²¹

Alternative character form.

2

40.2a

mu²¹

Alternative character form.

2

52.2d

ve²¹

Alternative character form.

2

52.2e

ve²¹

Alternative character form.

2

54.2

vᴀ̠³³

2

54.5a

vɒ³³

Alternative character form.

2

55.1b

vɒ²¹

Alternative character form.

2

83.4

du̠²¹

2

92.2

nɪ³³

2

111.4

ɬo³³

2

111.4b

ɬo³³

Alternative character form.

2

133.2

tsi̠³³

2

185.3

tʂi̠³³

2

190.1

tʂɤ⁵⁵

2

220.5

ʐᴀ̠³³

2

224.1

tɕi⁵⁵

2

250.2a

ʑe³³

Alternative character form.

2

252.2a

ʑɛ⁵⁵

Alternative character form.

2

268.5

kʰu²¹

2

275.2

ŋɪ³³

2

275.4a

ŋe³³

Alternative character form.

2

289.2a

ɣᴀ̠³³

Alternative character form.

2

292.2

ɣo̠²¹

2

307.5

he³³

3

8.4

pu³³

3

9.6

pu̠³³

3

18.5

pʰu³³

3

20.5

bɪ²¹

3

51.2c

vɪ³³

Alternative character form.

3

53.1

vɛ⁵⁵

3

53.2

vɛ³³

3

60.5

tɒ³³

3

107.3

ɬe⁵⁵

3

150.5b

dzᴀ̠³³

Alternative character form.

3

156.2

si³³

3

170.3

zɪ³³

3

170.3b

zɪ³³

Alternative character form.

3

220.4

ʐᴀ⁵⁵

3

224.2

tɕi³³

3

224.3

tɕi̠³³

3

224.5

tɕɪ⁵⁵

3

225.2

tɕɪ²¹

3

227.3

tɕɛ³³

3

275.1

ŋɪ⁵⁵

3

275.3

ŋɪ²¹

3

287.2b

xɯ²¹

Alternative character form.

3

307.2

hɪ³³

4

9.2

pu̠³³

4

18.5b

pʰu³³

Alternative character form.

4

18.5a

pʰu³³

Alternative character form.

4

53.2c

vɛ³³

Alternative character form.

4

97.1a

nᴀ⁵⁵

Alternative character form.

4

107.4

ɬe³³

4

132.3a

tsi³³

Alternative character form.

4

187.1

tʂɒ⁵⁵

4

187.1a

tʂɒ⁵⁵

Alternative character form.

4

188.1a

tʂɒ²¹

Alternative character form. Not in the printed index.

4

216.4a

ʂɯ⁵⁵

Alternative character form.

4

224.4

tɕi̠²¹

4

285.4

xɤ̠³³

4

287.4

xui⁵⁵

4

287.5

xui³³

5

50.2

vi³³

5

61.2

to³³

5

114.5

ɬɤ̠²¹

5

183.1c

tʂi³³

Alternative character form.

6

283.6

xɒ³³

6

287.6

xui̠²¹

7

114.4a

ɬɤ̠³³

Alternative character form.

0

47.1

fɛ³³

0

185.3a

tʂi̠³³

Alternative character form.

1

46.5

fɛ⁵⁵

1

47.2

fɛ̠³³

2

47.3

fɛ̠²¹

2

293.1c

ɣɤ̠²¹

Alternative character form.

3

53.2e

vɛ³³

Alternative character form.

3

73.2

tʰo³³

6

96.1a

nɛ⁵⁵

Alternative character form.

0

4.4

pɛ̠³³

0

217.1

ʐi³³

0

226.3a

tɕe³³

Alternative character form.

0

245.1

ɕɛ̠³³

0

263.1

ku̠³³

1

9.3

pu̠³³

1

22.3

bɛ⁵⁵

1

22.5

bɛ²¹

1

29.1b

mɪ̠³³

Alternative character form.

1

57.2

ti³³

1

58.4

te²¹

1

220.3

ʐe²¹

1

221.2

ʐɒ⁵⁵

1

244.1

ɕe³³

1

253.3

ʑᴀ⁵⁵

1

263.2

ku̠²¹

1

308.2f

hɛ³³

Alternative character form.

2

4.2

pɛ³³

2

22.4

bɛ³³

2

25.7b

bu²¹

Alternative character form.

2

50.1

vi⁵⁵

2

51.1a

vi̠²¹

Alternative character form.

2

53.1a

vɛ⁵⁵

Alternative character form.

2

54.1

vɛ²¹

2

57.1a

ti⁵⁵

Alternative character form.

2

216.7

ʂui³³

2

221.1

ʐɒ⁵⁵

2

244.3

ɕẽ³³

2

244.4

ɕẽ²¹

2

248.4

ʑɪ³³

2

253.2

ʑɛ̠³³

2

253.4

ʑᴀ̠³³

2

268.1

kʰõ⁵⁵

3

4.3

pɛ²¹

3

53.2a

vɛ³³

Alternative character form.

3

53.2b

vɛ³³

Alternative character form.

3

248.3

ʑɪ⁵⁵

3

267.2

kʰo²¹

3

327.1

ɤ⁵⁵

3

328.1

ɯ³³

4

57.4

ti̠³³

4

58.1

ti̠²¹

4

82.2c

dɤ̠²¹

Alternative character form.

4

150.3

dze³³

4

327.2

ɤ³³

4

327.3

ɤ²¹

5

9.3a

pu̠³³

Alternative character form.

5

178.1

dɬɛ³³

1

236.3

dʑi̠²¹

1

262.1

ku²¹

2

161.4

sɪ³³

3

132.2

tsi⁵⁵

3

184.3

tʂi³³

4

132.1a

tsi⁵⁵

Alternative character form.

4

236.1

dʑi³³

4

311.2a

ɪ³³

Alternative character form.

0

129.1

lɯ⁵⁵

1

118.2

li̠³³

1

241.3

ɕi̠²¹

2

128.5

lu²¹

2

143.2

tsʰᴀ̠²¹

2

143.4

tsʰɒ²¹

2

190.4

tʂu̠³³

2

205.3

dʐo²¹

2

241.2

ɕi̠³³

3

134.1b

tse⁵⁵

Alternative character form.

3

241.1

ɕi⁵⁵

3

264.5

kuᴀ̠²¹

4

54.3a

vᴀ̠²¹

Alternative character form.

4

134.1a

tse⁵⁵

Alternative character form.

4

143.3

tsʰɒ³³

4

150.4b

dze²¹

Alternative character form.

4

184.3c

tʂi³³

Alternative character form.

5

182.1b

tʂi⁵⁵

Alternative character form.

5

184.3a

tʂi³³

Alternative character form.

6

165.3

so⁵⁵

7

166.3

sɤ̠³³

0

55.3

vu³³

0

55.3b

vu³³

Alternative character form.

0

55.3a

vu³³

Alternative character form.

0

66.2a

tʰɪ²¹

Alternative character form.

0

71.1

tʰɪ̠²¹

0

117.1a

li⁵⁵

Alternative character form.

1

38.7e

mu⁵⁵

Alternative character form.

1

51.3b

vɪ̠³³

Alternative character form.

1

66.2

tʰɪ²¹

1

88.2

ni²¹

1

100.2

nɒ̠³³

1

173.2a

tɬi³³

Alternative character form.

1

125.1

lɒ²¹

1

128.3

lɤ̠³³

1

128.4

lɤ̠²¹

1

165.1

sɒ²¹

1

170.6

zɒ²¹

1

170.6a

zɒ²¹

Alternative character form.

1

175.2

tɬo⁵⁵

1

263.3

kɯ⁵⁵

1

293.3

ɣɯ³³

1

294.1a

ɣɯ²¹

Alternative character form.

2

20.1

bi³³

2

20.3c

bi²¹

Alternative character form.

2

21.1

bɪ̠²¹

2

25.2a

bɤ³³

Alternative character form.

2

29.1a

mɪ̠³³

Alternative character form.

2

54.3c

vᴀ̠²¹

Alternative character form.

2

66.1

tʰɪ⁵⁵

2

72.4

tʰɛ̠²¹

2

83.2a

du²¹

Alternative character form.

2

86.1

ni⁵⁵

2

88.2a

ni²¹

Alternative character form.

2

92.3e

nɪ²¹

Alternative character form.

2

98.1

nɒ³³

2

100.1

nɒ²¹

2

106.1

ɬi³³

2

124.4

lɒ³³

2

126.2

lo⁵⁵

2

170.5

zɒ⁵⁵

2

173.2

tɬi³³

2

216.2

ʂu³³

2

222.2a

ʐo̠³³

Alternative character form.

2

232.1a

tɕʰɪ³³

Alternative character form.

2

244.2

ɕe²¹

2

250.1b

ʑe⁵⁵

Alternative character form.

2

250.1c

ʑe⁵⁵

Alternative character form.

2

252.2

ʑɛ⁵⁵

2

253.1

ʑɛ²¹

2

264.4

kuᴀ⁵⁵

2

273.4a

gɯ³³

Alternative character form.

2

277.2b

ŋɒ⁵⁵

Alternative character form.

2

304.6

qʰɯ³³

3

7.1

po³³

3

20.4

bɪ⁵⁵

3

45.1

mu̠²¹

3

91.3

ni̠²¹

3

102.4

no̠³³

3

138.6a

tsɯ⁵⁵

Alternative character form.

3

164.2

sᴀ̠²¹

3

201.4

tʂʰuᴀ̃³³

3

207.2

ʂi⁵⁵

3

216.3

ʂu̠²¹

3

222.2

ʐo̠³³

3

234.3

tɕʰɛ³³

3

283.5

xɒ³³

3

292.1

ɣo̠³³

4

7.6

pɤ̠³³

4

40.1

mu³³

4

97.1b

nᴀ⁵⁵

Alternative character form.

4

108.2

ɬɛ⁵⁵

4

168.2

suᴀ̃³³

4

216.4

ʂɯ⁵⁵

4

257.1a

kɒ³³

Alternative character form.

4

258.2

kɒ̠³³

4

301.4

qʰɛ³³

4

301.5a

qʰɛ²¹

Alternative character form.

4

304.5

qʰɯ⁵⁵

5

96.4

nɛ̠³³

5

115.2

ɬu̠³³

5

134.1d

tse⁵⁵

Alternative character form.

5

134.3

tsᴀ⁵⁵

5

141.1

tsʰi̠³³

5

234.2

tɕʰɛ⁵⁵

5

284.1

xɒ²¹

5

301.5

qʰɛ²¹

6

37.4

mo²¹

6

283.2

xɛ̠²¹

7

196.2

tʂʰi²¹

0

119.2

lɪ⁵⁵

1

12.2

pʰi⁵⁵

2

9.2a

pu³³

Alternative character form.

2

24.4c

bo³³

Alternative character form.

2

54.4

vɒ⁵⁵

2

83.2b

du²¹

Alternative character form.

2

255.1

kɪ⁵⁵

2

271.1

gᴀ̠²¹

2

273.4

gɯ³³

3

7.2

po̠²¹

4

37.3c

mo²¹

Alternative character form.

5

227.1

tɕɛ⁵⁵

2

29.1c

mɪ̠³³

Alternative character form.

2

38.3a

mɤ⁵⁵

Alternative character form.

2

51.1e

vi̠²¹

Alternative character form.

2

114.4

ɬɤ̠³³

2

122.3

lɛ³³

2

123.2

lɛ̠³³

2

162.3

se⁵⁵

2

174.2

tɬe³³

2

220.1

ʐi³³

2

233.3

tɕʰe³³

2

297.5b

qɒ⁵⁵

Alternative character form.

2

298.2

qɒ̠³³

3

25.4

bu⁵⁵

3

38.3b

mɤ⁵⁵

Alternative character form.

3

108.1

ɬe²¹

3

123.1

lɛ²¹

3

150.5a

dzᴀ̠³³

Alternative character form.

3

174.1

tɬe⁵⁵

3

175.5

tɬɤ̠²¹

3

219.1

ʐi³³

3

223.2

ʐu̠²¹

3

231.1

tɕʰĩ̠²¹

3

272.3

go̠³³

3

273.2

gu³³

4

2.1

pi̠²¹

4

46.2

fi̠³³

4

82.2b

dɤ̠²¹

Alternative character form.

4

130.2

liu̠²¹

4

162.5

se²¹

4

187.2

tʂɒ³³

4

220.2

ʐi̠²¹

4

271.2

gɒ³³

4

272.2

go²¹

4

272.4

go̠²¹

4

280.1

ŋɤ⁵⁵

5

11.1

piᴀ³³

5

148.5

tsʰuĩ³³

5

170.1

zi̠³³

5

170.2

zi̠²¹

5

256.5a

kɒ³³

Alternative character form.

5

282.1

ŋɯ³³

5

282.1a

ŋɯ³³

Alternative character form.

6

62.2a

tɤ⁵⁵

Alternative character form.

6

82.2

dɤ̠²¹

6

82.2a

dɤ̠²¹

Alternative character form.

6

215.5a

ʂɤ²¹

Alternative character form.

6

264.1

kui⁵⁵

6

272.1

go³³

6

280.1a

ŋɤ⁵⁵

Alternative character form.

6

281.2

ŋɯ⁵⁵

7

208.3

ʂi⁵⁵

7

210.1

ʂi²¹

7

215.5

ʂɤ²¹

7

244.5

ɕɛ⁵⁵

7

259.1

ko̠³³

0

77.1

dɪ³³

1

17.1a

pʰɒ²¹

Alternative character form.

1

166.4

su⁵⁵

2

167.1

su³³

2

167.3

su̠²¹

3

167.2

su²¹

4

9.3b

pu̠³³

Alternative character form.

0

12.1

pʰi⁵⁵

0

22.5a

bɛ²¹

Alternative character form.

2

204.1

dʐɛ³³

5

283.4

xɒ⁵⁵

0

12.3

pʰi³³

1

12.2a

pʰi⁵⁵

Alternative character form.

1

12.4

pʰi²¹

1

81.2

do̠²¹

1

84.1

ni⁵⁵

1

233.1

tɕʰɪ²¹

1

233.2

tɕʰɪ̃⁵⁵

1

279.1

ŋo⁵⁵

1

75.6

tʰu̠³³

2

13.3

pʰe³³

2

14.1

pʰe²¹

2

15.4

pʰᴀ⁵⁵

2

17.1

pʰɒ²¹

2

75.5

tʰu²¹

2

83.1c

du²¹

Alternative character form.

2

109.1

ɬᴀ̠³³

2

109.3a

ɬɒ⁵⁵

Alternative character form.

2

111.1

ɬɒ²¹

2

158.2

si²¹

2

247.1

ʑi⁵⁵

2

279.3

ŋo̠³³

3

16.1

pʰᴀ̠²¹

3

44.2

mu̠³³

3

83.1b

du²¹

Alternative character form.

3

128.2

lo̠²¹

3

279.2a

ŋo³³

Alternative character form.

3

279.2

ŋo³³

4

32.1a

me²¹

Alternative character form.

5

62.4

tɤ̠³³

5

62.4a

tɤ̠³³

Alternative character form.

0

14.3

pʰɛ³³

0

15.2

pʰɛ̠³³

0

15.3

pʰɛ̠²¹

1

58.2b

te⁵⁵

Alternative character form.

1

101.1

no⁵⁵

1

111.2

ɬo⁵⁵

1

144.1

tsʰo⁵⁵

1

179.1

dɬɒ²¹

1

245.3

ɕᴀ̃⁵⁵

2

14.4

pʰɛ³³

2

28.3

mɪ²¹

2

58.2

te⁵⁵

2

58.2a

te⁵⁵

Alternative character form.

2

59.2

tɛ²¹

2

140.2

tsʰi³³

2

144.2

tsʰo³³

2

195.3

tʂʰi²¹

2

221.4

ʐo⁵⁵

3

144.2a

tsʰo³³

Alternative character form.

4

147.1

tsʰo̠²¹Yi Script | Sani Yi